Den fulde tekst

Fremsat den 16. januar 2001 af Ole M. Nielsen (KRF), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Jann Sjursen (KRF) og Tove Videbæk (KRF)

Forslag til folketingsbeslutning

om at fremme renovering af private kloakker

 

Folketinget pålægger regeringen at forpligte kommunerne til at undersøge private stikledninger frem til nærmeste private samlebrønd, når de planlægger at renovere offentlige kloakker i et område, samt at sørge for, at private miljømæssigt uforsvarlige kloakker udbedres. Kommunerne skal have hjemmel til at finansiere undersøgelsen af de private kloakker ved hjælp af de kommunale kloakfonde. Regeringen pålægges at foretage de ændringer i administrative forskrifter samt fremsætte de lovforslag, som måtte være nødvendige.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

Det private kloaknet udgør omkring halvdelen af det samlede kloaknet. Dansk Afløbs- og Spildevandsforening (DANAS) har igangsat en undersøgelse, som skal belyse private stikledningers tilstand. De foreløbige resultater af undersøgelsen på baggrund af 13.000 observationer viser, at op mod 30 pct. af de private stikledninger trænger til fornyelse. Endvidere er 11 pct. af de private stikledninger helt eller delvis lukkede, bl.a. som følge af rottereder.

Forslagsstillerne finder det vigtigt, at indsatsen med at renovere de offentlige kloakker følges op af en tilsvarende indsats over for de private kloakker. Det nytter ikke meget, at det offentlige renoverer sine kloakker, hvis de private kloakker er utætte. Utætte kloakker fører enten til udsivning af spildevand i grundvandet eller indsivning af grundvand i kloakkerne. I førstnævnte tilfælde er der risiko for forurening af grundvandet. I sidstnævnte tilfælde er der risiko for overfyldte renseanlæg og overløb fra renseanlæggene. Endvidere fører utætte kloakker til, at rotterne får adgang til tør jord, hvor de kan bygge reder og formere sig.

Med det nuværende lovgrundlag finder forslagsstillerne ikke, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at de private stikledninger bliver renoveret, når de fungerer miljømæssigt uforsvarligt. For at sikre renovering af private stikledninger er det vigtigt, at der tilvejebringes det nødvendige informationsgrundlag, hvilket er baggrunden for, at det foreslås, at kommunerne får pligt til at undersøge private stikledninger, når de renoverer offentlige kloakker i et område.

Forslagsstillerne har valgt at afgrænse kommunernes pligt til at undersøge private kloakker til stikledninger frem til nærmeste samlebrønd, dels fordi det erfaringsmæssigt ofte er denne del af det private kloaknet, hvor der kan være defekter, som ikke opdages, og dels fordi det er denne del af det private kloaknet, der er billigst at undersøge.

Forslagsstillerne er opmærksomme på, at mange grundejere har dækning for sammenbrud af kloakker i deres rørskadeforsikring. En systematisk undersøgelse og udbedring af dårlige kloakker bør kunne betinge en nedsættelse af præmien for hus- og grundejerforsikringer med rørskadedækning for kloakker.

Beskrivelse af nuværende regler

Kommunerne har tilsynet med de private kloakker. Kommunerne har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at foretage undersøgelser eller udføre tilsynsopgaver bl.a. vedrørende private kloakker.

Det er ikke en forudsætning for, at myndighederne kan foretage undersøgelse, at der er begrundet mistanke. Kommunerne har ikke hjemmel til at lade undersøgelsen ske for ejerens regning, medmindre der på forhånd er begrundet mistanke om problemer.

Ifølge lov om betalingsregler for spildevandsanlæg § 1 er det alene pålagt kommunen at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af offentlige anlæg. Eftersom kloakfondene skal hvile i sig selv, indebærer dette, at kloakfondens midler som hovedregel kun må anvendes til de offentlige kloakker eller til at sikre driften af de offentlige anlæg. Kommunen kan derimod for skattefinansierede midler foretage undersøgelse af private kloakker.

Hvis en privat kloak fungerer miljømæssigt uforsvarligt, kan kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 30 udstede påbud om, at der foretages de nødvendige forbedringer eller fornyelse af de private kloakker. Et påbud skal varsles efter miljøbeskyttelseslovens § 75.

Hvis påbudet herefter ikke opfyldes, kan tilsynsmyndigheden lade de påbudte foranstaltninger udføre for den ansvarliges regning.

Økonomiske konsekvenser af forslaget

Det forudsættes, at udgifterne til undersøgelse af private kloakker skal kunne dækkes af de kommunale kloakfonde, der finansierer sine udgifter ved brugerbetaling.

Skriftlig fremsættelse

Ole M. Nielsen (KRF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om at fremme renovering af private kloakker.

(Beslutningsforslag nr. B 83).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.