Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Trafikudvalget den 8. februar 2001

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v. samt ophævelse af lov om anlæg af mergelbaner m.v. og lov om Banestyrelsen m.v.

(Infrastrukturforvaltning m.v.)

[af trafikministeren (Jacob Buksti)]

 

1. Ændringsforslag

Trafikministeren har stillet et ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 1. november 2000 og var til 1. behandling den 15. november 2000. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget. Udvalget afgav betænkning den 25. januar 2001. Lovforslaget blev 2. behandlet den 1. februar 2001, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i ét møde.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Enhedslisten tager afstand fra den samfundsudvikling, der indebærer, at der i et givet samfund opereres med stadig flere jernbaneinfrastrukturforvaltere.

Da der ikke umiddelbart er politisk vilje til at ændre på disse forhold, erkender Enhedslisten det nødvendige i, at der opstilles ensartede regelsæt for jernbaneinfrastrukturforvalternes virksomhed. Enhedslisten kan tilslutte sig de krav, der opstilles hertil i lovforslaget, men gør opmærksom på, at en heldig udførelse af loven hviler på, at ministeren udnytter sine hjemmeler til at sikre det højst tænkelige sikkerhedsniveau. Enhedslisten vil følge denne linje ved lovens praktisering, ikke mindst med henblik på at overflødiggøre beslutningen om udlicitering af en række vestjyske strækninger. Jo stærkere og dyrere sikkerhedskrav der opstilles i forbindelse med udbud, des større chance er der for, at private profitforetagender holder sig langt væk.

Et andet mindretal i udvalget (V og CD) vil ved 3. behandling stemme hverken for eller imod lovforslaget, men vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (KF, DF og Mogens Andreasen (UP)) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme for det stillede ændringsforslag.

Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af trafikministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 2

1) I stk. 1 ændres »15. februar« til: »1. marts«.

[Ændret ikrafttrædelsesdato]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ved lovforslagets 2. behandling i Folketinget den 1. februar 2001 blev det vedtaget, at lovforslaget henvistes til fornyet behandling i Folketingets Trafikudvalg. Lovforslaget vil under hensyn til den fornyede behandling i udvalget ikke kunne nå at træde i kraft til den foreslåede ikrafttrædelsesdato den 15. februar 2001. Det foreslås derfor, at loven træder i kraft den 1. marts 2001.

Poul Andersen (S) nfmd. Holger Graversen (S) Søren Hansen (S) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Mogens Andreasen (UP)

Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

 

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

 

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

 

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

 

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

 

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt på L 68 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

26

4. udkast til betænkning

27

Betænkning afgivet den 25. januar 2001

28

Ændringsforslag fra trafikministeren

29

Udkast til tillægsbetænkning