Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til arveloven

 

I medfør af § 7 b, stk. 4, i arveloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 1. september 1986, som senest ændret ved lov nr. 384 af 22. maj 1996, fastsættes:

§ 1. Efter arvelovens § 7 b, stk. 3, reguleres den i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløbsgrænse med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. loven om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes opad til det nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 10.000. Reguleringen sker på grundlag af den på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.

    Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2001 udgør 1,5, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 760 af 14. august 2000 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2001.

§ 2. Med virkning for perioden 1. januar 2001-31. december 2001 udgør det i lovens § 7 b, stk. 2, nævnte beløb 170.000 kr.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

Justitsministeriet, den 7. december 2000

Frank Jensen

/Anne Tønnes