Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 7. december 2000

Betænkning

over

Forslag til lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke

[af udenrigsministeren (Niels Helveg Petersen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er af udenrigsministeren stillet et ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 24. oktober 2000 og var til 1. behandling den 2. november 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i tre møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Danmarks Rederiforening og Håndværksrådet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til udenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Emner, udvalget særligt har behandlet

Udvalget lægger afgørende vægt på, at der etableres en tæt kontakt til Danmarks Eksportråd, som sikrer, at udvalget holdes løbende orienteret om Danmarks Eksportråds virke og udviklingen på de danske eksportmarkeder.

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslisten stemmer imod lovforslaget, fordi Enhedslisten er imod den reelle privatisering, der hermed gennemføres af tildelingen af eksportstøtte.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af udenrigsministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

Til § 2

1) § 2, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Bestyrelsen for Danmarks Eksportråd sammensættes af en formand, en næstformand og op til ni medlemmer, der udpeges af udenrigsministeren for indtil to år ad gangen efter drøftelse med erhvervsministeren og fødevareministeren.«

[Præcisering af bestyrelsens sammensætning og valgperiode]

Bemærkninger

Til nr. 1

Hensigten med bestemmelsen i stk. 1 er, at Danmarks Eksportråds bestyrelse sammensættes således, at erhvervspolitisk og samfundsmæssig indsigt samt praktisk kendskab til udenrigshandel og internationalisering inden for forskellige virksomhedskategorier og erhverv repræsenteres.

Det blev i aftalegrundlaget fastlagt, at bestyrelsen for Danmarks Eksportråd vil bestå af op til 11 medlemmer, herunder en formand, en næstformand og op til ni medlemmer, der alle udnævnes af udenrigsministeren for indtil to år ad gangen efter drøftelse med erhvervsministeren og fødevareministeren.

Næstformanden og medlemmerne udnævnes efter samråd med formændene for en række erhvervsorganisationer, herunder formændene for Dansk Industri, Landbrugsraadet, Det Danske Handelskammer, Håndværksrådet, AI-Rådet, Finansrådet, Dansk Handel & Service og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og andre relevante erhvervsorganisationer.

Frode Sørensen (S) nfmd. Ole Vagn Christensen (S) Claus Larsen-Jensen (S) René Skau Björnsson (S) Bjarne Laustsen (S) Ole Sohn (SF) Sonja Albrink (CD) Morten Helveg Petersen (RV) Frank Aaen (EL) Svend Erik Hovmand (V) Pia Larsen (V) Kim Andersen (V) Peter Brixtofte (V) fmd. Pernille Sams (KF) Kirsten Jacobsen (FRI) Egil Møller (DF) Ole M. Nielsen (KRF)

 

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Frihed 2000 (FRI)

4

 

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

 

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for Partierne (UP)

4

 

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Bilagsoversigt

Bilagsnr.

Titel

1

Notat om resultat af høring om L 58, fra udenrigsministeren

2

Henvendelse fra Danmarks Rederiforening

3

Spm. 1 anmodning om kommentar til henvendelsen fra Danmarks Rederiforening, til udenrigsministeren

4

Spm. 2 om bestyrelsen kun kan træffe afgørelse i sager, der først er behandlet i bevillingsudvalget, til udenrigsministeren

Spm. 3 om præcisering af bemærkningerne til § 3, til udenrigsministeren

Spm. 4 om udenrigsministeren er beføjet til at omgøre bestyrelsens beslutninger, til udenrigsministeren

Spm. 5 om ministeren af egen drift kan tage sager op og træffe afgørelse i sager, der i medfør af § 3, stk. 2, henhører under bevillingsudvalget, til udenrigsministeren

Spm. 6 om det forudsættes, at forretningsordenerne for bestyrelsen og bevillingsudvalget skal indeholde differentierede stemmevægte blandt medlemmerne, til udenrigsministeren

Spm. 7 om ministeriernes repræsentanter vil få taleret på bestyrelsens møder, til udenrigsministeren

Spm. 8 om bestyrelsesmedlemmer og bevillingsudvalget vælges på ubestemt tid, til udenrigsministeren

5

Henvendelse fra Håndværksrådet om høringssvar til L 58

6

Spm. 9 om kommentar til henvendelsen fra Håndværksrådet, til udenrigsministeren

7

Spm. 10 om omfanget af den kommunale og amtskommunale eksportfremme, til udenrigsministeren

8

Svar på spm. 1 anmodning om kommentar til henvendelsen fra Danmarks Rederiforening, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 2 om bestyrelsen kun kan træffe afgørelse i sager, der først er behandlet i bevillingsudvalget, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 3 om præcisering af bemærkningerne til § 3, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 4 om udenrigsministeren er beføjet til at omgøre bestyrelsens beslutninger, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 5 om ministeren af egen drift kan tage sager op og træffe afgørelse i sager, der i medfør af § 3, stk. 2, henhører under bevillingsudvalget, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 6 om det forudsættes, at forretningsordenerne for bestyrelsen og bevillingsudvalget skal indeholde differentierede stemmevægte blandt medlemmerne, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 7 om ministeriernes repræsentanter vil få taleret på bestyrelsens møder, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 8 om bestyrelsesmedlemmer og bevillingsudvalget vælges på ubestemt tid, fra udenrigsministeren

Svar på spm. 9 om kommentar til henvendelsen fra Håndværksrådet, fra udenrigsministeren

Foreløbigt svar på spm. 10 om omfanget af den kommunale og amtskommunale eksportfremme, fra udenrigsministeren

9

Ændringsforslag til L 58, fra udenrigsministeren

10

Udkast til Betænkning.