Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af
faste ejendomme og lov om vurdering af landets
faste ejendomme

(Loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 292 af 15. maj 2002 og senest ved § 17 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den kommunale grundskyld pålignes de afgiftspligtige ejendomme med en bestemt promille af den afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås den laveste af følgende værdier:

1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer, således som disse beløb er fastsat ved de i afsnit C og D i lov om vurdering af landets faste ejendomme omhandlede ansættelser, og reduktion for fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8.

2) Den afgiftspligtige grundværdi for ejendommen, der dannede grundlag for påligningen af grundskyld det foregående skatteår, forhøjet med en reguleringsprocent.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 2 som nye stykker:

»Stk. 3. Reguleringsprocenten, jf. stk. 2, nr. 2, opgøres som den skønnede stigning i det samlede kommunale udskrivningsgrundlag for skatteåret tillagt 3 pct. Den skønnede stigning for udskrivningsgrundlaget fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg. Reguleringsprocenten kan højst udgøre 7 pct.

    Stk. 4. For nye grunde som nævnt i stk. 2 og grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af ejendommens areal, anvendelse eller planforhold, og hvor vurderingsmyndighederne har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens § 33, stk. 16, 17 eller 18, anvendes denne ansættelse efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3, 1. og 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse, hvor en ejerlejligheds fordelingstal ændres, og hvor vurderingsmyndighederne har foretaget en ansættelse efter vurderingslovens § 33, stk. 16.

    Stk. 5. For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af fradraget for forbedringer, anvendes grundværdien med det ændrede fradrag for forbedringer som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.

    Stk. 6. For afgiftspligtige grunde som nævnt i stk. 2, hvor der er sket ændring af fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8, anvendes grundværdien med de ændrede fritagelser som udgangspunkt for beregningen af det afgiftspligtige grundlag efter stk. 2, nr. 2. Ved beregningen fremskrives ansættelsen for det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi, til skatteårets niveau med reguleringsprocenten for de mellemliggende år, jf. stk. 3.«

3. I § 26, stk. 2, ændres »skatteberegningen« til: »opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag«.

4. I § 26, stk. 2, indsættes efter »foretaget«: », jf. dog § 1, stk. 2, nr. 2.«

§ 2

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret ved § 51 i lov nr. 145 af 25. marts 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, nr. 2, udgår », for så vidt ændringen har påviselig virkning på ejendomsværdien eller grundværdien«.

2. I § 3, stk. 1, nr. 4, udgår », for så vidt arealændringen har påviselig indvirkning på ejendomsværdien eller grundværdien«.

3. § 3, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) af ejendomme, for hvilke ejendomsværdien eller grundværdien må antages at være steget eller faldet som følge af ændrede planforhold, bortset fra ejendomme, der er omfattet af § 4 A,«.

4. I § 3, stk. 1, nr. 10, ændres »anvendelse.« til: »anvendelse,«.

5. I § 3, stk. 1, indsættes som nr. 11:

»11) af ejerlejligheder, hvis fordelingstal er ændret.«

6. I § 33, stk. 14, ændres »foretaget frasalg eller tilkøb af et areal til ejendommen« til: »sket ændring af ejendommens areal«.

7. § 33, stk. 15, affattes således:

»Stk. 15. Hvis en ejendom, der er omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 4, nr. 1-10, har ændret anvendelse eller planforhold og denne ændrede anvendelse m.v. ikke er omfattet af 2001-vurderingen, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurderingen efter § 3 en ansættelse af ejendomsværdien inkl. fordelinger af denne efter den ændrede anvendelse m.v. på samme niveau som 2001-vurderingen. Hvis ejeren af ejendommen både før og efter den ændrede anvendelse m.v. har beboet ejendommen, har denne ansættelse dog først virkning fra og med året efter, at denne ejer har overdraget ejendommen til en ny ejer. Skattestyrelseslovens regler om klage over vurderingen finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af en klage fra den nye ejer over denne ansættelse, dog at klage skal være indgivet senest den 1. juli i det år, fra hvilken ansættelsen får virkning. Stk. 12, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

8. I § 33 indsættes som stk. 16-18:

»Stk. 16. Hvor der på en ejendom omfattet af pligten til at betale grundskyld, jf. kapitel 1 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, er sket ændring af ejendommens areal og denne ændring ikke er omfattet af den grundværdi, der danner grundlag for fastsættelsen af beregningsgrundlaget for grundskylden, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 2, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurderingen efter § 3 en yderligere ansættelse af grundværdien. Denne ansættelse omfatter grunden efter arealændringen og foretages på det niveau, som gælder for vurderinger det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis en ejerlejligheds fordelingstal ændres.

    Stk. 17. Hvis en ejendom omfattet af pligten til at betale grundskyld, jf. reglerne i kapitel 1 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, har ændret anvendelse eller planforhold og denne ændrede anvendelse m.v. ikke er omfattet af den grundværdi, der danner grundlag for fastsættelsen af beregningsgrundlaget for grundskylden, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 2, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurderingen efter § 3 en yderligere ansættelse af grundværdien. Denne ansættelse omfatter grunden efter den ændrede anvendelse m.v. og foretages på det niveau, som gælder for vurderinger det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi.

    Stk. 18. Når en ny ejendom bliver omfattet af pligten til at betale grundskyld, jf. kapitel 1 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, foretages ved den almindelige vurdering eller omvurderingen efter § 3 en yderligere ansættelse af grundværdien. Er den nye ejendom udskilt fra en ejendom, der er omfattet af pligten til at betale grundskyld (den udstykkede ejendom), omfatter denne ansættelse grunden under hensyn til de for denne gældende anvendelses- og planforhold og foretages på det niveau, som gælder for vurderinger af den udstykkede ejendom det seneste år, hvor grundværdien efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi. Har den nye ejendom hidtil været undtaget fra vurdering, jf. § 7, stk. 1, eller er vurdering undladt, jf. § 7, stk. 2, omfatter denne ansættelse grunden under hensyn til de for denne gældende anvendelses- og planforhold og foretages på det niveau, som gælder for vurderinger af omliggende ejendomme af den pågældende art det seneste år, hvor grundværdien for disse efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld, jf. nævnte lovs § 1, stk. 2, nr. 1, udgjorde den afgiftspligtige grundværdi.«

§ 3

    Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 2. § 1 har virkning fra og med skatteåret 2003, jf. dog § 4, stk. 1 og 2.

    Stk. 3. § 2 har virkning fra og med vurderingsåret 2003.

    Stk. 4. Uanset § 33, stk. 15, 2. pkt., i lov om vurdering af landets faste ejendomme, som affattet ved lov nr. 290 af 15. maj 2002, gælder, at hvis ejeren af ejendommen både før og efter den i bestemmelsens 1. pkt. omhandlede ændrede anvendelse har beboet ejendommen, har ansættelsen efter bestemmelsens 1. pkt. dog først virkning fra og med året efter, at denne ejer har overdraget ejendommen til en ny ejer. Skattestyrelseslovens regler om klage over vurderingen finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af en klage fra den nye ejer over denne ansættelse, dog at klage skal være indgivet senest den 1. juli i det år, fra hvilken ansættelsen får virkning.

    Stk. 5. I vurderingsåret 2003 foretager vurderingsmyndighederne pr. 1. januar omvurdering af grundværdi af ejendomme som nævnt i vurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 1-4, 6, 7, 10 og 11, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 1-5. Ejendommens tilstand pr. 1. januar 2003 og prisforholdene pr. 1. januar 2002 lægges til grund ved ansættelsen. Vurderingslovens § 3, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse. Skattestyrelseslovens regler om vurderingsmyndighedernes vurdering af faste ejendomme og om klage over vurderingen finder tilsvarende anvendelse, dog at klage skal være indgivet senest den 1. juli i vurderingsåret. Ansættelsen ved den i 1. pkt. nævnte omvurdering lægges til grund ved beregning af grundskyld for skatteåret 2004, jf. § 26, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Ved anvendelsen af reglerne i vurderingslovens § 33, stk. 16-18, som affattet ved denne lovs § 2, nr. 8, anses en omvurdering som omhandlet i 1. pkt. som en omvurdering efter vurderingslovens § 3.

§ 4

    Stk. 1. Uanset § 26, stk. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, lægges for skatteårene 2003 og 2004 ansættelserne ved de i medfør af lov om vurdering af landets faste ejendomme foretagne almindelige vurderinger til grund ved opgørelsen af det afgiftspligtige grundlag. Det skal ske fra og med det første skatteår, der tager sin begyndelse i det kalenderår, der følger efter det, i hvilket vurderingen er foretaget, jf. dog § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

    Stk. 2. For skatteåret 2004 lægges ejendommens grundværdi pr. 1. januar 2003 efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme til grund ved opgørelse af den afgiftspligtige grundværdi, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, i samme lov.

    Stk. 3. For skatteåret 2005 lægges ejendommens grundværdi pr. 1. oktober 2003 efter fradrag for forbedringer og reduktion for fritagelser for grundskyld efter §§ 7 og 8 i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme til grund ved opgørelse af den afgiftspligtige grundværdi, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, i samme lov.

    Stk. 4. For skatteåret 2003 gælder, at en nedsættelse af grundskylden for den enkelte ejendom, der er en følge af bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, foretages ved afkortning af den eller de opkrævninger af ejendomsskatter, der forfalder til betaling den 1. juli 2003 eller senere. Hvis der er tale om mere end en rate, fordeles nedsættelsen ligeligt på alle raterne. Hvis nedsættelsen ikke fuldt ud kan ske ved afkortning, udbetales den overskydende del af nedsættelsen den 1. oktober 2003 til ejendommens ejer, jf. § 29, stk. 1, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

    Stk. 5. Statskassen yder for skatteåret 2003 et særligt tilskud til de kommuner og amtskommuner, der lider et provenutab som følge af bestemmelsen i § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1. Tilskuddet til den enkelte kommune beregnes med udgangspunkt i kommunens grundskyldpromille for skatteåret 2002. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter de nærmere regler om beregning og udbetaling af særlige tilskud.

    Stk. 6. For skatteåret 2003 andrager reguleringsprocenten, jf. § 1, stk. 3, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2, 7 pct.

    Stk. 7. Ved opgørelsen af beskatningsgrundlaget for kommuner og amtskommuner for tilskudsåret 2003, jf. § 24 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 13. juli 2001, som ændret senest ved lov nr. 254 af 8. maj 2002, finder § 1, stk. 2, nr. 2, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, ikke anvendelse.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen