Den fulde tekst

Fremsat den 27. april 2001 af Ivar Hansen (V), Ole Løvig Simonsen (S), Henning Grove (KF), Margrete Auken (SF) og Poul Nødgaard  ;(DF)

Forslag

til

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Bestyrelseshonorarer m.v. modregnes i eftervederlag)

 

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 488 af 11. juni 1997, som ændret ved § 1 i lov nr. 255 af 4. maj 1998, lov nr. 356 af 2. juni 1999, lov nr. 1101 af 29. december 1999 og § 1 i lov nr. 215 af 28. marts 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 109, stk. 3, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed, samt vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder,«.

Nr. 9 og 10 bliver herefter nr. 10 og 11.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juni 2001.

Bemærkninger til lovforslaget

Almindelige bemærkninger

I forbindelse med arbejdet med at udarbejde et forslag til bekendtgørelse om eftervederlag til forelæggelse for Udvalget for Forretningsordenen har Folketingets Præsidium på ny overvejet, hvilke indtægtsarter der bør fradrages i eftervederlaget efter de første 12 måneder.

Det er i den forbindelse fundet formålstjenligt også at lade bestyrelseshonorarer, forfatterhonorarer og andre honorarer samt vederlag for medlemskab af amtsråd, kommunalbestyrelser, skatteankenævn og andre kollegiale organer være omfattet af modregningsreglerne i § 109, stk. 3, hvilket kræver en lovændring.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Til nr. 1

Den foreslåede nr. 9 svarer til det indkomstbegreb fra arbejdsmarkedsfondsloven, som danner grundlag for opgørelse af arbejdsmarkedsbidraget for honorarmodtagere, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra e. Forslaget omfatter dog også honorarindtægt for arbejde udført i udlandet, hvor pligten til at betale arbejdsmarkedsbidrag er afgrænset til honorarer m.v. for arbejde udført her i landet. Endvidere omfattes vederlag for anvendelse eller udnyttelse af immaterielle rettigheder, dvs. biblioteksafgifter, KODA-indtægter, royaltyindtægter og lign., som ikke anses for bidragspligtige efter den nævnte bestemmelse i arbejdsmarkedsfondsloven.

Med forslaget sker der en udvidelse af, hvilke indtægter der skal modregnes for i eftervederlaget. Efter ændringen skal der også ske modregning for honorarer for deltagelse i bestyrelsesarbejde i såvel privat som helt eller delvis offentligt ejede virksomheder. Det samme gælder vederlag for medlemskab af amtsråd, kommunalbestyrelser, skatteankenævn og andre kollegiale organer, herunder vederlag som udvalgsformand og andre tillidshverv. Endvidere vil der skulle ske modregning for honorarer for foredragsvirksomhed samt forfatterhonorarer og indtægter, som er resultat af opfinderarbejde eller arbejder af litterær, kunstnerisk, videnskabelig eller lignende karakter, herunder biblioteksafgifter og lign.

Skriftlig fremsættelse

Ivar Hansen (V):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Bestyrelseshonorarer m.v. modregnes i eftervederlag).

(Lovforslag nr. L 227).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.


Bilag 1

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering

 

Lovforslaget

Stk. 3. I eftervederlaget efter stk. 2 modregnes for medlemmer fra og med den 13. måned for følgende indtægter:

1) Løn, rådighedsløn, ventepenge eller pension som tjenestemand,

2) løn fra ansættelse på andre vilkår end tjenestemandsvilkår inden for staten, folkeskolen, folkekirken, Folketinget, under Københavns Kommunes skolevæsen, Færøernes landsstyre, Grønlands hjemmestyre, i en kommune, et koncessioneret selskab eller en stats- eller kommunegaranteret virksomhed,

3) løn fra ansættelse i et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager de arbejdsopgaver, inden for hvilke den pågældende var beskæftiget som ansat i staten eller folkekirken, og hvori staten ejer mere end 50 pct. af aktierne,

4) grundvederlag, eftervederlag eller pension som statsrevisor, borgmester eller rådmand,

5) pension efter lov om vederlag og pension m.v. for ministre,

6) løn, vederlag, eftervederlag eller pension fra medlemskab af Europa-Parlamentet og Kommissionen samt fra hverv i internationale organisationer, hvortil udpegning sker efter indstilling af den danske stat,

7) løn for personligt arbejde i ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af nr. 1-3 eller 6,

8) indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed svarende til bidragsgrundlaget efter arbejdsmarkedsfondslovens § 10, stk. 1 eller 2,

9) fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger, efterløns- og pensionslignende ydelser, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold eller erhvervsforhold, i det omfang de nævnte indkomster ikke er omfattet af nr. 1 eller 6,

10) udbetalinger fra pensionsordninger med løbende udbetalinger og ratepensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven samt udbetalinger fra tilsvarende udenlandske pensionsordninger, når disse har sammenhæng med et tidligere ansættelsesforhold, dog ikke for pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 3, og nr. 4, litra c-e, samt opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

 

I § 109, stk. 3, indsættes efter nr. 8 som nyt nummer:

»9) vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed, samt vederlag for udnyttelse af immaterielle rettigheder,«.

Nr. 9 og 10 bliver herefter nr. 10 og 11.