Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om økonomisk støtte til politiske
partier m.v.

(Nedsættelse af den statslige partistøtte)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 20. september 2001, som ændret ved § 11 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 2 i lov nr. 371 af 6. juni 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, 2. pkt., ændres »19,50 kr.« til: »22,30 kr.«

§ 2

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003.

    Stk. 2. Bestemmelsen i § 1, nr. 1, har første gang virkning for tilskudsbeløb, der udbetales for kalenderåret 2005. Det i § 1, nr. 1, nævnte tilskudsbeløb reguleres første gang den 1. januar 2004 som angivet i § 4 a i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

    Stk. 3. For tilskudsbeløb, der udbetales for kalenderåret 2003, udgør de i § 1, nr. 1, nævnte årlige tilskudsbeløb 23,30 kr. For tilskudsbeløb, der udbetales for kalenderåret 2004, udgør de i § 1, nr. 1, nævnte årlige tilskudsbeløb 22,80 kr.

    Stk. 4. Det i stk. 3, 2. pkt., angivne tilskudsbeløb reguleres den 1. januar 2004 som angivet i § 4 a i lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke Rasmussen