Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
Udtalt, at der ikke med hjemmel i den kommunale styrelseslovs § 65 a vil kunne træffes beslutning om en ændring af styrelsesvedtægten, der indebærer, at økonomiudvalget nedlægges, medmindre de stående udvalg - bortset fra et stående udvalg til at træffe afgørelse i sager om hjælp til enkeltpersoner - samtidig nedlægges.

Endvidere udtalt, at den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 2, giver hjemmel til, at en kommunalbestyrelse med indenrigsministerens godkendelse kan træffe bestemmelse om en anden styreform end udvalgsstyre efter den kommunale styrelseslovs kap. III og de styreformer, der er nævnt i den kommunale styrelseslovs § 64, 64 a, 65 og 65 a.

I den forbindelse udtalt, at en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg efter Indenrigsministeriets umiddelbare opfattelse ikke vil være hensigtsmæssig, idet en sådan styreform ikke i tilstrækkelig grad vil tilgodese hensynet til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens beslutninger og dermed ikke den fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen, samt at en sådan styreform ikke i tilstrækkelig grad vil tilgodese hensynet til at sikre koordination af kommunens virksomhed, herunder i forberedelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger.

Baggrunden herfor er, at økonomiudvalget efter reglerne i den kommunale styrelseslov varetager en række væsentlige tværgående og koordinerende funktioner.

Det fremgår således af den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 2, at økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og at udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Kravet om, at økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske og almindelige administrative forhold, sikrer, at der tilføres sagsforberedelsen et yderligere grundlag end det, der fremkommer fra de stående udvalg.

Kravet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de stående udvalg varetager bestemte interesser, mens økonomiudvalget varetager helhedshensyn, og at de stående udvalg først og fremmest står for anvendelsen af kommunens ressourcer, mens økonomiudvalget først og fremmest har ansvaret for tilvejebringelsen af kommunens midler. Den procedure, som er fastlagt i den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 2, sikrer således en afbalancering af ønsker om udgifter med kommunens indtægter og tjener dermed til at give kommunalbestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Økonomiudvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 3 og 4.

Økonomiudvalget er desuden i medfør af den kommunale styrelseslovs § 37 tillagt kompetence til at udarbejde budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag, og økonomiudvalget kan i den forbindelse i medfør af den kommunale styrelseslovs § 21, stk. 3, kræve bidrag fra de stående udvalg.

Indenrigsministeriet kunne således ikke godkende en kommunes udkast til en styrelsesvedtægt med udvalgsstyre uden økonomiudvalg, hvorefter økonomiudvalgets opgaver skulle varetages af kommunalbestyrelsen, bortset fra opgaverne vedrørende udarbejdelse af årsbudget og aflæggelse af årsregnskab, der skulle varetages af borgmesteren.

(Indenrigsministeriets breve af 28. februar 2001 og 4. september 2001 til en kommunalbestyrelse - 1. k.kt. j.nr. 2001/1042/231-1)

Den fulde tekst

Udtalelse om muligheden for at nedlægge kommunens økonomiudvalg

 

 

 

I brev af 31. august 2000 har Skævinge Kommunalbestyrelse (j.nr. 2000 01485/2) anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt en ændring af styrelsesvedtægten for Skævinge Kommune, der indebærer, at økonomiudvalget nedlægges, vil kunne forventes godkendt. Der henvises i den forbindelse til bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 65 a.

 

Baggrunden for henvendelsen er, at Skævinge Kommunalbestyrelse på et møde den 30. august 2000 - efter forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem Otto Jensen - besluttede at iværksætte en administrativ undersøgelse af ovenstående spørgsmål.

 

Det fremgår af brevet, at det forudsættes, at den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der ifølge den kommunale styrelseslov henhører under økonomiudvalget, henlægges til kommunalbestyrelsen, samt at de stående udvalg bevares.

 

Skævinge Kommunalbestyrelse har endvidere anmodet Indenrigsministeriet om en vejledende udtalelse om alternative muligheder, der tilgodeser hovedideen i forslaget, såfremt den skitserede styreform ikke vil kunne forventes godkendt.

 

I breve af 30. oktober 2000 og 30. november 2000 har Skævinge Kommune bragt sagen i erindring.

 

Indenrigsministeriet skal i den anledning meddele, at ministeriet ikke vil kunne tage endeligt stilling til, om den foreslåede styreform vil kunne godkendes, før der foreligger et af Skævinge Kommunalbestyrelse udarbejdet udkast til styrelsesvedtægt, hvoraf det fremgår, hvilke organer der skal varetage økonomiudvalgets opgaver, herunder udvalgets opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens årsbudget, jf. § 37 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 810 af 28. oktober 1999).

 

Indenrigsministeriet kan endvidere ikke på det foreliggende grundlag tage stilling, hvilke alternative muligheder der vil kunne tilgodese hovedidéen i den foreslåede styreform.

 

Indenrigsministeriet kan imidlertid generelt vejledende udtale følgende:

 

Reglerne om det almindelige udvalgsstyre findes i kap. III i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 810 af 28. oktober 1999). Det fremgår af § 17, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunernes styrelse, at der til varetagelse af den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender nedsættes et økonomiudvalg samt et eller flere stående udvalg.

 

Kommunalbestyrelsen kan med hjemmel i § 65 a, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse træffe bestemmelse i styrelsesvedtægten om, at der ikke nedsættes økonomiudvalg og stående udvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. En kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om udvalgsløst styre efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 65 a, skal dog oprette et stående udvalg til at træffe afgørelse i sager om hjælp til enkeltpersoner, jf. § 17, stk. 1 og 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Dette stående udvalg vil imidlertid ikke kunne varetage andre anliggender inden for det sociale område eller inden for øvrige områder, når kommunen styres efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 65 a. Se hertil den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 256.

 

Skævinge Kommunalbestyrelse vil således ikke med hjemmel i den kommunale styrelseslovs kap. III eller § 65 a kunne træffe beslutning om en ændring i styrelsesvedtægten, der indebærer, at økonomiudvalget nedlægges, medmindre de eksisterende stående udvalg - bortset fra et stående udvalg til at træffe afgørelse i sager om hjælp til enkeltpersoner - samtidig nedlægges.

 

Det fremgår af den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 2, at en kommunalbestyrelse med indenrigsministerens godkendelse kan træffe bestemmelse om en anden styreform end udvalgsstyre i henhold til kap. III i den kommunale styrelseslov og de styreformer, der er nævnt i den kommunale styrelseslovs §§ 64, 64 a, 65 og 65 a.

 

Bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 2, blev indsat ved lov nr. 259 af 30. april 1993. Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår bl.a. følgende (jf. FT 1992-93, till. A, sp. 7590):

 

"Denne dispensationsadgang for indenrigsministeren vil - ligesom den hidtidige frikommuneordning på dette område - kunne stimulere kommunerne til nytænkning med hensyn til, hvordan opgaverne kan løses bedst og mest hensigtsmæssigt. Det må dog samtidig sikres, at der tages de nødvendige hensyn til mindretallene, samt at der er en nødvendig klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen. Under hensyn hertil og som følge af, at der er tale om fravigelser af lovens regler, må særreglerne godkendes af indenrigsministeren."

 

I forbindelse med indenrigsministerens besvarelse af en række spørgsmål under lovforslagets behandling i Folketingets Kommunaludvalg blev der som eksempler på styreformer, der vil kunne godkendes i medfør af bestemmelsen, nævnt et finansudvalgsstyre, hvor økonomiudvalgets medlemmer er afskåret fra medlemskab af de stående udvalg, og en styreform, hvor der i økonomiudvalget skal være repræsentanter for alle stående udvalg, men hvor repræsentanten ikke må være formand for et stående udvalg. Endvidere blev som eksempel nævnt, at et forretningsudvalgsstyre, hvor den umiddelbare forvaltning er henlagt til ét enkelt udvalg, vil kunne godkendes under forudsætning af, at der træffes særlige foranstaltninger, hvorved der tages vidtstrakt hensyn til mindretallene i kommunalbestyrelsen.

 

Indenrigsministeriet har i medfør af bestemmelsen i den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 2, godkendt dels en styreform, hvor kommunalbestyrelsen forestår eller samordner kommunens planlægning, dels en styreform, hvor visse institutioner og områder administreres direkte under kommunalbestyrelsen.

 

Indenrigsministeriet har derimod ikke tidligere taget stilling til, om en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg vil kunne godkendes i medfør af den kommunale styrelseslovs § 65 c, stk. 2.

 

Det er Indenrigsministeriets umiddelbare opfattelse, at en sådan styreform ikke vil være hensigtsmæssig.

 

Baggrunden herfor er, at økonomiudvalget efter reglerne i den kommunale styrelseslov varetager en række væsentlige tværgående og koordinerende funktioner.

 

Det fremgår således af den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 2, at økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og at udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

 

Kravet om, at økonomiudvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens økonomiske og almindelige administrative forhold, sikrer, at der tilføres sagsforberedelsen et yderligere grundlag end det, der fremkommer fra de stående udvalg.

 

Kravet skal bl.a. ses i sammenhæng med, at de stående udvalg varetager bestemte interesser, mens økonomiudvalget varetager helhedshensyn, og at de stående udvalg først og fremmest står for anvendelsen af kommunens ressourcer, mens økonomiudvalget først og fremmest har ansvaret for tilvejebringelsen af kommunens midler. Den procedure, som er fastlagt i den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 2, sikrer således en afbalancering af ønsker om udgifter med kommunens indtægter og tjener dermed til at give kommunalbestyrelsen det bedst mulige beslutningsgrundlag.

 

Økonomiudvalget varetager endvidere den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold, og forestår eller samordner kommunens planlægning, jf. den kommunale styrelseslovs § 18, stk. 3 og 4.

 

Økonomiudvalget er desuden i medfør af den kommunale styrelseslovs § 37 tillagt kompetence til at udarbejde budgetforslag og forslag til flerårige budgetoverslag, og økonomiudvalget kan i den forbindelse i medfør af den kommunale styrelseslovs § 21, stk. 3, kræve bidrag fra de stående udvalg.

 

Der henvises til betænkning nr. 894/1980 om kommunale styrelsesformer og kommunalpolitikernes arbejdsvilkår m.v., side 60ff, Harder, Dansk Kommunalforvaltning I, 1988, side 207ff, og den kommenterede kommunale styrelseslov, 2000, side 98ff.

 

Det er herefter Indenrigsministeriets umiddelbare opfattelse, at en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg ikke i tilstrækkelig grad vil tilgodese hensynet til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens beslutninger og dermed ikke den fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen. Hertil kommer, at en sådan styreform efter ministeriets opfattelse endvidere ikke i tilstrækkelig grad vil tilgodese hensynet til at sikre koordination af kommunens virksomhed, herunder i forberedelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger.

 

Det bemærkes, at disse betænkeligheder ikke gør sig gældende ved udvalgsløst styre, jf. den kommunale styrelseslovs § 65 a, idet der ved udvalgsløst styre - hvor der ikke nedsættes hverken økonomiudvalg eller stående udvalg - ikke sker en tilsvarende forrykkelse af balancen mellem varetagelsen af bestemte interesser og varetagelsen af helhedshensyn.

 

Indenrigsministeriet skal beklage den sene besvarelse.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Schønau

Skævinge Kommunalbestyrelse

Harløsevej 20

3320 Skævinge

 

I brev af 31. august 2000 anmodede Skævinge Kommunalbestyrelse Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet kunne forventes at godkende en ændring af styrelsesvedtægten for Skævinge Kommune, der indebar, at økonomiudvalget blev nedlagt.

 

I brev af 28. februar 2001 meddelte Indenrigsministeriet, at ministeriet ikke kunne tage endeligt stilling til, om den nævnte styreform kunne godkendes, før der forelå et af Skævinge Kommunalbestyrelse udarbejdet udkast til styrelsesvedtægt, hvoraf det fremgik, hvilke organer der skulle varetage økonomiudvalgets opgaver.

 

Indenrigsministeriet udtalte samtidig generelt vejledende bl.a., at en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg efter ministeriets umiddelbare opfattelse ikke ville være hensigtsmæssig, idet en sådan styreform ikke i tilstrækkelig grad ville tilgodese hensynet til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens beslutninger og dermed ikke den fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen, og idet en sådan styreform endvidere ikke i tilstrækkelig grad ville tilgodese hensynet til at sikre koordination af kommunens virksomhed, herunder i forberedelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger.

 

I brev af 30. maj 2001 (j.nr. 200001485) har Skævinge Kommunalbestyrelse - under henvisning til et vedlagt udkast til styrelsesvedtægt for Skævinge Kommune - anmodet Indenrigsministeriet om en udtalelse om, hvorvidt ministeriet vil kunne godkende en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg i henhold til § 65 c, stk. 2, i lov om kommunernes styrelse.

 

Det fremgår af brevet, at udkastet er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som Skævinge Kommunalbestyrelse nedsatte på baggrund af Indenrigsministeriets brev af 28. februar 2001, og at kommunalbestyrelsen på et møde den 30. maj 2001 - efter indstilling fra arbejdsgruppen - besluttede at sende udkastet til Indenrigsministeriet med henblik på at afklare muligheden for at indføre den nævnte styreform.

 

Et flertal i Skævinge Kommunalbestyrelse har anført, at de betænkeligheder, som Indenrigsministeriet har rejst i brevet af 28. februar 2001, er søgt imødegået i udkastet, hvorefter økonomiudvalgets opgaver foreslås varetaget af kommunalbestyrelsen på nær økonomiudvalgets opgaver vedrørende udarbejdelse af årsbudget og aflæggelse af årsregnskab, der foreslås varetaget af borgmesteren.

 

Det er endvidere flertallets opfattelse, at en række af disse betænkeligheder ikke kan tillægges samme vægt i en lille kommune som Skævinge Kommune som i en større kommune. I den forbindelse har flertallet anført, at der i Skævinge Kommune i forvejen er en sådan nærhed og overskuelighed, at det er naturligt, at kommunalbestyrelsen varetager de opgaver, der normalt varetages af økonomiudvalget.

 

Flertallet har endvidere bemærket, at kommunalbestyrelsen er opmærksom på, at en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg vil indebære en øget mødeaktivitet i kommunalbestyrelsen og øget delegation til den kommunale administration af en række opgaver.

 

Endelig har flertallet bemærket, at kompetencefordelingen mellem kommunalbestyrelsen og de to stående udvalg eventuelt vil skulle justeres, og at der således - såfremt Indenrigsministeriet er indstillet på at godkende en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg - vil skulle arbejdes videre med det vedlagte udkast til styrelsesvedtægt.

 

Det fremgår endvidere af brevet, at et mindretal i Skævinge Kommunalbestyrelse fortsat ønsker almindeligt udvalgsstyre i Skævinge Kommune. Det er mindretallets opfattelse, at udkastet ikke imødegår de betænkeligheder, som er anført af Indenrigsministeriet i brevet af 28. februar 2001.

 

Af udkastet til styrelsesvedtægt for Skævinge Kommune fremgår bl.a. følgende:

 

"§ 3.

 

Idet kommunalbestyrelsen ikke nedsætter økonomiudvalg, varetager kommunalbestyrelsen alle opgaver der i styrelsesloven er henlagt til et økonomiudvalg. Undtaget herfra er dog de særlige opgaver vedrørende udarbejdelse af årsbudget og aflæggelse af årsregnskab, som varetages af borgmesteren [...].

 

[...]

 

§ 7

 

Idet kommunalbestyrelsen ikke nedsætter økonomiudvalg udvides borgmesterens beføjelser [...]:

 

Stk. 1. Borgmesteren udarbejder forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår til kommunalbestyrelsen inden en af Indenrigsministeren fastsat frist.

 

Stk. 2. Kommunens årsregnskab aflægges af borgmesteren til kommunalbestyrelsen inden en af Indenrigsministeren fastsat frist. Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtelser. Herudover skal regnskabet i fornødent omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

 

§ 8

 

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der ikke nedsættes økonomiudvalg til at varetage den umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender på dette område.

 

§ 9

 

Følgende udvalg nedsættes:

 

Plan- og forsyningsudvalget (PF-udvalg)

 

Kultur- og Sundhedsudvalget (KS-udvalg)

 

[...]

 

§ 19

 

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2002.

 

Stk. 2. Samtidig ophæves "Vedtægt for styrelsen af de kommunale anliggender i Skævinge Kommune af 1. januar 1994".

 

[...]"

 

Bestemmelserne i udkastets § 13 og § 14 vedrørende Plan- og Forsyningsudvalgets og Kultur- og Sundhedsudvalgets opgaver er uændrede i forhold til den gældende styrelsesvedtægt.

 

Indenrigsministeriet skal i den anledning meddele følgende:

 

Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at den styreform, der er beskrevet i udkastet til styrelsesvedtægt, ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensynet til at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for kommunalbestyrelsens beslutninger og dermed ikke den fornødne klarhed i opgave- og kompetenceafgrænsningen, og at den beskrevne styreform ikke i tilstrækkelig grad tilgodeser hensynet til at sikre koordination af kommunens virksomhed, herunder i forberedelsen af kommunalbestyrelsens beslutninger.

 

Det bemærkes hertil, at det i Indenrigsministeriets brev af 28. februar 2001 anførte om de sagsforberedende og koordinerende funktioner, som efter den kommunale styrelseslovgivning varetages af økonomiudvalget, ligeledes omfatter mindre kommuner. Det er således Indenrigsministeriets opfattelse, at disse funktioner ikke hensigtsmæssigt kan varetages af kommunalbestyrelsen.

 

Det bemærkes endvidere, at det forhold, at økonomiudvalgets opgaver med hensyn til budgetudarbejdelse og regnskabsaflæggelse varetages af borgmesteren, efter ministeriets opfattelse ikke i sig selv sikrer varetagelsen af de ovenfor nævnte hensyn.

 

Indenrigsministeriet kan således ikke på baggrund af vedlagte udkast til styrelsesvedtægt godkende, at Skævinge Kommunalbestyrelse træffer bestemmelse om en styreform med udvalgsstyre uden økonomiudvalg.

 

Med venlig hilsen

 

Christian Schønau