Sagsforløb 2000/1 BF 65
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 25. april 2001

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler

[af Frank Dahlgaard (UP)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 5. december 2000 og var til 1. behandling den 23. januar 2001. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Foreningen Pornofrit Miljø,

KLF, Kirke & Medier

Anne Marie Mikkelsen, Hvidovre og

Birgit K. Nielsen, Stokkemarke.

Henvendelserne til udvalget er optrykt som bilag 3 til betænkningen.

Deputationer

Endvidere har Foreningen Pornofrit Miljø og KLF, Kirke & Medier mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til beslutningsforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 19 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Udvalgets spørgsmål til kulturministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, V, KF, SF, RV og Ole Donner (UP)) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (CD) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse, idet Centrum-Demokraterne finder, at de nuværende regler er anvendelige.

Et andet mindretal i udvalget (DF og KRF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Mindretallet henviser til, at alle mennesker påvirkes af massemedierne og især børn. Specielt de elektroniske medier har stor indflydelse på, hvilke normer og holdninger, der udvikles, og hvilket syn børn får på kvinder, på mænd og på mennesket i det hele taget. Porno i medierne er med til at give børn og unge billeder, som de tror er virkelighed. Dette fremgår blandt andet af en undersøgelse, som mediabureauet Carat Danmark har lavet, jf. dagbladet Politiken af 9. april 2000.

Mindretallet påpeger, at pædagoger, psykologer og børnelæger samstemmende siger, at det er skadeligt for børn at se pornofilm.

Det er svært for forældrene at værne om børnene, når pornoen findes overalt i det offentlige rum. Retten til medbestemmelse krænkes således af pornografiens uhæmmede frie tilstedeværelse, og mange forældre føler sig magtesløse.

Mindretallet hæfter sig ved, at Søndagsavisen omkring årsskiftet 2000-2001 bragte en meningsmåling fra PLS Rambøll, som viste, at hele 86 pct. af befolkningen ønsker pornoblade væk fra butikshylder i børnehøjde. Dette førte til, at Forbrugerombudsmanden, Hagen Jørgensen, i januar i år henstillede til de forretningsdrivende at fjerne pornoblade i butikker og kiosker fra børnehøjde. Mindretallet kan endvidere henvise til Forbrugerombudsmandens vejledning fra 1998. Heri gøres det klart, at det som led i god markedsføringsskik er ønskeligt at beskytte børn og unge mod markedsføring af pornografisk og voldelig karakter.

Mindretallet finder, at nærværende forslag om at forbyde udsendelse af pornofilm på ukodede betalingsfri tv-kanaler er på linje med Forbrugerombudsmandens henstilling. Formålet er i begge tilfælde at beskytte børn og unge.

Enhedslisten og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Hanne Andersen (S) fmd. Søren Hansen (S) Jytte Andersen (S) Peder Sass (S) Jytte Wittrock (S) Margrete Auken (SF) Peter Duetoft (CD) Niels Helveg Petersen (RV) Ole Sohn (SF) Ester Larsen (V) Kim Andersen (V) Kristian Jensen (V) Jens Rohde (V) Brian Mikkelsen (KF) Tove Videbæk (KRF) Poul Nødgaard (DF) nfmd. Ole Donner (UP)

Enhedslisten og Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 65

Bilagsnr.

Titel

1

Spm. 1 om regeringens holdning til pornoprogrammer i dansk tv, til kulturministeren

Spm. 2, om arbejdsgruppe fremlægger resultatet af sine overvejelser om bl.a. pornografiske programmer på lokal-tv, til kulturministeren

Spm. 3, om ministeren er imod, at borgere udsættes for pornofilm på almindelige tv-kanaler, til kulturministeren

Spm. 4, om ministeren er enig med pædagoger og psykologer i, at det ikke er sundt for børn at se porno, til kulturministeren

Spm. 5, om TV2000 overtræder bekendtgørelsen om lokalradio- og fjernsynsvirksomhed med sine pornofilm, til kulturministeren

Spm. 6 om, hvordan ministeren på den ene side kan sige, at det på nogle områder er gået for vidt, og på den anden side kan sige, at vi beskytter børnene med medielovgivningen, til kulturministeren

Spm. 7, om ministeren vil tage initiativ til at stoppe udsendelser af pornofilm på danske tv-kanaler, til kulturministeren

Spm. 8, om ministeren er enig i beretningen vedrørende B 46, til kulturministeren

2

Henvendelse af 2/2-01 fra Foreningen Pornofrit Miljø

3

Henvendelse af 2/2-01 fra KLF, Kirke & Medier

4

Henvendelse af 6/2-01 fra Birgit K. Nielsen, Stokkemark

5

Spm. 9 om ministerens kommentar til henvendelse af 6/2-01 fra Birgit K. Nielsen, Stokkemark, til kulturministeren

6

Bilag tilbagetaget. Se B 65 bilag 3

7

Svar på spm. 1 om regeringens holdning til pornoprogrammer i dansk tv, fra kulturministeren

Svar på spm. 2, om arbejdsgruppe fremlægger resultatet af sine overvejelser om bl.a. pornografiske programmer på lokal-tv, fra kulturministeren

Svar på spm. 3, om ministeren er imod, at borgere udsættes for pornofilm på almindelige tv-kanaler, fra kulturministeren

Svar på spm. 4, om ministeren er enig med pædagoger og psykologer i, at det ikke er sundt for børn at se porno, fra kulturministeren

Svar på spm. 5, om TV2000 overtræder bekendtgørelsen om lokalradio- og fjernsynsvirksomhed med sine pornofilm, fra kulturministeren

Svar på spm. 6 om, hvordan ministeren på den ene side kan sige, at det på nogle områder er gået for vidt, og på den anden side kan sige, at vi beskytter børnene med medielovgivningen, fra kulturministeren

Svar på spm. 7, om ministeren vil tage initiativ til at stoppe udsendelser af pornofilm på danske tv-kanaler, fra kulturministeren

Svar på spm. 8, om ministeren er enig i beretningen vedrørende B 46, fra kulturministeren

8

Svar på spm. 9 om ministerens kommentar til henvendelse af 6/2-01 fra Birgit K. Nielsen, Stokkemark, fra kulturministeren

9

Materiale fra Frank Dahlgaard (UP) til brug for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

10

Baggrundsmateriale i forbindelse med foretræde for udvalget, fra KLF, Kirke & Medier

11

Spm. 10 om mindreårige i forbindelse med pornografiske udsendelser, til kulturministeren

Spm. 11 om rapport fra arbejdsgruppen om lokal-tv-ordningen, til kulturministeren

Spm. 12 om Kanal København, til kulturministeren

Spm. 13 om forbud mod udsendelse af hårde pornofilm på ukodede betalingsfri tv-kanaler, til kulturministeren

12

Spm. 14 om Radio- og tv-nævnets afgørelse i forbindelse med Kanal Københavns udsendelser af pornofilm, til kulturministeren

Spm. 15 om reklamer for pornofilm, til kulturministeren

13

Henvendelse af 9/3-01 fra Anne Marie Mikkelsen, Hvidovre

14

Spm. 16 om ministerens kommentar til henvendelse af 9/3-01 fra Anne Marie Mikkelsen, Hvidovre, til kulturministeren

15

Svar på spm. 10 om mindreårige i forbindelse med pornografiske udsendelser, fra kulturministeren

Svar på spm. 11 om rapport fra arbejdsgruppen om lokal-tv-ordningen, fra kulturministeren

Svar på spm. 12 om Kanal København, fra kulturministeren

Svar på spm. 13 om forbud mod udsendelse af hårde pornofilm på ukodede betalingsfri tv-kanaler, fra kulturministeren

16

Svar på spm. 16 om ministerens kommentar til henvendelse af 9/3-01 fra Anne Marie Mikkelsen, Hvidovre, fra kulturministeren

17

Svar på spm. 14 om Radio- og tv-nævnets afgørelse i forbindelse med Kanal Københavns udsendelser af pornofilm, fra kulturministeren

Svar på spm. 15 om reklamer for pornofilm, fra kulturministeren

18

1. udkast til betænkning

19

Meddelelse om frist for betænkningsbidrag m.v.

20

Spm. 17 om børn seksualitet i forbindelse med pornografi, til kulturministeren

Spm. 18 om unges informationskilder vedrørende sex, til kulturministeren

21

Bilag tilbagetaget. Se B 65 bilag 14

22

Svar på spm. 17 om børns seksualitet i forbindelse med pornografi, fra kulturministeren

Svar på spm. 18 om unges informationskilder vedrørende sex, fra kulturministeren

23

Bilag tilbagetaget. Se B 65 bilag 16

24

Spm. 20 om ministerens kommentar til henvendelse fra KLF, Kirke & Medier, til kulturministeren

25

Betænkning afgivet den 25. april 2001

26

Svar på spm. 20 om ministerens kommentar til henvendelse fra KLF, Kirke & Medier, fra kulturministeren


Bilag 2

Udvalgets spørgsmål og kulturministerens svar herpå

Spørgsmålene og svarene er optrykt efter ønske fra DF og KRF.

Spørgsmål 1:

Hvad mener ministeren helt konkret med sin bemærkning under 1. behandling af forslaget den 23. januar 2001, hvor hun sagde: »Regeringen lægger vægt på, at holdningen til pornografi i Danmark er relativt liberal, og at denne tradition også må afspejle sig i reglerne for udsendelse af pornoprogrammer i dansk tv« ?

Svar:

Efter regeringens opfattelse er den danske holdning til pornografi relativ liberal. Dansk lovgivning indeholder ganske få pornografibestemmelser og forbuddet mod billedpornografien blev ophævet helt tilbage i 1969. Denne liberale tradition må nødvendigvis også afspejle sig i reglerne for udsendelse af pornografi i dansk tv. Regeringen lægger dog samtidig vægt på, at der på dette område er den nødvendige beskyttelse af mindreårige. Det tager de gældende regler højde for, da sådanne programmer skal sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne.

Spørgsmål 2:

Hvornår kan det forventes, at den arbejdsgruppe, der er nedsat i henhold til aftalen mellem regeringen, SF og CD om mediepolitikken 2001-2004, fremlægger resultatet af sine overvejelser om bl.a. pornografiske programmer på lokal-tv?

Svar:

I henhold til arbejdsgruppens kommissorium skal gruppen færdiggøre sit arbejde i form af en rapport så vidt muligt inden 1. marts 2001.

Spørgsmål 3:

Når ministeren ud fra en miljøbetragtning er imod, at borgere i det offentlige rum i Danmark påtvinges ubehaget og sundhedsskaden ved andres støj og røg, hvorfor er ministeren da ikke imod, at borgere imod deres ønske udsættes for pornofilm på almindelige tv-kanaler?

Svar:

Jeg er ikke enig i spørgerens tænkte konklusion mellem min holdning til støj og røg og så pornofilm. Efter min bedste overbevisning er der ingen borgere, der imod deres ønske udsættes for pornofilm på almindelige tv-kanaler. Det er stadig muligt at fravælge tv-kanaler, som man af den ene eller anden grund ikke ønsker at se på.

Spørgsmål 4:

Er ministeren enig med pædagoger og psykologer, som éntydigt siger, at det ikke er sundt for børn og teenagere der jo er i en alder, hvor de kæmper med identitet, kønsbevidsthed og rollemodeller at se pornofilm?

Svar:

Dette kan jeg svare bekræftende på, hvilket er årsagen til, at regeringen lægger vægt på, at der sker en beskyttelse af mindreårige, hvis der udsendes pornografiske programmer på danske tv-kanaler.

Spørgsmål 5:

Mener ministeren, at TV2000 med sine pornofilm på Kanal København overtræder bekendtgørelsen om lokalradio og fjernsynsvirksomhed?

Svar:

Det er efter radio- og fjernsynsloven det lokale tv-nævn, der udsteder tilladelse til lokal fjernsynsvirksomhed. Nævnet fører tilsyn med virksomheden og påtaler overtrædelser af loven. De lokale nævn kan inddrage tilladelsen, hvis stationerne overtræder lovgivningen.

Efter det for mig oplyste har det lokale fjernsynsnævn inddraget TV2000´s programtilladelse. Stationen har påklaget denne afgørelse til Radio- og tv-nævnet, der efter radio- og fjernsynsloven træffer den endelige administrative afgørelse i sager indenfor lokalradio- og tv-virksomhed. Jeg har derfor ikke beføjelser til at gå ind i den konkrete sag.

Jeg har i denne sag hæftet mig ved, at det lokale nævn har ageret på baggrund af bekendtgørelsens bestemmelser om beskyttelse af mindreårige. Dette bekræfter mig i, at de gældende regler fungerer efter hensigten.

Spørgsmål 6:

Hvordan kan ministeren under forslagets 1. behandling 23. januar 2001 på den ene side sige » for mig at se er det meget klart, at det er gået for vidt på nogle områder, og at vi ganske enkelt ikke er gode nok til at beskytte børnene, og at vi ikke sikrer, at børn har én eller anden fundamental ret til netop at være børn «, og så på den anden side sige » jeg mener nemlig, at med dén medielovgivning, vi har, så er vi i stand til at gå ind og beskytte børnene«?

Svar:

Herved mener jeg, at forslagsstilleren rejste en væsentlig debat om, hvad der er godt, og hvad der ikke er godt for børn, fordi det er vigtigt, at vi løbende har disse værdidiskussioner om samfundets normer. Debatten viste tydeligt, at der er bred enighed om at fastholde et liberalt syn på pornografien i Danmark og samtidig sørge for en beskyttelse af børnene.

Spørgsmål 7:

Vil ministeren i lyset af Forbrugerombudsmandens indgriben i januar måned 2001 over for pornoblade og pornofilm i børnehøjde på tankstationer og i kiosker revidere sin holdning og tage initiativ til at stoppe udsendelse af pornofilm på almindelige danske tv-kanaler?

Svar:

Jeg hilser forbrugerombudsmandens initiativ velkommen, men det giver mig ingen anledning til at revidere min holdning til udsendelse af pornofilm på tv.

Spørgsmål 8:

Er ministeren enig i den beretning om B 46, som et enigt Forskningsudvalg i Folketinget har afgivet i begyndelsen af februar 2001, og hvorledes harmonerer det i bekræftende fald med ministerens holdning til B 65?

Svar:

Jeg er grundlæggende enig i synspunkterne i beretningen om B 46 og mener, at det på bedste vis harmonerer med min holdning til B 65. B 46 indeholder intet forslag til et forbud, som det er tilfældet med B 65. I beretning over B 46 erklærer Forskningsudvalget sig enig i intentionerne i beslutningsforslaget om at sikre børn bedst mulig beskyttelse mod billeder og information på Internettet, som kan have en skadelig virkning på børn. Denne målsætning om beskyttelse af mindreårige er allerede gældende for udsendelse af programmer på danske tv-kanaler.

Spørgsmål 9:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 6. februar 2001 fra Birgit K. Nielsen.

Svar:

Jeg tillader mig at henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 1-8 til forslaget til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler, stillet af Kulturudvalget den 31. januar 2001.

Spørgsmål 10:

Betyder ministerens benyttelse af ordet »normalt« i besvarelsen af spørgsmål 1, hvor det hedder, at der i de gældende regler er taget højde for, at pornoprogrammer »skal sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne«, at ministeren erkender, at mange mindreårige af og til ser pornofilm i fjernsynet selv om det ikke er normalt, dvs. ofte forekommer? Mener ministeren, at det ikke gør indtryk på børnene, hvis de kun ser hårde pornofilm i fjernsynet en gang imellem?

Svar:

Jeg må erkende, at jeg har svært ved at følge logikken i spørgsmålet. Jeg forstår spørgsmålet på den måde, at der bliver spurgt til, om jeg mener, at det er i orden, at mindreårige børn ser pornofilm en gang imellem.

Hertil kan jeg svare, at jeg ikke mener, at børn skal se pornofilm i fjernsynet eller for den sags skyld andre steder, hvilket netop er sigtet bag det gældende regelsæt på området. Som sagt skal denne type programmer sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne. Jeg kan på den anden side ikke forhindre børn i at se denne type udsendelser i fjernsynet, hvis eksempelvis deres forældre finder det i orden.

Baggrunden for det gældende regelsæt om udsendelse af programmer med pornografisk indhold er som bekendt, at sådanne programmer antages at kunne skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling. Dette betyder i sagens natur, at sådanne programmer gør indtryk på børn, og de derfor ikke bør se udsendelserne.

Spørgsmål 11:

Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 2 bedes ministeren fremsende arbejdsgruppens rapport, når den foreligger

Svar:

Det forventes, at arbejdsgruppens rapport vil foreligge i begyndelsen af april 2001. Jeg skal hermed give tilsagn om at fremsende rapporten til udvalget, når den foreligger.

Spørgsmål 12:

Med henvisning til ministerens besvarelse af spørgsmål 3 bedes ministeren uddybe, hvorledes mindreårige børn, som zapper rundt på tv-kanalerne, kan undgå at zappe ind på hårde pornofilm på Kanal København efter kl. 24.00?

Svar:

Hvis mindreårige børn i københavnsområdet zapper rundt på tv-kanaler efter kl. 24.00, er der i sagens natur mulighed for, at de zapper ind på Kanal København. Jeg har dog en stærk formodning om, at de fleste mindreårige børn sover på dette tidspunkt eller er sammen med deres forældre.

Spørgsmål 13:

Når ministeren i sit svar på spørgsmål 4 erklærer sig helt enig i, at det er skadeligt for børn og teenagere at se pornofilm, hvorfor vil ministeren så ikke medvirke til at stoppe udsendelsen af hårde pornofilm på ukodede, betalingsfri tv-kanaler i Danmark?

Svar:

Jeg tillader mig her at henvise til min besvarelse af spørgsmål nr. 1.

Spørgsmål 14:

Hvad er ministerens kommentar til og reaktion på at det særlige radio- og tv-nævn i begyndelsen af marts måned i år besluttede, at udsendelsen af pornofilm på Kanal København kan fortsætte, og at reklamerne for disse film også kan fortsætte?

Svar:

Som bekendt træffer Radio- og tv-nævnet den endelige administrative afgørelse i klagesager vedrørende lokalradio- og tv-virksomhed. Jeg har derfor ikke beføjelse til at gå ind i disse sager.

Som jeg redegjorde for under 1. behandlingen af beslutningsforslaget, og som jeg ved flere lejligheder har gentaget i mine svar til udvalget, er det lovligt at udsende pornografiske programmer på dansk tv, sålænge der bliver taget de nødvendige forholdsregler til beskyttelse af mindreårige. Jeg har på den baggrund ingen kommentarer til, at der stadig bliver vist pornografi på Kanal København.

Jeg kan dog tilføje, at Radio- og tv-nævnet overfor mig har oplyst, at man har behandlet sagen på et møde den 27. februar 2001. Her besluttede man at meddele Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet, at Radio- og tv-nævnet finder det nødvendigt, at der bliver truffet en ny afgørelse i sagen. Radio- og tv-nævnet har i den forbindelse anmodet det lokale nævn om en udtalelse senest den 6. april 2001. Der er altså endnu ikke truffet endelig afgørelse i sagen.

For så vidt angår reklamerne på Kanal København har Radio- og tv-nævnet påpeget overfor tilladelseshaver, at nogle af reklamerne bevæger sig på kanten af det lovlige, hvilket bør undgås.

Spørgsmål 15:

Er ministeren bekendt med, at reklamerne for pornofilm på Kanal København sendes længe før midnat, hvor børn ofte ser tv, og at disse »appetitvækkere« i sig selv er klart pornografiske?

Svar:

Jeg forstår spørgsmålet på den måde, at der her refereres til Kanal Københavns egenreklamer, dvs. spots for egne udsendelser.

Hertil kan jeg oplyse, at der gælder de samme regler for spots som for egentlige programmer. Egenreklamer med pornografisk indhold må altså kun sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne.

Det er det lokale tv-nævn, der fører tilsyn med virksomheden og påtaler overtrædelser af loven. Som nævnt i mit svar på spørgsmål nr. 14 er sagen om udsendelse af pornografiske programmer på Kanal København stadig under behandling i det lokale nævn.

Spørgsmål 16:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 9. marts 2001 fra Anne Marie Mikkelsen, jf. B 65 bilag 13.

Svar:

Indledningsvis vil jeg gerne gøre opmærksom på, at henvendelsen af 9. marts 2001 refererer til udtalelser fremsat af en række af ordførerne under 1. behandlingen af beslutningsforslaget, som jeg ikke ser mig i stand til at svare uddybende på. Jeg kan udelukkende kommentere henvendelsen af 9. marts 2001 ud fra regeringens holdning til beslutningsforslaget og de stillede spørgsmål.

Som jeg gav udtryk for under 1. behandlingen af beslutningsforslaget, og som jeg senere har gentaget i blandt andet mit svar på spørgsmål nr. 10, mener jeg ikke, at mindreårige skal se pornofilm i fjernsynet eller andre steder. Samtidig er det regeringens opfattelse, at den danske holdning til pornografi er relativ liberal, og dette nødvendigvis bør afspejle sig i reglerne for udsendelse af pornografi i dansk tv.

Dette er på ingen måde ensbetydende med, at mindreårige skal konfronteres med denne slags udsendelser. Regeringen lægger vægt på, at der på dette område er en beskyttelse af mindreårige. Dette sker gennem de gældende regler, hvor sådanne programmer skal sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne. I praksis betyder dette, at det først er tilladt at sende denne type programmer på et tidspunkt, hvor det må formodes, at mindreårige sover.

Jeg vil atter gerne give udtryk for, at forslagsstilleren rejste en væsentlig debat om, hvad der er godt og skidt for vores børn, fordi det er vigtigt, at vi løbende har disse værdidiskussioner om samfundets normer. Debatten i folketingssalen viste tydeligt, at der er bred enighed om at fastholde et liberalt syn på pornografien i Danmark og samtidig sørge for beskyttelse af børnene.

Spørgsmål 17:

Er ministeren uenig med psykolog Mimi Strange, der stærkt kritiserer den omsiggribende pornoficering af samfundet, som hun påpeger kan have svære skadevirkninger for børns og unges seksualitet - og vil ministeren afvise Stranges udtalelse til Berlingske Tidende den 12. april 2001 om, at porno i værste fald kan traumatisere børns seksualitet?

Svar:

Jeg er ikke uenig med psykolog Mimi Stranges betragtninger om pornos mulige skadevirkninger for børns seksualitet.

Som det fremgår af mit svar på Udvalgets spørgsmål nr. 10, mener jeg ikke, at børn skal se pornofilm i fjernsynet eller for den sags skyld andre steder. Det er netop sigtet bag det gældende regelsæt på området, hvor pornoprogrammer som bekendt skal sendes på en måde, som sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne se eller høre udsendelserne.

Baggrunden for det gældende regelsæt om udsendelse af programmer med pornografisk indhold er som bekendt, at sådanne programmer antages at kunne skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, som psykolog Mimi Strange også giver udtryk for i den refererede artikel.

Spørgsmål 18:

Er ministeren uenig med sekretariatschef i foreningen Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen, når han i dagbladet Politiken den 19. april 2001 kalder det dybt problematisk, at unges væsentligste informationskilde vedrørende sex i dag er pornoudsendelserne på tv, fordi det indtryk, som disse udsendelser efterlader hos de unge, er stærkt medvirkende til, at unge får et fortegnet billede af kønsrelationer?

Svar:

Jeg mener ikke, at det er dokumenteret, at unges væsentligste informationskilde vedrørende sex er pornoudsendelser på tv. Jeg finder derfor ingen anledning til at kommentere påstanden.

Spørgsmål 20:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra KLF, Kirke & Medier, jf. B 65 - bilag 10.

Svar:

Jeg kan stort set tilslutte mig de betragtninger, som KLF, Kirke & Medier gør sig om pornografi. Som jeg har slået fast i mit svar på spørgsmål nr. 17, mener jeg også, at porno kan være skadelig for børns seksualitet.

Jeg mener derfor ikke, at børn skal se pornofilm i fjernsynet eller for den sags skyld andre steder. Det er netop sigtet bag det gældende regelsæt på området, hvor programmer med pornografisk indhold som bekendt skal sendes på en måde, der sikrer, at mindreårige normalt ikke vil kunne høre eller se udsendelserne.


Bilag 3

Henvendelser til udvalget

Henvendelserne er optrykt efter ønske fra DF og KRF.

 

Marianne Pornofrit Miljø

2. februar 2001

 

Her er de ting jeg regner med at komme ind på:

Unge søger information om sex fra tv.

 • Vigtigt hvad der sendes.
 • Pornoens fremstilling af sex.

Børns seksuelle udvikling påvirkes af porno.

 • Hvilke konsekvenser har det.
 • Forældreansvar.

Protest mod pornoficeringen af Danmark.

 • Sexlivet er privat.
 • Vil man bruge porno, må man selv opsøge det.
 • 21.500 underskrifter.
 • Forbrugerombudsmanden fjerner porno i børns og unges højde.
 • Undersøgelse fra december 2000.

 

Marianne Larsen. Formand for Pornofrit Miljø

 

2. februar 2001

Foretræde

 

Til Kulturudvalget

Jævnfør telefonsamtale anmoder vi hermed om foretræde for Kulturudvalget onsdag 7. februar 2001, idet vi ønsker at udtale os om B 65: Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler, ved Frank Dahlgaard, MF (UP).

Vi ønsker at udtale vor støtte til forslaget, idet vi mener, at det er ikke blot forældrenes ansvar, men også samfundets og medie-chefernes ansvar, hvad børn frit har adgang til i medierne.

Foretrædet sker på vegne af KLF, Kirke & Medier (tidligere: Kristelig Lytter- og Fjernseerforening) ved:

Næstformand Kim Borregaard Eriksen, Nørre-Alslev, og mediekonsulent Bo Torp Pedersen, København.

 

Venlige hilsner

BO TORP PEDERSEN

MEDIEKONSULENT KLF, KIRKE & MEDIER

BREMENSGADE 19, 1.t.h.; 2300 KØBENHAVN S

 

 

Til rette vedkommende!

Kulturudvalget

Stokkemarke 6/2-01

Vi er en gruppe på 8 kvinder, der mødes 1 x ugentlig, for i bøn, at fremlægge Danmarks sag for vor øverste myndighed, Kongernes Konge, Jesus Kristus.

Vi er flove og dybt ulykkelige over Danmarks og vor egen situation! skæmmet over vor ligegyldighed og laden stå til i forholdet til pornografiens fremmarch lige ind i vore stuer!

Nok er nok!

Vi vil derfor med dette brev, støtte op om Frank Dahlgaards beslutningsforslag om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri Tv.-kanaler (B 65).

Giv venligst brevet her til rette vedkommende og lad os sammen bede og gøre noget for et rent Danmark, der kan være sig selv bekendt.

 

Gud velsigne Jer

 

Med venlig hilsen

Birgit K. Nielsen

Sursvej 7

DK-4952 Stokkemarke

Hanne Andersen

Kulturudvalget

Folketinget, Christiansborg

1240 København K

København d. 9. marts 2001

 

Ang. Mødet i Folketinget d. 23. Januar 2001, vedr. B 65. (Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på betalingsfri tv-kanaler).

I forbindelse med de udtalelser der fremkom på mødet i folketinget d. 23.1.00, sender vi uddybende brev, og vil meget gerne bede om svar, så vidt det kan lade sig gøre, på følgende spørgsmål:

 1. Hvordan kan man tro at beskyttelse af børn/unge er iværksat udfra gældende lov, når virkeligheden viser noget andet?
 2. Hvordan kan man argumentere med, at hvis man kommer med et forbud til Kanal København, så må det nødvendigvis indebære at vi forbyder porno generelt?
 3. Der er jo regler om reklame for spiritus og tobak i tv, og det sælges jo lovligt i butikkerne alligevel!
 4. Når I ikke mener at frekvenser afsat til lokale formål, bør benyttes til udsendelse af porno, hvorfor vil I så ikke gøre mere ved sagen?
 5. Hvordan kan sige at det ikke er generelt problem?
 6. Det drejer sig om 1/3 af befolkningen.
 7. Hvordan kan der fremkomme sammenligninger med snerpethed, når det drejer sig om effektiv beskyttelse af børn og unge?
 8. Hvordan kan man tro at børn/unge blot må lære at forholde sig til den porno de ser i tv?
 9. Hvad med dem som ikke gennemskuer filmene, eller de der påvirkes i negativ retning, og som ikke har kvalificeret hjælp lige i nærheden?
 10. Det drejer sig om børn og unges fremtid. Og om de enorme summer som pornobutikkerne tjener. Kan det siges ikke at være vigtige områder, som der hentydes til i debatten?

 

Med venlig hilsen

 

(på gruppens vegne)

Anne-Marie Mikkelsen

Bilag: brev & forskellige artikler

Kulturudvalget

Folketinget, Christiansborg

1240 København K

København d. 9. marts 2001

Vedr. møde i folketinget d. 23. januar 2001, ang. B 65. (Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på betalingsfri tv-kanaler).

 

Efter at have læst de forskellige argumenter for ikke at gribe ind overfor hard-core pornoudsendelserne på Kanal København, efterlades der nogle meget vigtige ubesvarede spørgsmål, som jeg og en gruppe af andre, med interesse for sagen, finder det yderst relevant at få besvaret.

Hvordan kan man sige at det er forældrenes ansvar, at børnene ikke ser udsendelserne? Hvis man forestiller sig at forældrene sørger for at deres børn, evt. via koder, ikke kan se programmerne, hvordan vil man så forhindre, at den nemme og ganske gratis adgang til at optage disse film (som jo er muligt i op til 5 timer nogle dage), ikke bliver misbrugt af andre børn, hvis forældre ikke tager så tungt på deres børns udvikling (se kopi nr. 1 og 5).

Ud over de »almindelige« familiers børn findes der grund til at tro, at der vil være endnu større chance for påvirkning af de børn, som kommer fra familier med omsorgssvigt (som der jo er et stigende antal af her i landet).

Børn og unge kan ganske gratis, uden at bruge en øre af deres lommepenge, optage, sælge eller videregive disse film til børn, hvis forældre ikke ønsker, at deres børn skal oplæres til den seksualitet som vises i filmene (f.eks. én kvinde der har samleje med 2 mænd på én gang, eller bliver brugt af op til 5 mænd efter tur), for blot at nævne nogle eksempler. Et andet eksempel, som specielt vedrører unge, kunne være, at man ikke ønsker at ens børn skal få den opfattelse, at det som vises i filmene er normalt, f.eks. at mænd blot skal penetrere så meget som muligt i kvindekroppen, selv når det drejer sig om en ung kvindes første møde med en mand, som en af filmene viser (denne film må da af indlysende grunde høre under opfordring til voldsporno!)

At man kan bruge vores regel om ytringsfrihed som argument for at sende pornofilm gratis og ukodet i 5 timer, er vel noget ude af proportion med de øvrige regler og bestemmelser, som man har for sundhedsskadelige produkter. Der er jo ikke tale om at forbyde selve salget af pornofilm i butikker, men simpelthen at begrænse den dårlige påvirkning af børn og unge, som påviseligt finder sted (se kopi nr. 1 og 3). Herudover må man vel også overveje hvilke signaler man i Danmark ønsker at udbrede i så store mængder som tilfældet er, og herved give signal til børn og unge/andre om, at det er dette »normal-billede« af seksualitet, som vi ønsker at mennesker skal oplæres i.

At sige at børn/unge blot må lære at forholde sig til det, er efter vores mening en helt urimelig laissez faire-politik, som i hvert fald ikke tager hensyn til de unge der evt. mangler støtte til at få større indsigt i tingene, eller som evt. overhovedet ikke er i stand til at give udtryk for, at de er i tvivl om hvorvidt denne form for seksualitet, som vises i filmene, er rar eller normal. Selvom det »normale« har vide grænser, kan man jo f.eks. spørge psykologerne om deres erfaring med at interviewe de omtalte børn. Eller hvorfor så mange kvinder nægter at se de pornofilm som deres mænd vil se.

De mennesker der har betalingskanaler, hvor der sendes hard-core pornofilm, kan måske ikke altid overvåge deres børn, som evt. optager disse film, men disse kanaler sender i det mindste kun den slags film i et par timer om dagen (ca. 2. dage om ugen). Det er altså noget nemmere for forældre at overvåge deres børns pornokiggeri på disse kanaler, mod de 4-5 timer x 2 dage om ugen, som Kanal København sender. Så chancen for at børn/unge ser disse film, bliver endnu større ved at Kanal København sender disse film gratis og ukodet hver uge (se i øvrigt kopi nr. 5): Tænker man overhovedet ikke bl.a. på den § (§10 om reklamer i lokal-tv), hvor der står: »De må ikke underminere forældrenes autoritet og ansvar«.

Hvordan kan man drage sammenligninger med EU s retningslinier, og sige, at når blot vi sender det efter kl. 24, så holder vi reglerne?

Findes der tilsvarende europæiske tv-stationer der, som Kanal København, sender ukodet, ucensureret hard-core porno i 5 timer ganske gratis?

Man har jo heller ikke uhindret adgang til at se spiritus- og tobaksreklamer i timevis, for her er der jo også tale om mulige skadevirkninger, selvom varerne kan købes i Danmark.

I EU er der af Parlamentet givet opfordring til at fastlægge et selvreguleringskodeks for tv-selskaberne i Europa, da man alvorligt tænker på at gøre så meget som muligt for at beskytte børn og unge. Men i Danmark går man åbenbart den stik modsatte vej, og gør det nemmere for børn og unge at se pornofilm, ved at tillade de mange timer på Kanal København ganske gratis hver uge. Hvem har egentlig mest gavn af dette?

Der fremføres ofte som synspunkt, at børnene jo alligevel kan se porno på internettet, men her skal der jo betales for en stor del af materialet, og i øvrigt giver det en forskel hvad man kan finde på nettet, og så hvad der er blåstemplet og accepteret overfor børn og unge/andre i Danmark. Hvorfor vil regeringen støtte udbredelsen af disse film, og give urimelig meget goodwill til pornoproducenterne bag Kanal København s pornofilm?

Hvorfor skal dette kvindebillede, som udsendes på Kanal København, have lov til at give signal til 1/3 af Danmarks befolkning, om at sådan må kvinder behandles?

Hvorfor sendes der ikke, som oplysning f.eks., udsendelser der viser at pornofilm langtfra er et billede af hvordan mange kvinder/mænd ønsker at deres seksualitet skal udøves? Eller hvem der tjener mest på disse film, og hvordan mange af modellerne bliver narkoafhængige, misbruges og havner på rehabiliteringscentre, hvis de er heldige og ikke dør først (se kopi nr. 10).

Stort set samtlige pornofilm der vises på Kanal København, giver et billede af at kvinder skal oversprøjtes i hovedet og på kroppen, og gerne bruges af op til flere kvinder og hårdtpumpende mekaniske mænd. De giver faktisk et billede af, at det er sådan piger/kvinder nyder det, hvilket jo langtfra ligner virkeligheden (se kopi nr. 3).

Som argument for at børn ikke tager skade af porno, fremføres ofte at børn heller ikke bliver voldspsykopater af at se voldsfilm. Men der er en stor forskel mellem f.eks. volds- og splatterfilm og så pornofilm (se kopi nr. 2).

Børn og unge møder normalt ikke grov vold i deres hverdag, og behøver derfor heller at reagere med noget grov vold de evt. har set i en film. Men tilbud og mulighed for seksuelle kontakter er dagligt tilstede, og giver derfor større mulighed for at udleve en situation de evt. har set i pornofilm (se kopi nr. 2 og 3).

Børn og unge ser jo i øvrigt heller ikke noget, der kunne give en slags modvægt til, at seksualitet kan udøves på andre måder, end den der f.eks. vises på Kanal København (se kopi nr. 2).

Hvorfor kan man ikke se på, at når der hersker så stor uenighed blandt fagfolk om de skadelige virkninger, som børn og unge udsættes for, så evt. lade tvivlen komme vores børn og unge til gode?

I øvrigt, hvis der er tvivl om hvorvidt forældre kan sørge for, at deres børn får en ordentlig madpakke med i skolen, hvordan kan man så tiltro de samme forældre, at de skulle kunne varetage at beskytte deres børn flere timer i døgnet fra at se hard-core pornofilm på tv?

Man har jo også indført begrænsninger for f.eks. alkohol, hvilket vel må være bevis for, at der er ting som forældre ikke magter at styre selv.

I øvrigt bør pornoudsendelserne på Kanal København måske ses i forbindelse med den øvrige påvirkning som børn og unge udsættes for i Danmark (se kopi nr. 4).

De ungdomsblade der gratis bliver lagt ud til folkeskolerne (bl.a. CHILI og Tjeck-magazine), er ofte fyldt med reklamer, hvori indgår vold, stereotype opfattelser af mænd/kvinder samt sex (også som skjulte symboler og opfordringer i reklamer i samme blade (se kopi nr. 6, 7, 8 og 9), samt artikler om hvor nemt og hvor meget man kan tjene ved sex-ydelser osv.

Specielt som kvinde, er det svært at forstå, at der ikke ydes bedre omsorg for piger, da det jo er påvist, at det oftest er piger fra dårlige sociale kår, der havner som prostituerede eller i pornofilm. Vi mener i hvert fald, at pornofilmene på Kanal København er et dårligt signal at sende til bl.a. børn og unge.

Det er også utroligt svært at forstå den modvilje, der er til at lytte til de mange kvindeorganisationer, der mener at disse gratis pornoudsendelser burde stoppes (porno i det offentlige rum i det hele taget er til debat). Kvinderådet, som har mere end 1 mill. medlemmer (også mænd), har f.eks. klart meldt ud ang. deres mening.

Specielt med den megen ligestillingsdiskussion der er i Danmark, må man undre sig over, at der via Kanal København gives gratis reklame, som fastholder et kvindebillede som »den lykkelige luder« der finder sig i alt.

Man behøver vel ganske enkelt blot at nævne undersøgelser for almindelige reklamer, der påviste, at en stor del mennesker valgte det de havde set i reklamer, hvis de var i tvivl om hvilket produkt de skulle vælge. Hermed lå billedet automatisk på rygraden. Det burde ikke kræve professor-titler, men blot simpel fornuft, at kunne overføre tendensen fra almindelige reklamer, til behandlingen af kvinder/mænd, udfra hvad man (børn/unge/andre) har set i pornofilmene.

Der er jo faktisk både udenlandske tal og rapporter, samt nyere danske undersøgelser, der viser sammenhængen mellem pornofilm og menneskelig undertrykkelse/vold.

Ifølge oplysninger fra Kristeligt Folkeparti s Ungdom, har sociologen Edith Hansen påvist en sammenhæng mellem pornografi og vold mod kvinder. Og der findes i øvrigt et klart bevis for, at det i mange tilfælde er dokumenteret, at der er en sammenhæng, f.eks. i det materiale der indgår i undersøgelsen som kan læses i den amerikanske bog »Pornography and Sexual Violence Evidence of the Links« (Everywoman, 1988). Her findes udtalelser både fra psykologer og fra f.eks. prostituerede som klart påviser en sammenhæng.

Men pudsigt nok bliver denne sammenhæng pure afvist af folk, som altid har økonomisk eller nydelsesmæssig interesse i at pornofilm bliver mere udbredte. Uden at de overhovedet omtaler den gruppe mennesker som bliver uheldigt påvirket (både fysisk og psykisk gruppevoldtægter, prostitution m.m.).

Man fristes til at tro, at den tilsyneladende berøringsangst der er forbundet med kritik af Kanal København, ikke har noget med »angst for tilbagevenden til snerpetheden« at gøre, men snarere er et udtryk for, hvor lidt frihed vi har til at kritisere ting i vort samfund, som beviseligt påvirker og vildfører en del af samfundets børn og unge/andre.

Vi synes, politikerne burde tænke meget mere, over det signal der sendes, ved at der tilsyneladende ikke er politisk vilje til at tage ordentligt fat om problemet.

Med venlig hilsen

 

(på gruppens vegne)

Anne-Marie Mikkelsen

Egevolden 186, 2.tv.

2650 Hvidovre

 

Spørgsmål og budskab i brevet støttes af:

1. »X-reklamer«.

(En gruppe der har til formål at stoppe sexistiske og voldelige reklamer).

Anna Faucll

2. Marianne Larsen

Formand for Pornofrit Miljø.

 

Oversigt over kopieret materiale:

1. »Unge tror på tv-sex«, Politiken d. 9.4.2000.

Påviser at børn/unge påvirkes af sex-programmer fra tv.

2. »Kedelig porno«, Aktuelt d. 21.3.2000.

Omtaler bl.a. børns referencerammer et vigtigt argument for at se tingene udfra børns opfattelse af omverdenen.

3. »Sex kan være et pres«, B.T. d. 30.7.2000.

Påviser hvordan unge bliver påvirket til at tro, at de skal gøre ligesom pornomodellerne.

4. »Porno og børn på internet«, Aktuelt d. 20.11.2000.

Påpeger bl.a. faren for at børns reaktionsmønstre er under påvirkning af dette medieskabte billede af virkeligheden.

5. »Børns seksuelle lege«, Helse, sept. 2000.

Påviser bl.a. at børn helt ned til 2. klasse, ser hard-core porno på Kanal København, uden at deres forældre ved det.

6. Reklame i ungdomsbladet »Tjeck-magazine«, okt. 98.

Dette blad uddeles gratis til skolebørn, og der lægges slik og chips i nærheden, så de unge måske får større interesse for at kigge i bladene.

Reklamen ser ud til at vise de unge, hvad de skal synes er »tjecked«, altså, pornofilm er tjecked! (hvis man analyserer budskabet, er dette i hvert fald en mulig fortolkning!).

7. Artikel fra Tjeck-magazine, okt. 98.

Her fortælles om hvor nemt man kan tjene penge ved escort/sex arbejde, med priser på forskellige ydelser osv.

8. Artikel i Tjeck-magazine, okt. 98.

Omhandler det populære piercing, s/m osv. blandt unge.

Interviewet omfatter en del erotiske dansere, og unge som arbejder i pornoforretninger.

Det kan ligne et forsøg på at få pornobranchen til at se tillokkende ud for unge.

9. En reklame i Tjeck-magazine, okt. 98.

Den er placeret lige efter artiklen om s/m, efter et billede af en fyr der sidder parat til at bruge sine håndjern.

Et eksempel på hvilken rolle den billedmæssige del forsøger at tildele f.eks. piger.

10. Artikel i Tjeck-magazine, april 2000.

Handler om pornobranchen og bl.a. om dens ofre, og hvad der kan forventes i fremtiden.

11. 1. »Tjeck på børns tv-sening«, Politiken d. 5.11.00.

2. »Forstoppelse«, leder i Politiken d. 21.3.00.

3. Læserbrev i B.T. jan. 2001.

12. Uddrag fra bogen »Kvindens krop«, Høst & Søn, 1996.

Viser en undersøgelse der står skarpt i kontrast til det af Claus Sørensen (tv2000, kan.køb.), påståede normale sexliv.

Procenterne taler for sig selv, men også fremgangsmåde, og den manglende oplysning om renlighed/smittefare m.m. står i kontrast til Kanal København s pornofilm.

I øvrigt viste Kanal København d. 21.2.01. kl. 23 klip fra hard-core pornofilm, en scene med anal-sex, og opmuntring fra en »sexterapeut« til at både mænd og kvinder burde dyrke det (husk venligst kopi nr. 3). Bagefter var der reklame for sex-redskaber der kunne bruges og købes på sextv.dk.

Kanal København viste i øvrigt i »Marilyn«, d. 3.3.01, klip fra en pornofilm, hvor mandens replik var: »Jeg vil kneppe hendes røv i laser, de er alle små ludere (pigerne skulle forestille at være unge babysittere)«. Er det et billede man ønsker at oplære unge til?

12a. Uddrag fra bogen »Fra kvinde til kvinde«, Lucienne Lanson, Chr. Eriksens Forlag 1980.

13. To artikler der påpeger børns mulige forvrængede opfattelse af seksualitet.

14. Artikel af sexolog Gerd Winter, fra ALT for damerne, 22.2.01.