Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2000

Forslag

til

Lov om ændring af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og andre afgiftslove1)

(Forhøjelse af dieselafgiften og nedsættelse af udligningsafgiften samt afgiftsdifferentiering for benzinstationer, som opfylder skærpede regler for indretning og drift)

 

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret senest ved § 30 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres i nr. 1 og 7 »258 øre/l« til: »276 øre/l« og »256,5 øre/l« til: »274,4 øre/l«, i nr. 3 »248 øre/l« til: »266 øre/l« og »246,5 øre/l« til: »264,5 øre/l«, i nr. 4 »230 øre/l« til: »248 øre/l« og »228,6 øre/l« til: »246,6 øre/l«, i nr. 13 ændres »161 øre/l« til: »173 øre/l«, og i nr. 14 ændres »293 øre/kg« til: »318 øre/kg«.

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk 2. Afgiften på benzin, som udleveres fra benzinstationer, nedsættes med 3 øre/l fra det tidspunkt, hvor tilsynsmyndigheden har fået meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfylder Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. De statslige told- og skattemyndigheder fastsætter de nærmere regler for opgørelse og betaling af afgiften efter stk. 2.«

4. I § 9, stk. 1, nr. 3, ændres »fiskerfartøjer på 5 BRT og derover« til: »fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover«.

5. I § 14, stk. 3, indsættes som 4. pkt.:

»Der skal for hver benzinstation, hvor tilsynsmyndigheden har fået meddelelse om, at indretningen og driften af den pågældende benzinstation opfylder Miljø- og Energiministeriets skærpede krav til indretning og drift af benzinstationer, føres regnskab over tilgang og udlevering af varer, der er afgiftsberigtiget efter § 1, stk. 2.«

6. I § 14, stk. 7, 1. pkt., udgår », benzenindholdet i den udleverede benzin«.

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som senest ændret ved § 17 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 3, ændres »262 øre« til: »282 øre«.

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret ved § 3 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 44 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 2 i lov nr. 463 af 31. marts 2000, § 2 i lov nr. 986 af 3. november 2000 og § 56 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A-D, affattes således:

»

 

Vægtafgift

kr.

Udligningsafgift

   

Motorkøretøj

kr.

Påhængsvogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

     

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

480

330

-

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

710

480

-

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

870

600

-

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

1.180

790

-

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

1.570

1.000

-

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

2.050

-

-

3 måneder

1.030

640

-

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

2.830

-

-

3 måneder

1.420

860

-

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

80

48

19

B. Busser, turistbiler og lign., med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

     

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

450

1.130

-

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

585

1.160

-

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

810

1.230

-

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

900

1.230

-

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.440

1.230

-

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.920

1.230

-

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.440

1.230

-

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.120

1.230

-

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.640

1.230

-

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

4.160

1.230

-

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

50

14

-

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

36

10

-

 

Udligningsafgift

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.530

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.890

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.240

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.450

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.710

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.250«.

2. § 4, stk. 1, II, affattes således:

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat anvendelse

 

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøj

kr.

»II

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

         

A.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

         
 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

710

-

360

-

750

 

Totalvægt 501 - 1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

910

110

520

-

750

 

Totalvægt 1.001 - 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.510

220

710

-

750

 

Totalvægt 2.001 - 2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.620

290

890

-

4.210

 

Totalvægt 2.501- 3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.140

360

1.010

-

4.210

 

Totalvægt 3.001- 4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.140

440

1.150

160

4.210

B.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

         
 

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

552

1.150

200

-

 

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

672

1.150

250

-

 

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

825

1.150

300

-

 

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

988

1.150

400

-

 

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

1.161

1.150

450

-

 

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.052

1.344

1.150

550

-

 

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.279

1.537

1.150

650

-

 

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.610

1.740

1.150

750

-

 

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.087

1.953

1.150

850

-

 

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.604

2.176

1.150

1.000

-

 

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

4.161

2.628

1.150

1.100

-

 

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

60

40

16

16

-

 

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

32

20

11

12

-

 

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.069

1.953

1.150

1.100

-

 

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

3.332

2.156

1.150

1.200

-

 

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

36

24

13

13

-«.

§ 4

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, som ændret ved § 1 i lov nr. 948 af 20. december 1999, § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 43 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 3 i lov nr. 963 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Personbilens brændstofforbrug efter Rådets direktiv 80/1268/EØF af 16. december 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om motordrevne køretøjers brændstofforbrug med senere ændringer omregnes til km pr. liter og afrundes med én decimal.«

2. § 3, stk. 1, B, affattes således:

»B. Dieseldrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår, kr. pr. personbil

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

80

Under

32,1

men ikke under

28,1

-

370

Under

28,1

men ikke under

25,0

-

660

Under

25,0

men ikke under

22,5

210

720

Under

22,5

men ikke under

20,5

420

790

Under

20,5

men ikke under

18,8

630

850

Under

18,8

men ikke under

17,3

840

920

Under

17,3

men ikke under

16,1

1.050

990

Under

16,1

men ikke under

15,0

1.260

1.060

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.460

1.140

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.670

1.210

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.880

1.290

Under

12,5

men ikke under

11,9

2.090

1.360

Under

11,9

men ikke under

11,3

2.300

1.420

Under

11,3

men ikke under

10,2

2.710

1.570

Under

10,2

men ikke under

9,4

3.130

1.710

Under

9,4

men ikke under

8,7

3.550

1.840

Under

8,7

men ikke under

8,1

3.960

2.000

Under

8,1

men ikke under

7,5

4.380

2.110

Under

7,5

men ikke under

7,0

4.800

2.250

Under

7,0

men ikke under

6,6

5.210

2.410

Under

6,6

men ikke under

6,2

5.630

2.540

Under

6,2

men ikke under

5,9

6.050

2.670

Under

5,9

men ikke under

5,6

6.470

2.830

Under

5,6

men ikke under

5,4

6.880

2.970

Under

5,4

men ikke under

5,1

7.300

3.160

Under

5,1

7.720

3.300 «.

§ 5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 23 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, nr. 1, ændres »fiskerfartøjer på 5 BRT og derover« til: »fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover«.

§ 6

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret ved § 23 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 4 i lov nr. 390 af 2. juni 1999, § 29 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 47 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, nr. 2, ændres »fiskerfartøjer på 5 BRT og derover« til: »fiskerfartøjer med en bruttotonnage på 5 t og derover eller en bruttoregistertonnage på 5 t og derover«.

§ 7

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2001, jf. dog stk. 2 og 6.

    Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 2, 3, 5 og 6.

    Stk. 3. Denne lovs § 1, nr. 2, 3, 5 og 6, gælder i perioden fra bestemmelsens ikrafttræden og til og med den 31. december 2004.

    Stk. 4. Afgiftsændringerne i § 1, stk. 1, nr. 1, 3, 4, 7, 13 og 14, i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, og i § 1, stk. 3, i lov om afgift af naturgas og bygas som ændret ved denne lovs § 2 finder anvendelse for afgiftspligtige varer, der fra tidspunktet for lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra eller forbruges af registrerede oplagshavere, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet.

    Stk. 5. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden tidspunktet for lovens ikrafttræden og afsluttes efter det nævnte tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet fra ikrafttrædelsen til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med de statslige told- og skattemyndigheders tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

    Stk. 6. § 3 og § 4, nr. 2, har virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere, jf. dog stk. 7-9.

    Stk. 7. Fra den 1. april 2001 til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 3, stk. 1, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

1. april - 31.

december 2001

A. Personmotorkøretøjer, bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

290

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

430

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

530

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

710

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

920

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

590

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

3 måneder

810

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

45

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler.

(Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

1 måneder

960

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

980

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.010

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

12

C. Busser, turistbiler og lign. med flere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

8

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.290

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.600

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

1.910

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.080

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.270

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

2.670

    Stk. 8. Fra den 1. april til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften for motorkøretøjer efter reglerne i § 4, stk. 1, II, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., med følgende beløb:

 

1. april - 31.

december 2001

II.

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

 

A.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

 
 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

280

 

Totalvægt 501 - 1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

420

 

Totalvægt 1.001 - 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

580

 

Totalvægt 2.001 - 2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

750

 

Totalvægt 2.501- 3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

860

 

Totalvægt 3.001- 4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

B.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

 
 

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

14

 

b) Med flere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

10

 

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

990

 

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

11

     

    Stk. 9. Fra den 1. april til den 31. december 2001 opkræves udligningsafgiften efter reglerne i § 3, stk. 1, B, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler med følgende beløb:

 

1. april - 31.

december 2001

Kilometer pr. liter mindst

32,1

40

Under

32,1

men ikke under

28,1

330

Under

28,1

men ikke under

25,0

610

Under

25,0

men ikke under

22,5

670

Under

22,5

men ikke under

20,5

730

Under

20,5

men ikke under

18,8

790

Under

18,8

men ikke under

17,3

850

Under

17,3

men ikke under

16,1

920

Under

16,1

men ikke under

15,0

980

Under

15,0

men ikke under

14,1

1.060

Under

14,1

men ikke under

13,2

1.120

Under

13,2

men ikke under

12,5

1.200

Under

12,5

men ikke under

11,9

1.260

Under

11,9

men ikke under

11,3

1.320

Under

11,3

men ikke under

10,2

1.460

Under

10,2

men ikke under

9,4

1.590

Under

9,4

men ikke under

8,7

1.710

Under

8,7

men ikke under

8,1

1.860

Under

8,1

men ikke under

7,5

1.960

Under

7,5

men ikke under

7,0

2.090

Under

7,0

men ikke under

6,6

2.240

Under

6,6

men ikke under

6,2

2.360

Under

6,2

men ikke under

5,9

2.480

Under

5,9

men ikke under

5,6

2.630

Under

5,6

men ikke under

5,4

2.760

Under

5,4

men ikke under

5,1

2.930

Under

5,1

   

3.060 «.

Officielle noter

1) Loven vil blive notificeret i overensstemmelse med statsstøttereglerne i artikel 87 EF ff. og i henhold til artikel 8.4 i Rådets direktiv 92/81/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier.