Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
I den foreliggende sag havde bestyrelsen for et museum på et ekstraordinært bestyrelsesmøde vedtaget, at man ikke havde tillid til det fortsatte samarbejde med museumsdirektøren og dennes ledelsesform. Mistillidserklæringen blev efterfølgende forelagt amtsrådets økonomiudvalg i egenskab af ansættelsesmyndighed. En journalist anmodede om aktindsigt i diverse materiale i sagen. Begæringen blev for en del af bilagsmaterialet efterkommet. For så vidt angik det bilagsmateriale, som var blevet forelagt bestyrelsen for museet, og som ligeledes udgjorde bilagsmaterialet til amtskommunens økonomiudvalgs møde vedrørende direktørens ansættelsesforhold, meddelte amtskommunen afslag på aktindsigt.

Generelt udtalt, at sager om enkeltpersoners tjenstlige forhold i det offentliges tjeneste - uanset om de drejer sig om den egentlige udførelse af arbejdsopgaverne eller om den adfærd/opførsel, der i den forbindelse udvises - som udgangspunkt vil være undtaget fra offentlighedsloven som sager om enkeltpersoners "ansættelsesforhold" i det offentliges tjeneste jf. offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt. Udover konkrete sager om den enkelte ansattes personalemæssige forhold, d.v.s. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden, og som løbende tilføres oplysninger af almindelig personalemæssig karakter, er sager vedrørende særlige forhold, f.eks. suspension, afskedigelse eller disciplinærforfølgning af den ansatte, også omfattet af bestemmelsen. Anvendelsen af bestemmelsen i offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., forudsætter således ikke, at samtlige oplysninger om den ansattes ansættelsesforhold indgår på en og samme sag.

Endvidere udtalt, at det er uden betydning, hvilke dokumenter og oplysninger sagerne indeholder. Samtlige dokumenter og oplysninger i sagerne vil således være omfattet af bestemmelsen og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt.

På den baggrund udtalt, at det var Indenrigsministeriets opfattelse, at det bilagsmateriale, som blev forelagt bestyrelsen og amtskommunens økonomiudvalg vedrørende direktørens ansættelsesforhold, ikke var undergivet aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2 pkt.

Efter offentlighedslovens § 2, stk. 3, gælder loven i sager, som er omfattet af § 2, stk. 2, 2. pkt., dog for oplysninger om bl.a. den ansattes navn, stilling og lønmæssige forhold. Det bemærkedes i den forbindelse, at det fremgik af sagen, at amtskommunen havde meddelt journalisten aktindsigt i personaleafdelingens notat om museumsdirektørens ansættelsesretlige status, hvori bl.a. indgik oplysninger om den pågældendes stilling og lønmæssige forhold. Endvidere havde amtskommunen meddelt journalisten aktindsigt i referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde.

Efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt, vil der kunne gives aktindsigt også i oplysninger i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, der ikke er omfattet af lovens § 2, stk. 3, medmindre tavshedspligten er til hinder for det. Der må i den forbindelse foretages en afvejning af på den ene side hensynet til de interesser, der ligger bag bestemmelsen i § 2, stk. 2, 2. pkt., og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag begæringen om aktindsigt. Bliver der spørgsmål om at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, forudsættes det, at der forinden gives den ansatte lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger, således at disse kan indgå i den nævnte afvejning.

Udtalt, at hensynet til pressens adgang til oplysninger med henblik på at orientere offentligheden i den foreliggende sag talte for meddelelse af aktindsigt. Efter Indenrigsministeriets opfattelse måtte dette hensyn anses for væsentligt ved afgørelsen af, hvorvidt aktindsigt skulle meddeles efter princippet om meroffentlighed.

Endvidere udtalt, at hensynet til museets øvrige ansatte, der var omtalt i sagens dokumenter, måtte anses for et sagligt hensyn ved vurderingen af, hvorvidt der kunne meddeles aktindsigt efter princippet om meroffentlighed.

Det bilagsmateriale vedrørende museumsdirektørens ansættelsesretlige forhold, som blev forelagt bestyrelsen for museet og amtskommunens økonomiudvalg, indeholdt efter Indenrigsministeriets opfattelse i meget vid udstrækning oplysninger om andre navngivne ansattes forhold på museet.

Ministeriet havde på den baggrund ikke bemærkninger til, at amtskommunen ikke havde meddelt aktindsigt i bilagsmaterialet efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk.1, 2. pkt.

(Indenrigsministeriets brev af 3. oktober 2001 til en journalist - 4. k.kt. j.nr. 2001/1220/050-13)

Den fulde tekst

Udtalelse om aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., i bilagsmateriale i en afskedigelsessag, der involverede andre navngivne ansatte

 

 

Ved brev af 5. juni 2001 har De klaget til Indenrigsministeriet over en amtskommunes afslag på aktindsigt i det bilagsmateriale, som blev forelagt bestyrelsen for Museet på et bestyrelsesmøde den 18. maj 2001, og som ligeledes udgjorde bilagsmaterialet til en amtskommunes økonomiudvalgs møde den 28. maj 2001 vedrørende ansættelsesforholdet for den daværende direktør for Museet XX.

Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen.

Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at sagen vedrørende den daværende museumsdirektør XXs ansættelse på Museet er sag om en enkeltpersons ansættelse i det offentliges tjeneste. Sagen er derfor i henhold til offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., ikke omfattet af offentlighedsloven. Dette betyder, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt.

Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at det bilagsmateriale vedrørende museumsdirektør XXs ansættelsesforhold, som blev forelagt bestyrelsen for Museet den 18. maj 2001 og en amtskommunes økonomiudvalg på mødet den 28. maj 2001, ikke er undergivet aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt.

Det nævnte bilagsmateriale indeholder efter Indenrigsministeriets opfattelse i meget vid udstrækning oplysninger om andre navngivne ansattes forhold på Museet. Ministeriet har på den baggrund ikke bemærkninger til, at en amtskommune ikke har meddelt aktindsigt i bilagsmaterialet efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Indenrigsministeriet finder således ikke, at en amtskommune har tilsidesat lovgivningen ved at meddele Dem afslag på aktindsigt i det nævnte bilagsmateriale vedrørende XXs ansættelsesforhold.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Indenrigsministeriets opfattelse.

Sagens baggrund:

Ved telefax af 23. maj 2001 anmodede De en amtskommune om aktindsigt i sagen omkring museumsdirektøren og Museet. De anførte i den forbindelse bl.a., at De havde modtaget kopi af referater fra bestyrelsesmøder det sidste års tid, men at De også anmodede om aktindsigt i alle bilag i sagen samt i skrivelser, der i øvrigt havde med sagen at gøre, herunder bilag og skrivelser fra hele år 2000 og 2001.

Ved brev af 25. maj 2001 meddelte en amtskommune Dem bl.a. følgende:

"...

Jf. vedtægten er museets leder ansat af amtet, hvorfor amtet som ansættelsesmyndighed må forholde sig til museumsbestyrelsens beslutninger vedrørende samarbejdsrelationerne til museumsdirektøren.

Som oplyst af amtsborgmesteren forelægges museumsbestyrelsens beslutninger vedrørende samarbejdsrelationerne økonomiudvalget i mødet den 28. maj 2001.

Til brug for behandlingen forelægges det bilagsmateriale, som var forelagt museumsbestyrelsen i mødet den 18. maj 2001, samt personaleafdelingens notat af 22. maj 2001.

Amtet har tidligere meddelt afslag på anmodning om aktindsigt i førnævnte bilagsmateriale vedrørende bestyrelsesmødet den 18. maj 2001, hvilket afslag fastholdes, jf. nedenfor.

Personaleafdelingens notat indgår i museumsdirektørens personsag, hvorfor anmodningen om aktindsigt samtidig hermed er videresendt til amtets personaleafdeling, der forestår ekspedition af anmodning om aktindsigt i amtets personalesager.

Amtet har lagt til grund, at anmodningen om aktindsigt skal forstås som en anmodning om aktindsigt i det bilagsmateriale, der vedlægges dagsordenerne til bestyrelsesmøderne, da amtet ikke har oprettet nogen selvstændig sag omkring museumsbestyrelsens og museumsdirektørens samarbejdsrelationer, samt sagsmaterialet til økonomiudvalgets behandling af sagen.

Da avisen tidligere har modtaget kopi af referaterne fra bestyrelsesmøderne det sidste år vedlægges alene kopi af dagsordenerne og bilag fra samme periode, samt øvrig korrespondance fra den sag, hvor dagsordenerne mv. fra bestyrelsesmøderne journaliseres, med undtagelse af tidligere nævnte bilagsmateriale til det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. maj 2001 vedrørende museumsdirektørens forhold til bestyrelsen.

For en ordens skyld bemærkes, at amtet ikke modtager kopi af mødereferaterne fra personalemøderne, jf. den vedlagte kopi af museets brev af 26. april 2001 til bestyrelsen, medmindre referaterne har været vedlagt som bilag til bestyrelsesmøderne.

Som begrundelse for at afslå aktindsigt i bilagsmaterialet fra bestyrelsesmødet den 18. maj 2001, der samtidig udgør bilagsmaterialet til sagens behandling i økonomiudvalgets møde den 28. maj 2001, skal amtet anføre følgende.

Ifølge offentlighedslovens § 2, stk. 2, gælder loven ikke for sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste.

Ifølge lovens § 2, stk. 3, omfatter loven dog nyere oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover, for så vidt angår ansatte i chefstillinger.

For overenskomstansatte omfatter begrebet advarsel eller derover ændring af arbejdsopgaver, afskedigelse eller bortvisning af disciplinære grunde.

Det er kun selve den disciplinære foranstaltning, der er omfattet af offentlighedslovens § 2, stk. 3. For en ordens skyld bemærkes, at afgørelser om, at der ikke er grundlag for at iværksætte en disciplinær reaktion, ikke er omfattet af offentlighedslovens regler.

Jf. lovbemærkningerne omfatter det til grund for en beslutning om en disciplinær foranstaltning foreliggende materiale ikke af offentlighedsloven. Med henvisning til forestående fastholdes afslaget på anmodningen om aktindsigt i bilagsmaterialet til økonomiudvalgets behandling af sagen.

...".

Ved brev af 8. juni 2001 anmodede Indenrigsministeriet på baggrund af Deres klage af 5. juni 2001 en amtskommune om en udtalelse.

Ved brev af 17. juli 2001 har en amtskommune bl.a. udtalt følgende til Indenrigsministeriet:

"...

Museet, der ejes og drives af amtet og Sønderborg Kommune, ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for museets drift. Indenfor de i vedlagte vedtægt fastsatte rammer foregår administrationen uafhængig af amtets virksomhed, jf. vedtægtens bestemmelser vedrørende regnskab, budgetforslag, arbejdsplan mv. Endvidere modtager amtet dagsordener med bilag samt referat fra bestyrelsesmøderne.

Museets faste personale ansættes ved Sønderjyllands Amt med tjeneste ved Museet. Lederen ansættes af amtsrådets økonomiudvalg, mens det øvrige personale ansættes af bestyrelsen.

En bestyrelsesbeslutning den 28. marts 2001 om udsættelse af en Krarup-udstilling gav anledning til en del presseomtale, der specielt i JydskeVestkysten udviklede sig til en massiv pressedækning af forholdene på Sønderborg Slot, herunder om museumslederens forhold til henholdsvis bestyrelsen og personalet.

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 18. maj 2001 vedtog bestyrelsens flertal, at man ikke havde tillid til det fortsatte samarbejde med museumsdirektør XX og dennes ledelsesform (fremover benævnt mistillidserklæring).

Pressen var på daværende tidspunkt bekendt med emnet for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og efter mødet blev den af bestyrelsens flertal vedtagne mistillidserklæring meddelt pressen.

Efterfølgende meddelte amtsborgmesteren, at museumsbestyrelsens mistillidserklæring den 18. maj 2001 ville blive forelagt amtsrådets økonomiudvalg i egenskab af ansættelsesmyndighed.

I relation til amtet var sagsindholdet således en sag om museumslederens ansættelsesforhold i amtets tjeneste (personalesag).

Til brug for økonomiudvalgets behandling af sagen blev forelagt det bilagsmateriale, som var forelagt museumsbestyrelsen i mødet den 18. maj 2001 bilagt referatet fra bestyrelsesmødet den 18. maj 2001 samt personaleafdelingens notat af 22. maj 2001.

Udskrift af beslutningsprotokollen for økonomiudvalgets møde den 28. maj, sag nr. 8, samt bilag vedlægges.

Af udskriften fremgår, at amtsrådets økonomiudvalg vedtog af indlede afskedigelsesprocedure overfor museumsdirektør XX.

...

Den massive pressedækning gav anledning til flere anmodninger fra bl.a. JydskeVestkysten om aktindsigt i diverse materiale.

Der vedlægges kopi af det materiale, der i perioden den 16. maj - 25. maj 2001 blev udleveret/sendt til JydskeVestkysten, idet der i øvrigt henvises til amtets brev af 25. maj 2001 til journalist X, JydskeVestkysten (vedlagt som bilag til Indenrigsministeriets brev af 8. juni 2001 til amtet).

Derudover har JydskeVestkysten fået tilsendt personaleafdelingens notat af 22. maj 2001 (bilag til økonomiudvalgets møde den 28. maj 2001).

Sagen har haft et særdeles atypisk forløb, hvor museumsdirektør XX selv aktivt har medvirket i pressedækning via læserbreve, interview mv., herunder udtalelser om navngivne bestyrelsesmedlemmer og ansatte på museet m.fl.

Af principielle grunde ønsker amtet at fastholde beslutningen om afslag på aktindsigt i det materiale, der lå til grund for økonomiudvalgets beslutning i mødet den 28. maj om at indlede afskedigelsesprocedure overfor museumsdirektør XX.

Der henvises til lovbemærkningerne til offentlighedslovens § 2, stk. 3 (LSF 33, fremsat den 26. marts 1998), hvoraf fremgår, at det kun er oplysningerne om selve den disciplinære reaktion - dvs. ansættelsesmyndighedens skrivelse med den endelige afgørelse i sagen - der er omfattet af loven.

Amtet har herunder lagt vægt på, at meddelelse af meroffentlighed i en konkret personalesag indebærer risiko for en uønsket præcedensvirkning i relation til sager om disciplinære reaktioner over for ansatte i chefstillinger.

Amtet har endvidere taget i betragtning, at pressedækningen i høj grad har involveret ansatte på museet, herunder direkte og indirekte kritik af navngivne personer. Allerede af den grund har amtet ikke ønsket at udlevere det materiale, der lå til grund for økonomiudvalgets møde den 28. maj, idet materialet i vid udstrækning involverer andre ansatte. Amtet har herunder lagt vægt på de beskyttelsesinteresser, der ligger bag bestemmelserne i offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt. samt de hensyn, der ligger bag bestemmelsen i offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6.

...".

Indenrigsministeriets udtalelse:

Det tilsyn, som Indenrigsministeriet udøver over for en amtskommune, er et retligt tilsyn. Tilsynet omfatter kun spørgsmål om, hvorvidt der er er sket en tilsidesættelse af lovgivningen, herunder offentligretlige grundsætninger, jf. § 61 i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 629 af 29. juni 2001).

Indenrigsministeriet kan ikke tage stilling til, om amtskommunens dispositioner er rimelige eller hensigtsmæssige, eller til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der er fastsat i lovgivningen.

§ 2, stk. 2 og 3, i lov om offentlighed i forvaltningen (lov nr. 572 af 19. december 1985 som senest ændret ved lov nr. 429 af 31. maj 2000) er sålydende:

"Stk. 2. Bortset fra bestemmelsen i § 6 gælder loven endvidere ikke for sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste. Det samme gælder for andre sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, jf. dog stk. 3 og § 4, stk. 2.

Stk. 3. I sager som nævnt i § 2, 2. pkt., gælder loven for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger, gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel og derover. Det gælder dog kun for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet.".

Efter offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., gælder loven som udgangspunkt ikke sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Sager af denne karakter er således som hovedregel ikke undergivet offentlighed. Det betyder, at sager om tjenstlige forhold - uanset om de drejer sig om den egentlige udførelse af arbejdsopgaverne eller om den adfærd/opførsel, der i den forbindelse udvises - som udgangspunkt vil være undtaget fra loven som sager om "ansættelsesforhold". Udover konkrete sager om den enkelte ansattes personalemæssige forhold, d.v.s. de sager, der normalt oprettes ved en medarbejders tiltræden og som løbende tilføres oplysninger af almindelig personalemæssig karakter, er sager vedrørende særlige forhold, f.eks. suspension, afskedigelse eller disciplinærforfølgning af den ansatte også omfattet af bestemmelsen. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter således ikke, at samtlige oplysninger om den ansattes ansættelsesforhold indgår på en og samme sag.

Det er endvidere uden betydning, hvilke dokumenter og oplysninger sagerne indeholder. Samtlige dokumenter og oplysninger i sagerne vil således være omfattet af bestemmelsen og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt.

Der henvises til Folketingstidende 1997-98, 2. samling, Tillæg A, side 894, og John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udg. 1998, side 94 og 98.

Offentlighedsloven gælder dog efter § 2, stk. 3, for oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. For så vidt angår ansatte i chefstillinger gælder loven endvidere for oplysninger om disciplinære reaktioner af advarsel eller derover for et tidsrum af to år efter, at den endelige afgørelse herom er truffet. For tjenestemænds vedkommende kan der f.eks. være tale om irettesættelse, bøde, degradation eller afsked, mens der for overenskomstansattes vedkommende f.eks. kan være tale om ændring af arbejdsopgaver, afskedigelse eller bortvisning af disciplinære grunde. Det er kun oplysninger om selve den disciplinære reaktion - d.v.s. ansættelsesmyndighedens skrivelse med den endelige afgørelse i sagen - der er omfattet af loven. Andre dokumenter og oplysninger i sagen er ikke omfattet af loven. Oplysninger om afskedigelse eller andre ledelsesreaktioner m.v., der ikke er begrundet i disciplinære forhold, er således ikke omfattet af loven og er derfor generelt undtaget aktindsigt.

Der henvises til Folketingstidende 1997-98, 2. saml., Tillæg A, side 896 og John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udg. 1998, side 94.

Bestemmelsen i offentlighedslovens § 2, stk. 3, indebærer, at spørgsmålet om aktindsigt for de i bestemmelsen nævnte oplysningers vedkommende skal afgøres efter lovens almindelige regler. Oplysningerne vil derfor efter omstændighederne kunne undtages i medfør af lovens øvrige bestemmelser.

Af vedtægterne for Museet fremgår bl.a., at museet ejes og drives af en amtskommune og Sønderborg Kommune. Museet ledes af en bestyrelse, der er ansvarlig for museets drift. Bestyrelsen ansætter øvrigt fast personale, mens lederen af museet ansættes af Sønderjyllands Amtsråd.

Af en amtskommunes personaleafdelings notat af 22. maj 2001 om museumdirektør XXs ansættelsesretlige status fremgår endvidere bl.a., at Sønderjyllands Amtsråd den 1. januar 1999 ansatte XX som direktør for Museet med løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Amtsrådsforeningen og Dansk Magisterforening.

Bestyrelsen for Museet traf den 18. maj 2001 beslutning om, at bestyrelsen ikke havde tillid til det fortsatte samarbejde med XX. Økonomiudvalget i en amtskommune behandlede herefter som ansættelsesmyndighed den 28. maj 2001 spørgsmålet om XXs ansættelse i amtskommunen. Økonomiudvalget traf i den forbindelse beslutning om at indlede afskedigelsesprocedure over for XX.

Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at sagen vedrørende den daværende museumsdirektør XXs ansættelse på Museet er en sag om en enkeltpersons ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Sagen er derfor i henhold til offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt., ikke omfattet af offentlighedsloven. Dette betyder, at samtlige dokumenter og oplysninger i sagen som udgangspunkt er undtaget fra aktindsigt.

Det er på den baggrund Indenrigsministeriets opfattelse, at det bilagsmateriale, som blev forelagt bestyrelsen for Sønderborg Slot på mødet den 18. maj 2001 og en amtskommunes økonomiudvalg på mødet den 28. maj 2001 vedrørende museumsdirektør XXs ansættelsesforhold, ikke er undergivet aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 2, stk. 2, 2. pkt.

Efter offentlighedslovens § 2, stk. 3, gælder loven i sager som er omfattet af § 2, stk. 2, 2. pkt., dog for oplysninger om bl.a. den ansattes navn, stilling og lønmæssige forhold. Det bemærkes i den forbindelse, at det fremgår af sagen, at en amtskommune har meddelt Dem aktindsigt i personaleafdelingens notat af 22. maj 2001 om museumsdirektør XXs ansættelsesretlige status, hvori bl.a. indgår oplysninger om den pågældendes stilling og lønmæssige forhold.

en amtskommune har herudover meddelt Dem aktindsigt i referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 18. maj 2001. Begge de nævnte dokumenter indgik i det bilagsmateriale, som blev forelagt amtskommunens økonomiudvalg på mødet den 28. maj 2001 vedrørende XXs ansættelsesretlige forhold.

Det fremgår af offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., at en forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.

Bestemmelsen indebærer, at en forvaltningsmyndighed har adgang til at meddele aktindsigt i dokumenter og oplysninger, som den ikke er forpligtet til at meddele aktindsigt i, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v.

Efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt., vil der kunne gives aktindsigt også i oplysninger i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste, der ikke er omfattet af lovens § 2, stk. 3, medmindre tavshedspligten er til hinder for det. Der må i den forbindelse foretages en afvejning af på den ene side hensynet til de interesser, der ligger bag bestemmelsen i § 2, stk. 2, 2. pkt., og på den anden side hensynet til de interesser, der ligger bag begæringen om aktindsigt. Bliver der spørgsmål om at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed, forudsættes det, at der forinden gives den ansatte lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger, således at disse kan indgå i den nævnte afvejning.

Der henvises til Folketingstidende 1998-98, 2. saml., Tillæg A, side 895, og John Vogter, Offentlighedsloven med kommentarer, 3. udg., 1998, side 99.

I den foreliggende sag taler hensynet til pressens adgang til oplysninger med henblik på at orientere offentligheden for meddelelse af aktindsigt. Efter Indenrigsministeriets opfattelse må dette hensyn anses for væsentligt ved afgørelsen af, hvorvidt aktindsigt skal meddeles efter princippet om meroffentlighed.

en amtskommune har i brev af 17. juli 2001 bl.a. anført, at materialet, der lå til grund for økonomiudvalgets beslutning den 28. maj 2001 om afskedigelse af museumsdirektør XX i vid udstrækning involverer navngivne ansatte på Museet, hvorfor amtskommunen allerede af den grund ikke har ønsket at udlevere materialet under henvisning til princippet om meroffentlighed.

Det er Indenrigsministeriets opfattelse, at hensynet til museets øvrige ansatte, der er omtalt i sagens dokumenter, må anses for et sagligt hensyn ved vurderingen af, hvorvidt der kan meddeles aktindsigt efter princippet om meroffentlighed.

Det bilagsmateriale vedrørende XXs ansættelsesretlige forhold, som blev forelagt bestyrelsen for Museet den 18. maj 2001 og amtskommunens økonomiudvalg på mødet den 28. maj 2001, indeholder efter Indenrigsministeriets opfattelse i meget vid udstrækning oplysninger om andre navngivne ansattes forhold på Museet. Ministeriet har på den baggrund ikke bemærkninger til, at en amtskommune ikke har meddelt aktindsigt i bilagsmaterialet efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

Indenrigsministeriet finder således ikke, at en amtskommune har tilsidesat lovgivningen ved at meddele Dem afslag på aktindsigt i det nævnte bilagsmateriale vedrørende XXs ansættelsesforhold.

Indenrigsministeriet foretager herefter ikke videre i anledning af Deres henvendelse.

Med venlig hilsen

Pernille Christensen