Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. januar 2001

Forslag

til

Lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse

 

Opkrævning og inddrivelse

§ 1. Kommunalbestyrelsen kan efter aftale bemyndige en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at forestå den opkrævning og inddrivelse af fordringer, som i medfør af lovgivningen varetages af kommunalbestyrelsen.

    Stk. 2. En bemyndigelse efter stk. 1 omfatter den delegerende kommunalbestyrelses adgang til efter lovgivningen at anvende tvangsmidler til inddrivelse.

    Stk. 3. Ved bemyndigelse efter stk. 1 behandles sager om udlæg af pantefogden, der er ansat i den bemyndigede kommune.

§ 2. En bemyndigelse efter § 1 kan omfatte kommunalbestyrelsens adgang til efter lovgivningen at eftergive en fordring, meddele henstand eller foretage indstilling til en anden myndighed vedrørende eftergivelse eller henstand.

§ 3. En bemyndigelse efter § 1 kan omfatte kommunalbestyrelsens adgang til efter lovgivningen at opkræve renter, gebyrer og afgifter i forbindelse med opkrævning og inddrivelse af fordringer.

§ 4. En aftale om bemyndigelse i medfør af § 1 kan indgås mellem to eller flere kommunalbestyrelser i kommuner, der alle grænser op til hinanden, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. En aftale om bemyndigelse i medfør af § 1 mellem to eller flere kommunalbestyrelser i kommuner, der ikke alle grænser op til hinanden, skal godkendes af indenrigsministeren.

Klage

§ 5. Afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af § 1, kan ikke påklages til den delegerende kommunalbestyrelse.

    Stk. 2. Klage over afgørelser, der er truffet efter bemyndigelse i medfør af § 1, kan indbringes for den myndighed, der er klageinstans i forhold til den delegerende kommunalbestyrelses afgørelser.

Indhentelse af oplysninger

§ 6. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af § 1, kan til brug for kommunalbestyrelsens behandling af en sag om opkrævning eller inddrivelse afkræve den delegerende kommunalbestyrelse de oplysninger, der er fornødne til sagens behandling.

    Stk. 2. En kommunalbestyrelse, der har bemyndiget en anden kommunalbestyrelse i medfør af § 1, kan til brug for kommunalbestyrelsens behandling af en sag afkræve den bemyndigede kommunalbestyrelse oplysninger, som er tilgået denne som følge af bemyndigelsen.

    Stk. 3. En kommunalbestyrelse, der er bemyndiget i medfør af § 1, kan til brug for kommunalbestyrelsens behandling af en sag om opkrævning eller inddrivelse indhente de samme oplysninger fra offentlige myndigheder og fra private, som ifølge lovgivningen ville kunne indhentes af den delegerende kommunalbestyrelse, hvis denne havde behandlet sagen.

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Loven træder i kraft den 1. april 2001.

§ 8. I lov nr. 278 af 26. maj 1976 om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., som senest ændret ved lov nr. 1082 af 20. december 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, og § 11, stk. 1, ændres »toldvæsenet« til: »de statslige told- og skattemyndigheder«. I § 3, stk. 1, ændres »(toldfogder)« til: »(told- og skattefogder)«.

2. I § 4, stk. 1, § 6, stk. 1, 3. pkt., § 7, stk. 1 og 3, og § 10 ændres »pante- og toldfogder« til: »pantefogder og told- og skattefogder«.

3. I § 4, stk. 2, § 6, stk. 1, 1. pkt., og § 8, stk. 1, ændres »pante- eller toldfogder« til: »pantefogder eller told- og skattefogder«. I § 6, stk. 3, ændres »pante- eller toldfogden« til: »pantefogden eller told- og skattefogden«. I § 8, stk. 2, og § 11, stk. 1, ændres »pante- eller toldfoged« til: »pantefoged eller told- og skattefoged«.

4. I § 10, stk. 1, ændres »det tolddistrikt« til: »den told- og skatteregion«.

5. I § 10 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Har en kommunalbestyrelse i medfør af § 1 i lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddrivelse bemyndiget en anden kommunalbestyrelse til helt eller delvis at forestå opkrævning og inddrivelse af fordringer, kan skyldneren dog tilsiges til forretningen hos pantefogden i den kommune, der er bemyndiget til at forestå inddrivelsen.«

§ 9. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.