Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2000

Forslag

til

Lov om ændring af personskatteloven og ligningsloven

(Uændret personfradrag i 2001 for personer over 18 år m.v.)

 

§ 1

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 719 af 14. september 1999, som ændret senest ved § 49 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 1, ændres »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«

2. I § 19 udgår »beregnet med én decimal«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 16. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 9 F, stk. 1, ændres tre steder »23.700 kr.« til: »22.900 kr.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. Loven har virkning for indkomståret 2001 og senere indkomstår.

    Stk. 3. Ved den opgørelse af en kommunes eller amtskommunes slutskat for kalenderåret 2001, der foretages i henhold til § 16 i lov om kommunal indkomstskat, korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning for slutskatten af de ændringer i kommunens udskrivningsgrundlag for 2001, der er en følge af

1) denne lov,

2) det af socialministeren den 11. oktober 2000 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love. (Ændring af regler om personlige tillæg, helbredstillæg og forhøjelse af satser) som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 7. december 2000,

3) det af arbejdsministeren den 11. oktober 2000 fremsatte forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af medlemsbidraget) som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 12. december 2000 og

4) det af undervisningsministeren den 10. november 2000 fremsatte forslag til lov om bonus til elever i ungdomsuddannelse med lønnet praktik som vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 14. december 2000.

    Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat efter stk. 3 fastsættes af indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger, der foreligger pr. 1. maj 2003.