Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 19. april 2001

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af færdselsloven

(Afgørelse om pålæggelse af standsnings- og parkeringsafgift)

[af trafikministeren (Jacob Buksti)]

 

 1. Ændringsforslag
 2. Trafikministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

 3. Udvalgsarbejdet
 4. Lovforslaget blev fremsat den 28. februar 2001 og var til 1. behandling den 16. marts 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

  Møder

  Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

  Høring

  Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og trafikministeren sendte den 16. januar 2001 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 379. Den 12. marts 2001 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

  Skriftlige henvendelser

  Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra John Holm Andreasen.

  Spørgsmål

  Udvalget har stillet 8 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

 5. Indstillinger og politiske bemærkninger
 6. Et flertal i udvalget (S, V, KF, SF, CD, RV, EL og Mogens Andreasen (UP)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af trafikministeren stillede ændringsforslag.

  CD ønsker at understrege, at intet menneske ved lovændringen på nogen måde stilles ringere end før. Det er også væsentligt, at den store bilbrugerorganisation FDM i sit høringssvar har påpeget dette.

  Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil ved 2. behandling stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

  Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

  En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

 7. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af trafikministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 2

1) Datoen »1. maj« ændres til: »1. juni«.

[Ændring af ikrafttrædelsesdatoen]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juni 2001, da den oprindelige ikrafttrædelsesdato ikke vil kunne overholdes.

 

 

 

Poul Andersen (S) nfmd. Holger Graversen (S) Søren Hansen (S) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Mogens Andreasen (UP)

Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 174

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat

2

Henvendelse af 18/3-01 fra John Holm Andreasen

3

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 18/3-01 fra John Holm Andreasen, til trafikministeren

4

Lukning for spørgsmål den 28/3-01

5

Spm. 2 om fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgift, til trafikministeren

Spm. 3 om, hvor meget Københavns Kommune har oppebåret i rykkergebyrer i 1999 og 2000, til trafikministeren

Spm. 4 om, hvor mange procent klager Københavns Kommune har modtaget i 1999 og 2000, til trafikministeren

Spm. 5 om, hvor mange klager over afgifter der har været indbragt for fogedretten, til trafikministeren

6

Spørgsmålsoversigt - udsendt den 23/3-01

7

Spm. 6 om forskellen i den faktiske retssikkerhed for den enkelte borger, til trafikministeren

Spm. 7, om det er muligt at justere kommunernes gældende praksis, til trafikministeren

Spm. 8 om at genoverveje indførelse af partshøring, til trafikministeren

8

1. udkast til betænkning

9

Spørgsmålsoversigt - udsendt den 30/3-01

10

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 18/3-01 fra John Holm Andreasen, fra trafikministeren

11

Svar på spm. 2 om fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgift, fra trafikministeren

Svar på spm. 3 om, hvor meget Københavns Kommune har oppebåret i rykkergebyrer i 1999 og 2000, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om, hvor mange procent klager Københavns Kommune har modtaget i 1999 og 2000, fra trafikministeren

Svar på spm. 5 om, hvor mange klager over afgifter der har været indbragt for fogedretten, fra trafikministeren

12

Svar på spm. 6 om forskellen i den faktiske retssikkerhed for den enkelte borger, fra trafikministeren

Svar på spm. 7, om det er muligt at justere kommunernes gældende praksis, fra trafikministeren

Svar på spm. 8 om at genoverveje indførelse af partshøring, fra trafikministeren

13

Ændringsforslag fra trafikministeren