Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Kulturudvalget den 13. december 2000

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

(Gennemførelse af Medieaftale 2001-2004 m.v.)

[af kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. november 2000 og var til 1. behandling den 21. november 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget. Udvalget afgav betænkning den 6. december 2000. Lovforslaget blev 2. behandlet den 12. december 2000, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i et møde.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget skriftlige henvendelser fra:

Metal Aalborg og

TV 2 Regionerne.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet to spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, SF, CD, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling.

Enhedslistens medlem af udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse, selv om Enhedslisten ikke var med i forårets forlig om medieaftalen. Det skyldes, at lovforslaget på to helt afgørende områder adskiller sig fra medieaftalen.

For det første er medieaftalens beslutning om en licensforhøjelse ikke omfattet af lovforslaget. Denne forhøjelse reguleres af aktstykker i Finansudvalget, hvor Enhedslisten stemmer imod. Enhedslisten vil fortsat arbejde for en omlægning af finansieringen af public service-medierne fra asocial licens til solidarisk skattefinansiering.

For det andet lægger Enhedslisten vægt på, at det af lovforslaget fremgår hvilket ikke var tilfældet med medieaftalen at man påbegynder det digitale jordbaserede sendenet, og at dette påtænkes at ske i regi af de danske public service-stationer. Dette indebærer bl.a., at udsendelser på dette sendenet skal ske efter gældende danske regler om reklamer og ophavsret, jf. kulturministerens svar på spørgsmål nr. 11 (L 79 bilag 21).

Enhedslisten noterer endvidere,

- at der i lovforslaget er en klar præcisering af de overordnede principper og formuleringer for styrkelse af public service-begrebet, og at dette også omfatter den fjerde radiokanal og nyhedsdelen på den femte radiokanal,

- at disse to radiokanaler skal sende fra Danmark og dermed følge danske reklameregler og ophavsretsbestemmelser, jf. kulturministerens svar på spørgsmål nr. 63 (L 79 bilag 44).

Enhedslisten lægger i det hele taget stor vægt på hovedintentionen i lovforslaget om at styrke public service-medierne som et offentlig modsvar til den stigende kommercialisering og medie-koncentration. Enhedslisten har endelig lagt vægt på kulturministerens besvarelser om børnereklamer og bevægelig sponsorering, herunder den frivillige aftale, der siden forliget om medieaftalen er indgået med TV 2.

På den baggrund har Enhedslisten besluttet at stemme for lovforslaget og dermed indgå i den fremtidige udmøntning af loven.

Et mindretal i udvalget (V, KF, DF, KRF og Ole Donner (UP)) indstiller lovforslaget til forkastelse.

Frihed 2000 var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

 

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Henrik Sass Larsen (S) Peder Sass (S) Jytte Wittrock (S) Margrete Auken (SF) Peter Duetoft (CD) Henrik Svane (RV) Søren Søndergaard (EL) Ester Larsen (V) Kim Andersen (V) Kristian Jensen (V) Jens Rohde (V) Brian Mikkelsen (KF) Tove Videbæk (KRF) Poul Nødgaard (DF) nfmd. Ole Donner (UP)

Frihed 2000 havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Frihed 2000 (FRI)

4

 

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

 

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for Partierne (UP)

4

 

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt på L 79 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

59

Betænkning afgivet den 6. december 2000

60

Henvendelse fra Metal Aalborg

61

Spm. 100 om kommentar til henvendelse fra Metal Aalborg, til kulturministeren

62

Henvendelse fra TV 2 Regionerne

63

Spm. 101 om kommentar til henvendelse fra TV 2 Regionerne, til kulturministeren

64

Resultatet af Telestyrelsens planlægning af den 5. næsten landsdækkende FM-kanal, fra kulturministeren

65

Telestyrelsens redegørelse om replanlægning af frekvensanvendelsen på FM-båndet i Holland, fra kulturministeren

66

Svar på spm. 101 om kommentar til henvendelse fra TV 2 Regionerne, fra kulturministeren

67

Svar på spm. 100 om kommentar til henvendelse fra Metal Aalborg, fra kulturministeren