Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000

[af ministeren for udviklingsbistand (Anita Bay Bundegaard)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 21. marts 2001 og var til 1. behandling den 17. april 2001. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Udenrigsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 5 spørgsmål til ministeren for udviklingsbistand til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger

Udvalget indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslisten og Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Helen Beim (S) Henning Gjellerod (S) Else Marie Mortensen (S) Hans-Pavia Rosing (S) Jeppe Kofod (S) Kaj Stillinger (SF) Ebbe Kalnæs (CD) Inger Marie Bruun-Vierø (RV) fmd. Margrete Auken (SF) Jens Hald Madsen (V) Hans Christian Schmidt (V) Hanne Severinsen (V) Jann Sjursen (KRF) Per Stig Møller (KF) Gitte Seeberg (KF) Peter Skaarup (DF) nfmd. Kirsten Jacobsen (UP)

Enhedslisten og Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 154

Bilagsnr.

Titel

1

Åbning for spørgsmål

2

Udkast til tidsplan for behandling af forslaget

3

Spm. 1 om artikel 46 om beskyttelse af intellektuel ejendomsret i Cotonou-aftalen, til ministeren for udviklingsbistand

Spm. 2 om forholdet mellem forslag om ændring af TRIPS-aftalen i WTO-regi og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, til ministeren for udviklingsbistand

Spm. 3 om baggrunden for, at Cuba ikke er omfattet af Cotonou-aftalen, til ministeren for udviklingsbistand

Spm. 4 om eventuelle krav til Cuba om overholdelse af menneskerettigheder og demokrati, til ministeren for udviklingsbistand

Spm. 5 om afsnittet vedrørende investeringsområdet i Cotonou-aftalen, til ministeren for udviklingsbistand

4

Svar på spm. 1 om artikel 46 om beskyttelse af intellektuel ejendomsret i Cotonou-aftalen, fra ministeren for udviklingsbistand

Svar på spm. 2 om forholdet mellem forslag om ændring af TRIPS-aftalen i WTO-regi og beskyttelse af intellektuel ejendomsret, fra ministeren for udviklingsbistand

Svar på spm. 3 om baggrunden for, at Cuba ikke er omfattet af Cotonou-aftalen, fra ministeren for udviklingsbistand.

Svar på spm. 4 om eventuelle krav til Cuba om overholdelse af menneskerettigheder og demokrati, fra ministeren for udviklingsbistand

Svar på spm. 5 om afsnittet vedrørende investeringsområdet i Cotonou-aftalen, fra ministeren for udviklingsbistand

5

Udkast til betænkning

6

Lukning for spørgsmål og frist for indlevering af betænkningsbidrag

7

2. udkast til betænkning