Sagsforløb 2000/1 BF 103
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om mulighed for privat øvelseskørsel forud for erhvervelse af kørekort

[af Tom Behnke (FRI) m.fl.]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 25. januar 2001 og var til 1. behandling den 16. marts 2001. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 6 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Dansk Kørelærer-Union. Trafikministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse.

Deputationer

Endvidere har Dansk Kørelærer-Union mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til beslutningsforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 7 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret bortset fra 2, som ikke blev besvaret inden betænkningsafgivelsen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af DF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Efter Dansk Folkepartis opfattelse er beslutningsforslaget et udtryk for, at man ønsker at lovliggøre den praksis, der i virkeligheden er, men under mere betryggende former. Dansk Folkeparti finder det bedre, at den unge kan have en mere rutineret bilist ved sin side, frem for at den unge på egen hånd øver sig på øde grusveje i en lånt bil. Den nærmere afgrænsning af, hvor der må finde øvelses- kørsel sted, må defineres i den følgende lovgivning.

Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Poul Andersen (S) nfmd. Holger Graversen (S) Søren Hansen (S) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Margrete Auken (SF) Arne Melchior (CD) fmd. Vibeke Peschardt (RV) Søren Kolstrup (EL) Svend Heiselberg (V) Kristian Jensen (V) Svend Erik Hovmand (V) Erik Jacobsen (V) Kaj Ikast (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Mogens Andreasen (UP)

Kristeligt Folkeparti og Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 103

Bilagsnr.

Titel

1

Lukning for spørgsmål den 28/3 2001

2

1. udkast til betænkning

3

Spm. 1 om kommentar til artikel af 18/4-01 i Berlingske Tidende, »Køretimer med mor og far«, til trafikministeren

Spm. 2 om mere øvelseskørsel på lukkede køreanlæg, til trafikministeren

Spm. 3 om Dansk Kørelærer-Union, til trafikministeren

4

Henvendelse af 20/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union

5

Spm. 4 om kommentar til henvendelse af 20/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union, til trafikministeren

6

Spørgsmålsoversigt udsendt den 23/4-01

7

2. udkast til betænkning

8

Henvendelse af 27/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union

9

Spm. 5 om kommentar til henvendelse af 27/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union, til trafikministeren

10

Svar på spm. 1 om kommentar til artikel af 18/4-01 i Berlingske Tidende »Køretimer med mor og far«, fra trafikministeren

Svar på spm. 2 om mere øvelseskørsel på lukkede køreanlæg, fra trafikministeren

Svar på spm. 3 om Danmarks Kørelærer-Union, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 20/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union, fra trafikministeren

11

Svar på spm. 5 om kommentar til henvendelse af 27/4-01 fra Dansk Kørelærer-Union, fra trafikministeren

12

3. udkast til betænkning

13

Spm. 6 om, hvilke EU-lande der tillader privat øvelseskørsel, og hvilke erfaringer de lande har, til trafikministeren

Spm. 7 om erfaringer og konklusioner fra Vejteknisk Institut i Linköping, til trafikministeren