Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet
på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)

 

I medfør af § 5 c og § 15 i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, som ændret senest ved lov nr. 145 af 25. marts 2002 og Finanslov 2002, tekstanmærkning nr. 52 ad § 16.51.72, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsramme og fordeling

§ 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler for 2002 efter bestemmelserne i dette cirkulære tilskud til amtskommunerne til finansiering af meraktivitet i sygehusvæsenet inden for en ramme på i alt 1.438 mio. kr.

    Stk. 2. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

§ 2. Tilskudsrammen efter § 1 fordeles mellem amtskommunerne på grundlag af værdien af deres beregnede forbrug af de af tilskuddet omfattede sygehusydelser ved et landsgennemsnitligt køns- og aldersbetinget forbrug, jf. stk. 2.

    Stk. 2. Det køns- og aldersbetingede forbrug efter stk. 1 beregnes for hver amtskommune på grundlag af den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der pr. 22. marts 2002 er opgjort for hver køns- og 1-års aldersgruppe for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, samt amtskommunernes og København og Frederiksberg kommuners befolkningstal pr. 1. januar 2002.

    Stk. 3. Værdien af forbruget efter stk. 1-2 opgøres i DRG- og DAGS-takster (diagnoserelaterede grupper og dansk ambulant grupperingssystem), jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets Takstsystem 2002 Vejledning, samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten.

Kapitel 2

Meraktivitet, der udløser tilskud

§ 3. Tilskud efter dette cirkulære ydes i det omfang, værdien opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten af det samlede forbrug af ydelser, der er omfattet af tilskuddet, i en amtskommune i 2002 overstiger et i henhold til § 5 beregnet forbrugsniveau (baseline).

§ 4. Tilskuddet omfatter al elektiv somatisk, herunder kirurgisk og medicinsk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3. Ved elektiv behandling under indlæggelse forstås behandlinger, hvor henvisningsdatoen ifølge Sundhedsstyrelsens Landspatientregister ligger før indlæggelsesdatoen. Ved elektiv ambulant behandling forstås ambulante patientbesøg, hvor henvisningsdatoen ifølge Landspatientregisteret ligger før datoen for det aktuelle besøg. Tilskuddet omfatter endvidere ikke-akutte patienter henvist og indlagt/behandlet samme dag, hvor henvisning er sket direkte fra almen praktiserende læge eller praktiserende speciallæge.

    Stk. 2. Sygehusopgaver, der udføres af et af de i § 5, stk. 3, i lov om sygehusvæsenet nævnte private specialsygehuse m.v. inden for de i medfør af denne lovs § 5, stk. 4, fastsatte rammer, indgår ikke ved opgørelsen af tilskuddet. Følgende behandlingsformer indgår ikke i opgørelsen:

1) Fertilitetsbehandling og refertilisation m.v. med følgende aktionsdiagnoser: DZ311, DZ312, DZ313, DZ314, DZ318, DZ319, DN970, DN971, DN972, DN973, DN974, DN978, DN978A, DN978B, DN978C, DN978D, DN978E, DN978F, DN979, DN469, DN469A, DN469B og DN469C eller med procedurekoderne BJFL0, BJFL00, BJFL01, BJFL09, BJFL3, BJFL30, BJFL31, KLAA10, KLAA11, KLAA20, KLCA30.

2) Sterilisationer med aktionsdiagnose DZ302 eller en af følgende procedurekoder: KKFD46, KLGA, KLGA00, KLGA10, KLGA11, KLGA20, KLGA21, KLGA22, KLGA96, KLGA97 og KLGA98.

3) Alternativ og eksperimentel behandling på private sygehuse og klinikker m.v.

4) Behandling for alkoholmisbrug efter § 16 i lov om sygehusvæsenet.

    Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring og lov om sygehusvæsenet kan udføres i speciallægepraksis, og som kan medregnes som merforbrug efter stk. 1.

    Stk. 4. Merforbrug efter stk. 3, der inden for Hovedstadens Sygehusfællesskabs andel af den samlede pulje er finansieret af Københavns og Frederiksberg kommuner som sygesikringsydelser, refunderes de to kommuner af Hovedstadens Sygehusfællesskab efter aftale mellem parterne.

    Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren træffer i tvivlstilfælde afgørelse om afgrænsningen efter § 4.

Kapitel 3

Beregning af baseline

§ 5. For hver amtskommune beregnes et forbrugsniveau for 2002 (baseline), der er udgangspunkt for beregningen af amtskommunens meraktivitet, der udløser tilskud efter dette cirkulære. Den samlede baseline opgøres for hver amtskommune som summen af en baseline for amtskommunens henholdsvis elektive og akutte forbrug.

    Stk. 2. Baseline for det elektive forbrug udgør for hver amtskommune den samlede værdi af det i § 4 anførte forbrug, der pr. 10. oktober 2002 er registreret for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, opgjort i DRG- og DAGS-takster og takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten med de korrektioner, der følger af stk. 4-5 og stk. 7.

    Stk. 3. Baseline for det akutte forbrug udgør for hver amtskommune den samlede værdi af al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3, eksklusiv det i § 4 anførte forbrug på sygehus, og som pr. 10. oktober 2002 er registreret for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001, opgjort i DRG- og DAGS-takster med de korrektioner, der følger af stk. 4 og stk. 6-7.

    Stk. 4. Den samlede værdi efter stk. 2 og 3 korrigeres for forskelle i amtskommunernes registrering i basisperioden og for kodeændringer pr. 1. januar 2002 inden for radiologi, hæmatologi og onkologi. Der kan efter 14. november 2002 og efter forhandling med amtskommunerne kun foretages ændringer i baseline, såfremt der efterfølgende konstateres væsentlige og systematiske fejl i forudsætningerne for de korrektioner, der er nævnt i 1. pkt.

    Stk. 5. Det samlede forbrug efter stk. 2 med de i stk. 4 anførte korrektioner, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse samt forbrug, der følger af § 4, stk. 3-4, forhøjes med 3,75 pct. til korrektion for ændret registreringspraksis og forudsat produktivitetsstigning. Forbrug efter stk. 2 og 4, der følger af § 4, stk. 3-4, opregnes til det i henhold til sygesikringsoverenskomsten på speciallægeområdet aftalte takstniveau pr. 1. april 2002.

    Stk. 6. Det samlede forbrug efter stk. 3 med de i stk. 4 anførte korrektioner, dog undtaget forbrug, der følger af § 4, stk. 1, på private og udenlandske sygehuse, forhøjes med 1 pct. til korrektion for ændret registreringspraksis.

    Stk. 7. Summen af de efter stk. 2 beregnede beløb med de i stk. 4-5 anførte korrektioner forhøjes med hver amtskommunes andel af 443 mio. kr., som fordeles på samme måde som den samlede tilskudsramme i ordningen, jf. § 2.

    Stk. 8. Summen af de efter stk. 3 beregnede beløb med de i stk. 4 og stk. 6 anførte korrektioner forhøjes med hver amtskommunes andel af 100 mio. kr., som fordeles på samme måde som den samlede tilskudsramme i ordningen, jf. § 2.

    Stk. 9. Baseline efter stk. 2 med de i stk. 4-5 og stk. 7 anførte korrektioner sæsonkorrigeres, så fordelingen heraf over året svarer til hver måneds procentvise andel af det samlede, årlige forbrug i amtet. Fordelingen sker på grundlag af den samlede værdi af det forbrug efter 1. pkt., der pr. 22. marts 2002 er registreret for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2001. Baseline efter stk. 3 med de i stk. 4, stk. 6 og stk. 8 anførte korrektioner sæsonkorrigeres, så fordelingen heraf over året svarer til hver måneds procentvise andel af det samlede, årlige forbrug i hele landet. Fordelingen sker på grundlag af den samlede værdi af det forbrug efter 3. pkt., der pr. 10. oktober 2002 er registreret for perioden 1. januar 2001 til 31. december 2001.

Kapitel 4

Indberetning og dokumentation af aktivitet

§ 6. Forbrug efter § 4, stk. 1-2, på sygehuse, der indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister, dokumenteres gennem dette register. Forbrug efter § 4, stk. 3-4, i speciallægepraksis, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, dokumenteres gennem dette register.

    Stk. 2. Amtskommunerne sikrer gennem deres aftaler med private sygehuse og klinikker i Danmark, at forbruget på disse indberettes til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister i henhold til Sundhedsstyrelsens "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2002" og dokumenteres gennem dette register. Forbrug af ydelser, som i henhold til lov om offentlig sygesikring kan udføres i speciallægepraksis, og som ikke allerede indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, skal indberettes til dette register, og dokumenteres gennem dette register. Amtskommunerne sikrer, at øvrigt forbrug efter § 4, herunder behandling i udlandet og behandling i speciallægepraksis efter lov om sygehusvæsenet, indberettes på individniveau ved anvendelse af oplysninger til gruppering i DRG- eller DAGS-grupper, blandt andet ICD10-koder og nordiske operationskoder, til Sundhedsstyrelsen på særligt modul på internettet og dokumenteres herigennem.

    Stk. 3. Amtsrådene meddeler Indenrigs- og Sundhedsministeriet alle nødvendige, herunder personhenførbare, oplysninger om opgørelse og registrering af den aktivitet, der indberettes i henhold til stk. 1 og 2.

    Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren udsteder en særlig revisionsinstruks til brug for amtsrådenes dokumentation af aktivitet, der finansieres gennem ordningen, samt administration af ordningen.

Kapitel 5

Beregning og udbetaling af tilskud

§ 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler pr. den 10. i hver måned et tilskud til hver amtskommune. Tilskuddet udgør 1/12 af amtskommunens tilskudsramme, jf. § 2, med eventuelt fradrag eller tillæg for den registrerede meraktivitet fra 1. januar 2002 til udgangen af den 3. seneste måned før udbetalingsmåneden, jf. § 8.

    Stk. 2. Ved udbetaling pr. 10. november 2002 udbetales tilskuddet for månederne januar til november 2002 med den i § 8, stk. 4, anførte korrektion.

    Stk. 3. Udbetaling af tilskud efter stk. 1 forudsætter, at der foreligger en af indenrigs- og sundhedsministeren godkendt bestemmelse om amtskommunens administration af ordningen, jf. § 9.

    Stk. 4. Amtsrådene anviser konto i pengeinstitut, hvortil tilskud skal indbetales. Amtsrådene anviser CVR-nummer til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

§ 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet beregner på grundlag af den indberettede aktivitet, jf. § 6, værdien af hver amtskommunes meraktivitet opgjort i DRG- og DAGS-takster samt takster med udgangspunkt i sygesikringsoverenskomsten, jf. § 3. Meraktiviteten efter 1. pkt. i 2002 opgøres som den samlede værdi af al somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, og som finansieres af en amtskommune ved egne eller fremmede sygehuse, klinikker m.v. i medfør af sygehuslovens §§ 5, stk. 1-2, 5d og 5g, jf. § 3, stk. 1-3, tillagt værdien af forbrug efter § 4, stk. 3-5, og med fradrag af baseline efter § 5. Værdien af meraktiviteten beregnes hver måned, for perioden fra 1. januar 2002 til udgangen af den 3. seneste måned inden beregningen, med de i stk. 2-4 og stk. 8 anførte korrektioner. Værdien beregnes første gang pr. 10. november 2002.

    Stk. 2. Meraktiviteten efter stk. 1 kan indeholde en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt (indlæggelse eller ambulante besøg) i amtskommunen på indtil 3 pct. i forhold til baselineperioden. Til beregning af den gennemsnitlige værdi pr. kontakt efter 2. pkt. benyttes den i bilag 1 anførte metode.

    Stk. 3. Såfremt den beregnede værdi af meraktiviteten efter stk. 1 og stk. 2 er mindre eller større end den pågældende amtskommunes tilskudsramme for den samme periode, jf. § 7, nedsættes eller forhøjes udbetalingen i beregningsmåneden tilsvarende. En eventuel tilbagebetaling kan ikke overstige summen af tidligere måneders tilskud. Den samlede udbetaling i året kan ikke overstige amtskommunens samlede tilskudsramme, jf. § 2.

    Stk. 4. Det tilskudsbeløb efter § 7, stk. 2, og § 8, stk. 3, der frem til 1. april 2003 lægges til grund for den månedlige udbetaling, kan ikke ligge under værdien af den meraktivitet i forhold til baseline, som amtskommunen pr. 10. oktober 2002 har indberettet vedrørende perioden 1. januar 2002-31. juli 2002 i henhold til Cirkulære om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. af 5. april 2002.

    Stk. 5. Afregning vedrørende det samlede tilskud sker pr. 1. april 2003 på grundlag af meraktivitet, der er indberettet senest den 10. marts 2003.

    Stk. 6. Amtsrådene afgiver senest 15. august 2003 til indenrigs- og sundhedsministeren en revisionspåtegnet redegørelse for meraktiviteten efter § 6 og for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9.

    Stk. 7. Amtsrådene afgiver senest 1. september 2002 til indenrigs- og sundhedsministeren en redegørelse for amtsrådenes administration af ordningen efter § 9 for perioden 1. januar 2002 til 1. august 2002.

    Stk. 8. Indenrigs- og sundhedsministeren kan kræve for meget udbetalt tilskud tilbagebetalt.

Kapitel 6

Amternes administration af tilskuddet

§ 9. Amtsrådet fastlægger efter indenrigs- og sundhedsministerens nærmere bestemmelse vilkår for, hvordan budgettet for de enheder i amtskommunens sygehusvæsen, der har bidraget til amtskommunens meraktivitet efter § 8, øges med det i § 7 nævnte tilskud eller andele heraf. Enhederne kan f.eks. omfatte sygehuse, kliniske afdelinger, funktionsbærende enheder, hjælpefunktioner m.v. Vilkårene retter sig mod behandlinger omfattet af cirkulærets § 4.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren udarbejder en oversigt over de oplysninger, der som minimum skal indgå i vilkårene efter stk. 1.

    Stk. 3. De af amtsrådet fastlagte vilkår godkendes af indenrigs- og sundhedsministeren. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herunder godkende bestemmelser, der fraviger bestemmelserne i kapitel V i lov om kommunernes styrelse.

    Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren kan bestemme, at den enkelte amtskommune skal indgå i en evaluering af den af cirkulæret omhandlede ordning. Evalueringen kan bl.a. omfatte produktion, ventetid, produktivitet og effektivitet, styre- og afregningsformer, arbejdstilrettelæggelse, kvalitet og service m.v.

    Stk. 5. Amtsrådene meddeler indenrigs- og sundhedsministeren alle nødvendige oplysninger til sikring af, at betingelserne for udbetaling af tilskud efter stk. 1 er opfyldt.

Kapitel 7

Ikrafttrædelse

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 14. november 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 48 af 5. april 2002, om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 14. november 2002

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen


Beregning af ændring i værdi pr. kontakt i 1½ mia. kr. modellen for 2002

I dette notat beskrives fremgangsmetoden til beregning af udvikling for værdi pr. kontakt for baselineperioden til 2002. Vækst i værdi pr. kontakt indtil 3 pct. kan indgå i den tilskudsberettigede aktivitet. Korrektion for stigning pr. kontakt udover 3 pct. anvises.

Beregningsmetode

Beregningsmæssigt opgøres ændring i værdi pr. kontakt ved at sammenholde den gennemsnitlige værdi pr. kontakt i perioden fra 1. juli 2000 til 30. juni 2001 med værdien pr. kontakt for den opgjorte periode 2002. Ændringen i værdi pr. kontakt betragtes således som merværdi pr. kontakt i 2002 i forhold til baselineperioden.

Al tilskudsberettiget sygehusaktivitet som indgår Landspatientregisteret medgår i beregningen.

Korrektioner

Inden for det radiologiske område er det pr. 1. januar 2002 blevet obligatorisk at indberette koderne for radiologiske undersøgelser, hvorfor den radiologiske aktivitet ikke fremgår fuldstændigt i baselineperioden. De radiologiske undersøgelser grupperes til ambulante proceduregrupper.

Inden for henholdsvis hæmatologi og onkologi er der blevet indført nye procedurekoder pr. 1. januar 2002, der anvendes i DkDRG-systemet 2002. De nye koder bevirker, at værdien af behandlingerne ikke kan opgøres ensartet i baseline og i 2002. Det vil derfor ikke være muligt at foretage retvisende opgørelser over ændring i værdi pr. kontakt for disse områder i 2002 i forhold til baselineperioden. Derfor er områderne berørt af korrektion ved beregning af baseline udeladt i beregningen af ændring i værdi pr. kontakt.

Områder, der ikke medtages i grundlaget for beregning af ændring i værdi pr. kontakt i baseline og 2002 er:

A. Radiologi på det ambulante område:

I baseline:

Al aktivitet i de radiologiske proceduregrupper (DAGS-grupperne PG14A, PG14B, PG14C, PG14D, PG14E og PG14F), dette inkluderer assistancer med og uden besøg samt radiologisk aktivitet med hensyn til patienter henvist fra praksissektoren.

I 2002:

Al aktivitet i de radiologiske proceduregrupper (DAGS-grupperne PG14A, PG14B, PG14C, PG14D, PG14E og PG14F), dette inkluderer assistancer med og uden besøg samt radiologisk aktivitet med hensyn til patienter henvist fra praksissektoren.

   

B. Hæmatologi på det stationære område:

I baseline:

Aktivitet med behandlingskoderne for knoglemarvstransplantation BOQE04-07 og BOQE14-17 uanset aktionsdiagnose

 

Aktivitet med behandlingskoderne BOQP*, BPJ* og BOQH7* i MDC 16

 

Aktivitet med behandlingskoderne BOQE* og BOQH7* i MDC 17

I 2002:

Aktivitet i de medicinske behandlingsgrupper i MDC 16 ’Sygdomme i blod og bloddannende organer’ og MDC 17 ’Svulster i lymfatisk og bloddannende væv’ samt i DRG-grupperne for allogen knoglemarvstransplantation (DRG 1601, 1602, 1603, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 2620 og 2621)

 

Aktivitet med behandlingskoderne BOQE* i MDC 17

   

C. Onkologi på det stationære område:

I baseline:

Aktivitet med c-aktionsdiagnose på de onkologiske afdelinger (afd. 721 på Rigshospitalet, afd. 130 på Kbh. Amts sygehus i Herlev, afd. 260 på Odense Universitetshospital, afd. 180 på Vejle sygehus, afd. 160 på Herning Centralsygehus, afd. 251 på Århus Kommunehospital og afd. 261 på Aalborg sygehus).

 

Al aktivitet i MDC 27 ’onkologiske behandlingsgrupper’

I 2002:

Aktivitet med c-aktionsdiagnose på de onkologiske afdelinger (afd. 721 på Rigshospitalet, afd. 130 på Kbh. Amts sygehus i Herlev, afd. 260 på Odense Universitetshospital, afd. 180 på Vejle sygehus, afd. 160 på Herning Centralsygehus, afd. 251 på Århus Kommunehospital og afd. 261 på Aalborg sygehus).

 

Al aktivitet i MDC 27 ’onkologiske behandlingsgrupper’

Udvikling i værdi pr. kontakt.

Værdien pr. kontakt opgøres som den samlede produktionsværdi pr. kontakt, hvor produktionsværdien opgøres fra hhv. det ambulante og stationære område. Det vil sige at for hvert amt opgøres;

Samlet produktionsværdiår

=

DRG produktionsværdiår

   

+ DAGS produktionsværdiår

Værdien pr. kontakt kan da opgøres som;

værdi pr. kontaktår =

Samlet produktionsværdiår

 

kontakterår

hvor det samlede antal kontakter bliver fastsat som;

Kontakterår

=

udskrivningerår

   

+

Gnsn.DAGS

ambulante besøgår

     

Gnsn.DRG

 

hvor AI1012_1.GIF Size: (84 X 18) betegner den gennemsnitlige værdi pr. ambulante besøg for den opgjorte periode 2002 og AI1012_2.GIF Size: (74 X 18) betegner den gennemsnitlige værdi pr. sygehusudskrivning for den opgjorte periode i 2002.

Ændring i værdi pr. kontakt opgøres endeligt som forholdet mellem værdi pr. kontakt i den opgjorte periode i 2002 i forhold til den samlede værdi pr. kontakt i hele baselineperioden.

AI1012_3.GIF Size: (10 X 20)AI1012_4.GIF Size: (381 X 44)

Regulering for udvikling i værdi pr. kontakt udover 3 pct.

Den samlede værdi af hver amtskommunes somatisk sygehusbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse, med de ovenfor anførte korrektioner, justeres hver måned med den faktor, som ændringen i værdi pr. kontakt ligger udover 3 pct.