Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 9. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af stormflod og stormfald

(Udvidelse af stormflods- og stormfaldspuljens anvendelsesområde)

[af økonomiministeren (Marianne Jelved)]

1. Ændringsforslag

Økonomiministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 8. februar 2001 og var til 1. behandling den 2. marts 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 7 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og den 8. februar 2001 sendte økonomiministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Samråd

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til økonomiministeren til mundtlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmålet i et samråd med udvalget den 9. maj 2001. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til økonomiministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af økonomiministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) I nr. 2 indsættes efter det foreslåede stk. 6:

»Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af en eksisterende basisforsikring kan afholdes af stormflods- og stormfaldspuljen.«

[Omkostninger i forbindelse med tabsbegrænsningen]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget er begrundet i, at lov om stormflod og stormfald ikke giver en eneret til det selskab, der vinder EU-udbudet af forsikringsordningen. Såfremt der kommer andre udbydere af en basisforsikring på markedet end det selskab, staten har indgået aftale med, kan det vise sig, at forudsætningerne for aftalens indgåelse ændres. I den forbindelse kan det vise sig, at det bliver aktuelt at genforhandle aftalen med henblik på at minimere stormflods- og stormfaldspuljens udgifter. Den foreslåede bestemmelse medfører således, at Stormrådet, såfremt det viser sig at være økonomisk fordelagtigt for Stormrådet, kan anvende stormflods- og stormfaldspuljen til dækning af eventuelle omkostninger i forbindelse med ændring eller ophævelse af aftalen om etablering af en basisforsikring.

 

 

Martin Glerup (S) Pernille Blach Hansen (S) Inger Bierbaum (S) Lis Greibe (S) Niels Bloch Jespersen (S) Jørn Jespersen (SF) fmd. Ebbe Kalnæs (CD) Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Hans Christian Schmidt (V) Bodil Thrane (V) Jørgen Winther (V) Jens Vibjerg (V) Henriette Kjær (KF) nfmd. Eva Møller (KF) Svend Aage Fauerholdt (DF) Ole M. Nielsen (KRF)

Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 169

Bilagsnr.

Titel

1

Høringsnotat samt høringssvar, fra økonomiministeren

2

Meddelelse om lukning for spørgsmål den 30. marts 2001

3

Spm. 1 om at redegøre for kravet om antal planter pr. hektar, til økonomiministeren

4

Spm. 2, om der er omkostninger i forbindelse med etablering af basisforsikringen, til økonomiministeren

Spm. 3, om registreringen i matriklen medfører, at der automatisk sker registrering i tingbogen, til økonomiministeren

5

1. udkast til betænkning

6

Svar på spm. 1 om at redegøre for kravet om antal planter pr. hektar, fra økonomiministeren

7

Svar på spm. 2, om der er omkostninger i forbindelse med etablering af basisforsikringen, fra økonomiministeren

Svar på spm. 3, om registreringen i matriklen medfører, at der automatisk sker registrering i tingbogen, fra økonomiministeren

8

Spm. 4 om tegning af basisforsikring, til økonomiministeren

9

Svar på spm. 4 om tegning af basisforsikring, fra økonomiministeren

10

Samrådsspm. A om en drøftelse af lovforslaget, til økonomiministeren

11

Ændringsforslag fra økonomiministeren

12

2. udkast til betænkning

13

Talepapir fra økonomiministeren til samrådsspm. A om en drøftelse af lovforslaget