Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om det kommunale redningsberedskabs
dimensionering m.v.

 

I medfør af § 14, § 15, stk. 2, § 16, § 18, stk. 3, og § 33, stk. 2, nr. 2, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 912 af 2. oktober 2000, fastsættes:

Kapitel 1

Redningsberedskabets opgaver

§ 1. Det kommunale redningsberedskab skal kunne yde en forsvarlig indsats ved brand eller overhængende fare for brand, ved sammenstyrtningsulykker, togulykker, flyulykker til lands, skibsulykker ved kaj, naturkatastrofer og akutte uheld med farlige stoffer på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne. Det kommunale redningsberedskab skal endvidere kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte.

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal stille personel og materiel fra sit redningsberedskab til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, når der fremsættes anmodning herom, jf. § 16.

§ 3. Det kommunale redningsberedskabs opgaver kan udføres ved kommunens egen foranstaltning eller ved, at kommunalbestyrelsen indgår aftale om opgavevaretagelsen med en anden kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen eller frivillige brandværn.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere indgå aftale med Beredskabsstyrelsen om, at det statslige regionale redningsberedskab (Beredskabskorpset) udfører de opgaver, der er nævnt i § 1.

    Stk. 3. Aftaler, der indgås med en anden kommunalbestyrelse, et privat redningsvæsen eller frivillige brandværn, skal godkendes af Beredskabsstyrelsen, jf. beredskabslovens § 13, stk. 1.

Kapitel 2

Beredskabet til indsats ved brandslukning og akutte uheld med

farlige stoffer på landjorden m.v.

§ 4. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at udrykningsområdet for en beredskabsstation fastlægges således, at de udrykningstider, der er nævnt i § 6, kan overholdes.

    Stk. 2. Såfremt de udrykningstider, der er nævnt i § 6, ikke kan overholdes, skal der etableres en hjælpeberedskabsstation med det materiel, der er nævnt i § 7, stk. 3.

    Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde fritage kommunalbestyrelsen for at etablere en hjælpeberedskabsstation.

    Stk. 4. Beredskabsstyrelsen kan godkende, at to eller flere kommunalbestyrelser indgår aftale om fælles udrykningsområde under forudsætning af, at de udrykningstider, der er nævnt i § 6, kan overholdes.

§ 5. Dimensioneringen af materiellet til brandslukning fastsættes under hensyn til udrykningsområdets indbyggertal således:

1) Indtil 20.000 indbyggere: 1 slukningstog,

2) 20.000-30.000 indbyggere: 1 slukningstog samt 1 reduceret slukningstog,

3) 30.000-60.000 indbyggere: 2 slukningstog,

4) 60.000-100.000 indbyggere: 2 slukningstog samt 1 reduceret slukningstog og

5) 100.000-200.000 indbyggere: 3 slukningstog.

    Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter dimensioneringen af materiellet til udrykningsområder med mere end 200.000 indbyggere efter forhandling med de pågældende kommunalbestyrelser.

    Stk. 3. Beredskabsstyrelsen kan i særlige tilfælde godkende en dimensionering på et lavere niveau end det, der er nævnt i stk. 1.

§ 6. Udrykningstiden, regnet fra alarmcentralens afgivelse af alarmen til førsteudrykningens fremmøde på skadestedet, må ikke overstige

1) 10 minutter i områder med tættere bebyggelse og

2) 15 minutter i områder med spredt bebyggelse.

§ 7. Førsteudrykningen til et skadested skal omfatte et slukningstog, der sammensættes under hensyn til bebyggelsens karakter og vandforsyningen inden for udrykningsområdet.

    Stk. 2. Et slukningstog sammensættes således:

1) I byområder med et større antal bygninger med mere end 3 etager eller med større industribebyggelse og med et udbygget brandhanenet består slukningstoget af 1 automobilsprøjte 16 og 1 automobildrejestige,

2) i byområder uden højere bebyggelse eller større industribebyggelse og med et udbygget brandhanenet består slukningstoget af 1 automobilsprøjte 16 og 1 vandtankvogn og

3) i andre områder består slukningstoget af 1 automobilsprøjte 16 eller 8 samt 1 vandtankvogn.

    Stk. 3. I udrykningsområder med hjælpeberedskabsstation udgør udrykningen et slukningstog, der består af 1 automobilsprøjte 16 eller 8 eller tilsvarende.

    Stk. 4. Et reduceret slukningstog, jf. § 5, stk. 1, nr. 2 og 4, består af 1 automobilsprøjte 16 eller 8.

§ 8. Førsteudrykningen, jf. § 7, stk. 1, skal ud over indsatslederen bemandes med 1 holdleder og et brandmandskab på mindst 5 personer.

    Stk. 2. Udrykning fra en hjælpeberedskabsstation skal ud over 1 holdleder bemandes med et brandmandskab på mindst 3 personer. Samtidig skal der udover indsatsleder, jf. stk. 1, afsendes en førsteudrykning bemandet med 1 holdleder og et brandmandskab på mindst 3 personer fra udrykningsområdets beredskabsstation, jf. dog stk. 4.

    Stk. 3. Ved udrykning til alarmer modtaget fra et automatisk brandsikringsanlæg kan førsteudrykningen udover indsatsleder reduceres til 1 holdleder og et brandmandskab på mindst 3 personer.

    Stk. 4. Ved en melding om brand, hvor det klart fremgår af meldingen, at branden er af begrænset omfang, og at der ikke er risiko for spredning af branden, kan førsteudrykningen reduceres til 1 holdleder og et brandmandskab på 3 personer.

    Stk. 5. I udrykningsområder med objekter, der indebærer en særlig risiko i tilfælde af brand, eller med objekter, for hvilke der i tilfælde af brand af andre grunde er udarbejdet særlige møde- og alarmeringsplaner, bemandes førsteudrykningen i overensstemmelse med disse planer.

§ 9. Førsteudrykningen skal afgå hurtigst muligt efter alarmcentralens afgivelse af alarmen. Stk.2. For beredskabsstationer med et udrykningsområde med mere end 100.000 indbyggere skal første slukningstog være døgnbemandet.

§ 10. Slukningstogene, jf. § 5, stk. 1, skal indrettes og udstyres med ensartet slukningsmateriel samt personlig udrustning og fornødent værktøj i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 1.

§ 11. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der i ethvert tættere bebygget område af kommunen kan præsteres en vedvarende vandforsyning på mindst 400 liter/min.

    Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af særligt brandfarlige eller værdifulde bygninger og grundarealer eller af bygninger og grundarealer, hvor der samles mange mennesker, at etablere særskilte vandforsyningssteder til brug for brandslukning.

    Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan pålægge ejeren af bygningen eller grundarealet at afholde udgifterne til etablering og vedligeholdelse af den særskilte vandforsyning.

§ 12. Beredskabet skal råde over opsamlings- og tætningsmateriel, personlig udrustning og fornødent værktøj i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 2, pkt. 1, med henblik på at kunne yde en forsvarlig indsats ved akutte uheld med stoffer, som er til fare for omgivelserne (farlige stoffer) på landjorden, i søer, i vandløb samt i havne.

    Stk. 2. Beredskabsstationer, hvorfra der skal kunne ydes en udvidet indsats ved akutte uheld med farlige stoffer, der er mere omfattende end de uheld, der er nævnt i stk. 1, skal råde over opsamlings- og tætningsmateriel, personlig udrustning og fornødent værktøj i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 2, pkt. 2.

    Stk. 3. Førsteudrykningen til de uheld, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal bemandes i overensstemmelse med kravene i § 8, stk. 1 og 2, og skal overholde de i § 6 fastsatte udrykningstider.

    Stk. 4. Ved en melding om et akut uheld med farlige stoffer, hvor det klart fremgår af meldingen, at uheldet vedrører et mindre spild af et kendt stof, kan førsteudrykningen reduceres til 1 holdleder og et brandmandskab på 3 personer.

Kapitel 3

Indkvarterings- og forplejningsberedskabet

§ 13. Indkvarterings- og forplejningsberedskabet, jf. § 1, stk. 1, skal kunne modtage, indkvartere og forpleje evakuerede og andre nødstedte i et antal, der svarer til 5 pct. af kommunens samlede indbyggertal.

    Stk. 2. Beredskabsstyrelsen fastsætter vejledende retningslinier for indkvarterings- og forplejningsberedskabets opgaver, organisering, materiel og bemanding.

Kapitel 4

Den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested

§ 14. Det påhviler kommunalbestyrelsen ved ulykker m.v., jf. § 1, at sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.

    Stk. 2. Den tekniske ledelse af indsatsen kan varetages enten af en person, der er ansat af kommunalbestyrelsen, eller, såfremt kommunalbestyrelsen i medfør af beredskabslovens § 13, stk. 1, har indgået aftale med andre om denne indsatsledelse, af en anden person med de fornødne uddannelsesmæssige kvalifikationer.

    Stk. 3. Såfremt indsatslederen endnu ikke er ankommet til skadestedet, eller der er tale om en reduceret udrykning, jf. § 8, stk. 4, og § 12, stk. 4, varetager holdlederen den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet.

§ 15. Indsatslederen skal afgå fra sit opholdssted til skadestedet i et særskilt køretøj og skal møde på skadestedet, således at udrykningstiderne, jf. § 6, overholdes.

    Stk. 2. Indsatslederens køretøj, jf. stk. 1, skal afhængig af de lokale forhold, herunder mødeplaner angående objekter, der indebærer en særlig risiko i tilfælde af brand eller uheld med farlige stoffer, medføre nødvendigt informationsmateriale og udstyr samt personlig udrustning i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bilag 1.

§ 16. Indsatslederen skal tilkalde assistance fra en anden kommunes redningsberedskab, det statslige regionale redningsberedskab eller et privat redningsvæsen, hvis det skønnes påkrævet på grund af ulykkens karakter og omfang.

    Stk. 2. Indsatslederen udøver sin kommando gennem holdlederne for det fremmødte mandskab.

Kapitel 5

Øvrige bestemmelser

§ 17. En kommune, der får personel og materiel stillet til rådighed af en anden kommune, jf. § 2, skal afholde udgifterne i forbindelse med indsatsen, medmindre der er indgået anden aftale mellem de pågældende kommuner.

    Stk. 2. Beredskabsstyrelsen træffer afgørelse i tilfælde af uenighed om, hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med assistance efter stk. 1.

§ 18. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes øvelser med redningsberedskabet efter regler, som fastsættes af Beredskabsstyrelsen.

§ 19. Kommunalbestyrelsen indsender til Beredskabsstyrelsen oplysninger om redningsberedskabets virksomhed. Beredskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere bestemmelser herom.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og ophævelsesbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 730 af 10. august 1994 om det kommunale redningsberedskabs organisation, virksomhed, materiel og dimensionering og bekendtgørelse nr. 207 af 6. april 1999 om vandforsyning til brandslukning.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 11. december 2002

Lars Løkke Rasmussen

/Henrik Grosen Nielsen


Bilag 1

Materiel til brandslukning

1. Automobilsprøjte 16

Pumpe: Højtryks-/lavtrykspumpe:

Mindst 1600 l/min. ved 80 m v.s.

Mindst 250 l/min. ved 400 m v.s.

eller lavtrykspumpe:

Mindst 1600 l/min. ved 80 m v.s.

Vandtank: Mindst 1200 liter.

I forbindelse med vandtank og pumpe monteres 2 kommuterede slangevinder, hver med 60 m vandfyldt slange og tågestrålerør (HT eller LT).

Pakning: Pakningen skal omfatte det materiel, der - afhængig af lokale forhold - er nødvendigt for køretøjets udnyttelse. Følgende materiel skal dog mindst medføres:

Slanger: 500 m B- og C-slanger.

Strålerør: 2 B-strålerør og 6 C-strålerør. Alle strålerør skal være forsynet med hane. C-rørene skal være forsynet med anordning for spredt stråle eller tågestråle.

Skumudstyr: 1 luftskumrør for tungt skum, 2 luftskumrør for mellemskum.

Medført skumkapacitet svarende til mindst 90 liter syntetisk skumvæskekoncentrat.

Ildslukkere: 1 stk. kulsyresneslukker, 6 kg, og 1 stk. pulverslukker, 6 kg.

Røgdykkerudstyr: 6 stk. trykluftapparater og 6 sæt reserveflasker.

Stigemateriel: 1 stk. 9 m eller 11 m stige, afhængig af bebyggelsen, jf. bygningsreglementet.

Reservemateriel:

Slanger: Mindst 500 m B- og C-slanger, eventuelt - med Beredskabsstyrelsens godkendelse - opbevaret i slangecentral.

Skumkapacitet svarende til mindst 90 liter syntetisk skumvæskekoncentrat.

2. Automobilsprøjte 8

Pumpe: Mindst 800 l/min. ved 80 m v.s.

Vandtank: Mindst 800 liter.

I forbindelse med vandtank og pumpe monteres 1-2 kommuterede slangevinder, hver med 60 m vandfyldt slange og tågestrålerør.

Pakning: Pakningen skal omfatte det materiel, der - afhængig af lokale forhold - er nødvendigt for køretøjets udnyttelse. Følgende materiel skal dog mindst medføres:

Slanger: 350 m B- og C-slanger.

Strålerør: 2 B-strålerør og 6 C-strålerør. Alle strålerørene skal være forsynet med hane. C-rørene skal være forsynet med anordning for spredt stråle eller tågestråle.

Skumudstyr: 1 luftskumrør for tungt skum, 2 luftskumrør for mellemskum. Medført skumkapacitet svarende til mindst 90 liter syntetisk skumvæskekoncentrat.

Ildslukkere: 1 stk. kulsyresneslukker, 6 kg, og 1 stk. pulverslukker, 6 kg.

Røgdykkerudstyr: 4 stk. trykluftapparater og 4 sæt reserveflasker.

Stigemateriel: 1 stk. 9 m eller 11 m stige, afhængig af bebyggelsen, jf. bygningsreglementet.

Reservemateriel:

Slanger: Mindst 350 m B- og C-slanger, eventuelt - med Beredskabsstyrelsens godkendelse - opbevaret i slangecentral.

Skumkapacitet svarende til mindst 90 liter syntetisk skumvæskekoncentrat.

3. Vandtankvogn

Vandtank: Mindst 6.000 liter.

Pumpe: Fastmonteret eller bærbar pumpe til brug ved fyldning og tømning af vandtankvogn.

4. Automobildrejestige

Stige: Hydraulisk, trinpalløs.

Stigekonstruktionen skal med hensyn til benyttelsesfelt og sikkerhedsmæssige forhold opfylde de gældende normer.

5. Materiel på hjælpeberedskabsstation

På en hjælpeberedskabsstation skal forefindes:

1 automobilsprøjte 16 eller 8 eller 1 vandtankvogn, udstyret med en pumpe med en kapacitet på mindst 800 l/min. ved 80 m v.s. og med så meget materiel, at der fra vandtankvognen kan udlægges mindst 2 C-rør.

6. Indsatslederens køretøj

I indsatslederens køretøj skal - afhængig af de lokale forhold - medføres nødvendigt udstyr, herunder kommunikationsudstyr og informationsmateriale m.v. Til brug for indsats ved akutte uheld med farlige stoffer kan f.eks. medbringes »Førsteindsats ved kemikalieuheld« og »Indsatskort for kemikalieuheld«.

Følgende skal dog mindst medføres:

Fortegnelse over vandforsyningssteder.

Mødeplaner.

1 stk. pulverslukker, 6 kg.

Indsatsudrustning: Indsatsdragt, hjelm,

støvler, handsker og trykluftapparat.


Bilag 2

Materiel m.v. til indsats ved akutte uheld med farlige stoffer

1. (Trin 1)

Opsamlingsmateriel:

5 stk. mindre opsamlingsenheder såsom bakker og spande

1 eller flere stk. større opsamlingsenheder med en samlet kapacitet på mindst 500 liter

Øse- og pumpekapacitet (gnistfri) svarende til mindst 40 liter væske pr. minut

Opsugningsmateriale (f.eks. til olie).

Tætningsmateriel:

Flydespærringer

2 stk. lederender

2 stk. enheder til afdækning eller afspærring af afløbssystem

Presenninger og plastfolie til afdækning

Tovværk af kunststof

Spændebånd, kiler og propper til tætning af huller.

Personlig udrustning:

2 sæt udstyr til beskyttelse mod tilsmudsning

2 sæt waders

2 sæt stænktætte beskyttelsesudstyr mod udsættelse for faste og væskeformige stoffer

Førstehjælpskasse.

Værktøj:

2 stk. koste, skovle (gnistfri) og skrabere

2 stk. advarselstavler »Eksplosionsfare«

Afspærringsmateriel

2 stk. eksplosionssikre lygter

Diverse håndværktøj.

(Trin 2)

På beredskabsstationer, hvorfra der kan ydes en udvidet indsats ved akutte uheld med farlige stoffer, forefindes følgende materiel:

Opsamlingsmateriel:

5 stk. mindre opsamlingsenheder såsom bakker og spande

1 eller flere større opsamlingsenheder med en samlet kapacitet på mindst 12m3 med

tilhørende afdækning

Øse- og pumpekapacitet (gnistfri) svarende til mindst 40 liter væske pr. minut

Lænsepumpe (eksplosionssikret) med tilhørende sugeudstyr

Opsugningsmateriale og neutraliserende midler.

Tætningsmateriel:

Flydespærringer

4 stk. lederender

4 stk. enheder til afdækning eller afspærring af afløbssystem

Presenninger og plastfolie til afdækning

Tovværk af kunststof

Spændebånd, kiler og propper til tætning af huller.

Personlig udrustning:

4 sæt udstyr til beskyttelse mod tilsmudsning

2 sæt waders

4 sæt stænktætte beskyttelsesudstyr mod udsættelse for faste og væskeformige stoffer

2 sæt gastætte totalbeskyttelsesudstyr mod udsættelse for giftige og ætsende stoffer

Førstehjælpskasse.

Værktøj:

4 stk. koste, skovle (gnistfri) og skrabere

2 stk. advarselstavler »Eksplosionsfare«

Afspærringsmateriel

Jordforbindelseskabler med spyd

4 stk. eksplosionssikre lygter

Håndslukningsmidler

Diverse håndværktøj (gnistfrit)

2 stk. kloakdækselnøgler

Udstyr til detektion af farlige gasser med henblik på beskyttelse af mandskab og

påvisning af udslip

Genoplivningsudstyr.