Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af produktansvarsloven1)

(Ophævelse af undtagelsen for uforarbejdede produkter hidrørende fra jordbrug, husdyrbrug, fiskeri og jagt)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 371 af 7. juni 1989 om produktansvar foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 2, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 4. december 2000.

    Stk. 2. Loven gælder ikke, hvis det produkt, der har forvoldt skade, er bragt i omsætning af producenten inden lovens ikrafttræden.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 28. november 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Frank Jensen

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/34/EF af 10. maj 1999 om ændring af Rådets direktiv 85/374/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar.