Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat

[af arbejdsministeren (Ove Hygum)]

 

1. Ændringsforslag

Arbejdsministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 29. marts 2001 og var til 1. behandling den 19. april 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og arbejdsministeren sendte den 1. marts 2001 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 223. Den 29. marts 2001 henholdsvis den 17. april 2001 sendte arbejdsministeren de indkomne høringssvar til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Kommunernes Landsforening.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 37 spørgsmål til arbejdsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Enhedslistens medlem af udvalget støtter lovforslaget, fordi det kan medvirke til at styrke arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne.

På i hvert fald to punkter vil Enhedslisten følge lovforslagets virkninger i praksis. For det første om der opstår bureaukratiske barrierer for, at virksomhederne gør brug af mulighederne for at opnå et certifikat. I den forbindelse vil Enhedslisten godt understrege det positive i, at lovforslaget indeholder et tilskud til inspektion eller certificering. Det vil ikke mindst have betydning for mindre virksomheder.

For det andet kan bestemmelserne om konkrete planer for arbejdet i forhold til et rummeligt arbejdsmarked og sundhedsfremme være problematiske. Det er vigtigt, at indholdet på begge disse punkter skal handle om forhold, der har relation til arbejdspladsen. Dvs. at et rummeligt arbejdsmarked i arbejdsmiljøsammenhæng først og fremmest handler om at sikre fastholdelse og undgå udstødning fra arbejdspladsen, og at sundhedsfremme først og fremmest handler om forhold på arbejdspladsen og ikke den enkelte ansattes livsstil.

Enhedslisten vil være meget opmærksom på, om de bredere formuleringer i bemærkningerne til lovforslaget angående det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme kan komme til at betyde en udvanding af kravene til virksomheder, der ønsker et certifikat, hvad angår de direkte arbejdsmiljøforhold.

Et andet mindretal i udvalget (V, KF, DF og CD) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

Venstres og Det Konservative Folkepartis medlemmer af udvalget gør opmærksom på, at virksomhedernes direkte og indirekte omkostninger ved at opnå certificering formentlig for de fleste virksomheder vil overstige det beløb, som virksomheden vil kunne opnå i tilskud. Det gælder ubestrideligt for de virksomheder, som ønsker at få certifikatet på grundlag af akkrediteret certificering, men formentlig også for virksomheder, som søger certifikat på grundlag af akkrediteret inspektion.

At betragte certificeringsordningen som et led i en incitamentstruktur er derfor en illusion.

Disse partier finder det endvidere dybt betænkeligt at inddrage problemstillinger omkring det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme i virksomhederne i certificeringsordningen. Hermed risikerer man jo at lægge gift ud ikke blot for arbejdsmiljøindsatsen, men også for de to andre problemkomplekser.

Endelig ønsker Venstre og Det Konservative Folkeparti at gøre opmærksom på, at ordningen vil medføre et voldsomt bureaukrati ikke blot i de virksomheder, som eventuelt måtte ønske at benytte ordningen, men også i Arbejdstilsynet.

Et tredje mindretal i udvalget (KRF) vil ved 3. behandling af lovforslaget stemme hverken for eller imod lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det stillede ændringsforslag.

Mindretallet synes, at ideen om et arbejdsmiljøcertifikat kunne være god, hvis den ikke som i dette lovforslag er bundet sammen med en generel arbejdsmiljøafgift.

Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af arbejdsministeren, tiltrådt af et mindretal (S, SF, RV og EL):

Til § 9

1) Stk. 5 affattes således:

»Stk. 5. Tilskud til virksomheder og produktionsenheder, for hvilke der ikke kan fastsættes et tilskud efter stk. 3, fastsættes efter princippet i § 26, stk. 3 og 4, på grundlag af de udgifter, der er afholdt som følge af lov om en generel arbejdsmiljøafgift.«

[Præcisering af tilskudsfastsættelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget er et resultat af de løbende drøftelser med Forsikring & Pension vedrørende lovforslaget.

§ 9, stk. 5, forventes primært at finde anvendelse på nyetablerede virksomheder, som ønsker at blive certificeret inden for den første 2-års-periode.

Medmindre der er tale om en selvforsikrende virksomhed, vil virksomheden fra etableringstidspunktet være forpligtet til at tegne en arbejdsskadeforsikring, og gennem betaling af arbejdsskadeforsikringspræmien vil virksomheden medvirke til finansiering af den generelle arbejdsmiljøafgift.

Opnås den ønskede certificering, er virksomheden berettiget til at få refunderet den betalte arbejdsmiljøafgift. På grund af virksomhedens alder vil det imidlertid ikke være muligt at anvende hovedreglen i § 9, stk. 3, til fastsættelse af størrelsen af det beløb, som skal refunderes. Det er derfor hensigten, at størrelsen af den refunderede afgift i sådanne tilfælde skal fastsættes som det beløb, virksomheden er blevet afkrævet a conto i arbejdsmiljøafgift ved forsikringens hovedforfald eller senere. Ordene »de faktisk afholdte udgifter« i den tidligere foreslåede lovtekst skal ses i lyset heraf.

Imidlertid kan det ikke fuldstændigt afvises, at den foreslåede lovtekst kan efterlade tvivl om, hvilket beløb en nyetableret virksomhed er berettiget til i refusion. Det er derfor fundet hensigtsmæssigt i lovteksten at indføre en henvisning til § 26, stk. 3 og 4, som netop finder anvendelse i begyndelsen af lovens levetid, hvor hovedreglen i § 9, stk. 3, ikke kan anvendes. Der er alene tale om en præcisering af lovteksten. Gennem henvisningen bliver det således tydeliggjort, at § 26, stk. 3 og 4, finder analog anvendelse i de tilfælde, hvor en nyetableret virksomhed opnår certificering og dermed bliver berettiget til refusion af den betalte generelle arbejdsmiljøafgift.

Poul Erik Dyrlund (S) Ole Vagn Christensen (S) Carsten Hansen (S) Bjarne Laustsen (S) fmd. Anne-Marie Meldgaard (S) Ole Sohn (SF) nfmd. Susanne Clemensen (CD) Anders Samuelsen (RV) Jette Gottlieb (EL) Charlotte Antonsen (V) Eva Kjer Hansen (V) Ulla Tørnæs (V) Jens Vibjerg (V) Knud Erik Kirkegaard (KF) Pia Christmas-Møller (KF) Klaus Kjær (DF) Ole M. Nielsen (KRF)

Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 213

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar fra arbejdsministeren

2

Yderligere høringssvar fra arbejdsministeren

3

Tentativ køreplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

Henvendelse af 20/3-01 fra Kommunernes Landsforening

5

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 20/3-01 fra Kommunernes Landsforening, til arbejdsministeren

6

Spm. 2 om juridisk vurdering af, om lovforslaget er i strid med EU's statsstøtteregler, til arbejdsministeren

Spm. 3 om fremsættelse af lovforslaget uden afklaring af eventuelt medhold i forhold til EU-retten, til arbejdsministeren

Spm. 4 om virksomheders opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøtilskud, til arbejdsministeren

Spm. 5 om akkreditering af offentlige og private instanser i forhold til inpektions- og certificeringsorganer, til arbejdsministeren

Spm. 6 om habilitetsmæssige problemer i forbindelse med akkreditering af BST eller Arbejdstilsynet, til arbejdsministeren

Spm. 7 om BST og Arbejdstilsynets pligt til at yde bistand til virksomheder, til arbejdsministeren

Spm. 8 om refundering af arbejdsmiljøafgiften, til arbejdsministeren

Spm. 9 om Arbejdstilsynets objektive vurdering af den enkelte virksomhed, til arbejdsministeren

Spm. 10 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal kontrollere virksomhedernes initiativer vedrørende sundhedsfremme, til arbejdsministeren

Spm. 11 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal kontrollere virksomhedernes initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked, til arbejdsministeren

Spm. 12 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal vurdere psykosociale belastninger, til arbejdsministeren

Spm. 13 om akkrediteret inspektion, til arbejdsministeren

Spm. 14 om akkrediteret certificering, til arbejdsministeren

Spm. 15 om oprettelse af flere stillinger og finansiering heraf, til arbejdsministeren

7

Spm. 16 om dækning af omkostninger ved en certificering, til arbejdsministeren

Spm. 17 om dækning af de faktiske omkostninger ved en certificering, til arbejdsministeren

Spm. 18 om incitament for små og mellemstore virksomheder til at blive certificeret, til arbejdsministeren

Spm. 19 om sammenholdelse af regeringens løfter om lettelser med de nye administrative byrder for erhvervslivet, til arbejdsministeren

8

Spm. 20 om kommentar til høringssvar fra Certificerende Organers Forum, til arbejdsministeren

Spm. 21 om vurdering af de samlede indirekte og direkte omkostninger ved erhvervelse af et arbejdsmiljøcertifikat, til arbejdsministeren

Spm. 22 om antallet at administrative procedurer, som en virksomhed skal udføre for at opnå certifikat, til arbejdsministeren

Spm. 23 om enklere administrativ procedure, til arbejdsministeren

Spm. 24 om overskuelighed i forbindelse med at søge tilskud til certificering, til arbejdsministeren

Spm. 25 om pålæggelse af gebyrbelagt tilsyn og kompensation for udgifterne, til arbejdsministeren

Spm. 26 om, hvor lang tid en virksomhed vil få til at opnå certificering eller akkrediteret inspektion i forbindelse med pålæggelse af gebyrbelagt tilsyn, til arbejdsministeren

Spm. 27 om Arbejdstilsynets krav om dokumentation for, at et påbud er efterkommet, til arbejdsministeren

Spm. 28, om tilskuddene er lovbundne, til arbejdsministeren

Spm. 29 om indgivelse af ansøgning om tilskud, til arbejdsministeren

Spm. 30 om, hvorvidt det alene er Arbejdstilsynet, som skal stå for tilskudsadministrationen, til arbejdsministeren

Spm. 31 om klageproceduren vedrørende tilskudsadministrationen, til arbejdsministeren

Spm. 32 om standarder for certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer, til arbejdsministeren

Spm. 33 om konsekvensen af, at tilskudsordningen ikke godkendes af Europa-Kommissionen, til arbejdsministeren

Spm. 34 om lovforslagets lovmedholdelighed i forhold til EU-retten, til arbejdsministeren

Spm. 35 om tidsramme for virksomheders opnåelse af certificering eller akkrediteret inspektion, til arbejdsministeren

Spm. 36 om, hvorvidt initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked er forenelige med regeringens generelle politik på området, til arbejdsministeren

Spm. 37 om, hvorvidt initiativer vedrørende sundhedsfremme er forenelige med principperne i regeringens folkesundhedsprogram 1998-2000, til arbejdsministeren

9

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 20/3-01 fra Kommunernes Landsforening, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 3 om fremsættelse af lovforslaget uden afklaring af eventuelt medhold i forhold til EU-retten, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 5 om akkreditering af offentlige og private instanser i forhold til inspektions- og certificeringsorganer, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 6 om habilitetsmæssige problemer i forbindelse med akkreditering af BST eller Arbejdstilsynet, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 8 om refundering af arbejdsmiljøafgiften, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 18 om incitament for små og mellemstore virksomheder til at blive certificeret, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 19 om sammenholdelse af regeringens løfter om lettelser med de nye administrative byrder for erhvervslivet, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 20 om kommentar til høringssvar fra Certificerende Organers Forum, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 21 om vurdering af de samlede indirekte og direkte omkostninger ved erhvervelse af et arbejdsmiljøcertifikat, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 22 om antallet at administrative procedurer, som en virksomhed skal udføre for at opnå certifikat, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 23 om enklere administrativ procedure, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 24 om overskuelighed i forbindelse med at søge tilskud til certificering, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 25 om pålæggelse af gebyrbelagt tilsyn og kompensation for udgifterne, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 26 om, hvor lang tid en virksomhed vil få til at opnå certificering eller akkrediteret inspektion i forbindelse med pålæggelse af gebyrbelagt tilsyn, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 27 om Arbejdstilsynets krav om dokumentation for, at et påbud er efterkommet, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 28, om tilskuddene er lovbundne, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 30 om, hvorvidt det alene er Arbejdstilsynet, som skal stå for tilskudsadministrationen, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 31 om klageproceduren vedrørende tilskudsadministrationen, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 32 om standarder for certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 33 om konsekvensen af, at tilskudsordningen ikke godkendes af Europa-Kommissionen, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 34 om lovforslagets lovmedholdelighed i forhold til EU-retten, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 35 om tidsramme for virksomheders opnåelse af certificering eller akkrediteret inspektion, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 36 om, hvorvidt initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked er forenelige med regeringens generelle politik på området, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 37 om, hvorvidt initiativer vedrørende sundhedsfremme er forenelige med principperne i regeringens folkesundhedsprogram 1998-2000, fra arbejdsministeren

10

Ændringsforslag fra arbejdsministeren

11

1. udkast til betænkning

12

Svar på spm. 4 om virksomheders opnåelse af arbejdsmiljøcertifikat og arbejdsmiljøtilskud, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 7 om BST og Arbejdstilsynets pligt til at yde bistand til virksomheder, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 9 om Arbejdstilsynets objektive vurdering af den enkelte virksomhed, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 10 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal kontrollere virksomhedernes initiativer vedrørende sundhedsfremme, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 11 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal kontrollere virksomhedernes initiativer vedrørende det rummelige arbejdsmarked, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 12 om, efter hvilke kriterier Arbejdstilsynet skal vurdere psykosociale belastninger, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 13 om akkrediteret inspektion, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 14 om akkrediteret certificering, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 15 om oprettelse af flere stillinger og finansiering heraf, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 16 om dækning af omkostninger ved en certificering, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 17 om dækning af de faktiske omkostninger ved en certificering, fra arbejdsministeren

Svar på spm. 29 om indgivelse af ansøgning om tilskud, fra arbejdsministeren