Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om forretningsorden for Adoptionsrådet

 

I medfør af § 29 b i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 16. december 1999, fastsættes:

Kapitel 1

Adoptionsrådets opgaver og organisation m.v.

§ 1. Adoptionsrådets opgave er at følge udviklingen på adoptionsområdet og herunder medvirke til at skabe debat om generelle og principielle adoptionsspørgsmål.

    Stk. 2. Rådet kan afgive henstillinger og anbefalinger m.v. til relevante myndigheder og organisationer. Rådet kan ikke udtale sig om enkeltsager.

    Stk. 3. Rådet afgiver en årsberetning.

§ 2. Rådet består af en formand (Civilretsdirektoratets direktør) og indtil 14 andre medlemmer, herunder repræsentanter for Adoptionsnævnet, de formidlende organisationer, amtskommunerne, statsamterne og Landsforeningen Adoption og Samfund.

    Stk. 2. Medlemmerne beskikkes af justitsministeren for fire år.

    Stk. 3. Rådet vælger en næstformand blandt sine medlemmer. Næstformanden fungerer i formandens sted ved dennes fravær.

§ 3. Rådet bestemmer, hvilke emner der skal behandles, og rådets formand tilrettelægger i overensstemmelse hermed rådets arbejde med bistand fra sekretariatet, jf. kapitel 2, og leder rådets møder.

§ 4. Formanden, eller den formanden bemyndiger hertil, repræsenterer rådet.

    Stk. 2. Medlemmer af rådet kan frit udtale sig offentligt, når det gøres klart, at det alene er det enkelte medlems egen holdning, der gengives, og ikke rådets.

Kapitel 2

Sekretariatet

§ 5. Civilretsdirektoratet stiller sekretariatsbistand til rådighed.

    Stk. 2. Sekretariatet yder rådet, herunder eventuelle arbejdsgrupper nedsat af rådet, bistand i dets arbejde.

    Stk. 3. Sekretariatet deltager i rådets møder.

Kapitel 3

Rådets møder m.v.

Rådsbehandling

§ 6. Rådet kan udøve sin virksomhed i møder, hvortil alle medlemmer indkaldes. Når forholdene taler for det, kan rådet dog bestemme, at emner behandles ved skriftlig høring blandt medlemmerne.

    Stk. 2. Rådet kan afholde møder med repræsentanter for myndigheder og organisationer samt med enkeltpersoner eller grupper af personer.

§ 7. Rådet kan bemyndige et eller flere medlemmer eller sekretariatet til at udføre opgaver, eller rådets beslutninger.

    Stk. 2. Rådet kan nedsætte arbejdsgrupper. Som medlemmer kan udpeges såvel rådsmedlemmer som andre. Arbejdsgruppernes opgaver og virkemåde skal i hvert enkelt tilfælde fastlægges af rådet.

§ 8. Rådet kan til brug for sin virksomhed anmode myndigheder og organisationer om at stille oplysninger til rådighed.

§ 9. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst 8 medlemmer, herunder formanden deltager.

    Stk. 2. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens stemme udslagsgivende.

    Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden bestemme, at emner skal behandles skriftligt. Hvis et medlem anmoder herom, skal emnet dog behandles på et møde.

Møder

§ 10. Rådets møder er ikke offentlige.

§ 11. Rådet holder møde mindst to gange om året.

    Stk. 2. Formanden indkalder til møde i rådet med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Hvert af rådets medlemmer kan få optaget emner på dagsordenen. Henvendelse herom sendes til formanden i god tid før mødet. Rådet kan godkende, at senere fremkomne dagsordenspunkter behandles.

    Stk. 3. Formanden skal indkalde til møde hurtigst muligt og senest inden 14 dage, såfremt tre medlemmer ønsker dette.

    Stk. 4. Et medlem skal så vidt muligt give meddelelse om fravær.

Referat

§ 12. Sekretariatet udarbejder udkast til referat af rådets møder, der udsendes til medlemmerne snarest muligt, og senest en måned efter mødets afholdelse.

    Stk. 2. Indsigelser mod et referat skal være fremsat senest en måned efter udsendelsen.

Tavshedspligt

§ 13. Rådets forhandlinger må gengives uden for rådets egen kreds, medmindre rådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

    Stk. 2. I øvrigt er medlemmerne undergivet tavshedspligt i overensstemmelse med reglerne i straffelovens § 152 og de almindelige regler herom i forvaltningsloven.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 14. Beslutning om at ændre rådets forretningsorden træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 15. Forretningsordenen træder i kraft den 1. februar 2001.

Adoptionsrådet, den 16. januar 2001

Dorrit Sylvest Nielsen