Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

(Til alle amtsråd, bestyrelsen for Hovedstadens Sygehusfællesskab, Københavns Borgerrepræsentation og kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune)

I medfør af lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 16. august 1995, § 5 c og § 15, som senest ændret ved lov nr. 143 af 25. marts 2002, samt cirkulæreskrivelse nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. fastsættes:

§ 1. Revisionen af amtskommunens regnskaber vedrørende de områder, der er omfattet af cirkulæreskrivelse nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. udføres af vedkommende amtskommunes revision.

    Stk. 2. Reglerne i dette cirkulære om amtskommuner gælder også for Hovedstadens Sygehusfællesskab.

    Stk. 3. Revisionen omfatter dokumentation af al indberetning i det pågældende amt, herunder udenamtspatienter.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som den er fastsat i § 3 i lov om revision af statens regnskaber m.v. (lovbekendtgørelse af 3. januar 1997) og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3 4.

    Stk. 2. Ved revisionen efterprøves:

1) Om de dispositioner, der er omfattet af indberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt indgående aftaler og sædvanlig praksis, herunder

a) om tilskudsbetingelserne i cirkulæreskrivelse nr. 127 af 14. november 2002 om udbetaling af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v. er opfyldt.

b) om tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Sundhedsministeriet godkendte vilkår for amternes administration af tilskuddet.

2. Om de oplysninger som amtskommunen har meddelt Indenrigs- og Sundhedsministeriet som grundlag for udbetaling af tilskud er dokumenterede og rigtige, dvs. uden væsentlige fejl og mangler.

§ 3. Revisor efterprøver ved revisionsbesøg i løbet af året, om amtskommunens forretningsgange for de berørte områder er hensigtsmæssig og betryggende, herunder sagsbehandling og sagsopfølgning samt anvendelse af edb-systemer.

    Stk. 2. Revisor skal løbende, og særligt ved tilskudsordningens opstart, efterprøve om mulighederne for at foretage elektronisk kontrol på oplysninger er udnyttet. For at sikre at der ikke udbetales uretmæssigt tilskud, skal revisor i den forbindelse påse, at der sker sammenholdelse af oplysninger fra relevante registre, der anvendes til dokumentation af meraktiviteten, herunder krav ifølge "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2002 Sundhedsstyrelsen" og "Forskrifter for Sundhedsstyrelsens Register for ydelser i den primære sundhedssektor".

    Stk. 3. Revisor skal efter anmodning medvirke til oplysning / besvarelse af forespørgsler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

    Stk. 4. Revisionen skal tilrettelægges under hensyn til dens betydning for de statslige myndigheder.

§ 4. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give amtskommunen meddelelse derom, samt påse at amtskommunen inden 3 uger giver Indenrigs- og Sundhedsministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

    Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på at det bevilgede formåls gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 5. Revisor skal senest samtidig med afgivelse af beretning om revision af amtskommunens øvrige regnskaber for 2002 afgive beretning til amtsrådet om revision i henhold til reglerne i denne instruks. Forbehold og evt. supplerende oplysninger skal fremgå af påtegningen.

    Stk. 2. I beretningen redegøres tillige for den udførte revision samt alle væsentlige forhold, der har givet anledning til bemærkninger. Desuden redegøres der for forhold af principiel eller økonomisk karakter, som revisor finder anledning til at fremdrage, herunder tilfælde hvor fortolkning af gældende regler giver anledning til tvivl.

    Stk. 3. Der redegøres i beretningen nærmere for omfang og resultat af de stikprøver, der er foretaget. Herunder skal der redegøres for karakteren af eventuelle fejl og mangler.

    Stk. 4. Der redegøres i beretningen endvidere for revisors undersøgelse, vurdering og konklusion vedrørende amtskommunens interne kontrol herunder eventuelle registreringssystemer vedrørende tilskud i henhold til loven.

§ 6 Cirkulæret træder i kraft den 23. december 2002.

    Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 82 af 19. juni 2002 om revisionsinstruks for revision af statstilskud i 2002 til øget aktivitet på sygehusområdet m.v.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 20. december 2002

Lars Løkke Rasmussen

/John Erik Pedersen