Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. maj 2001

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af vurderingsloven og andre skattelove

(Justering af vurderingsorganisationen m.v.)

[af skatteministeren (Frode Sørensen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget. Centrum-Demokraternes medlem af udvalget og Kirsten Jacobsen (UP) har stillet ændringsforslag nr. 1, 3 og 5. Venstres, Det Konservative Folkepartis, Centrum-Demokraternes og Kristeligt Folkepartis medlemmer af udvalget og Kirsten Jacobsen (UP) har stillet ændringsforslag nr. 2 og 4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 15. marts 2001 og var til 1. behandling den 4. april 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Amtsrådsforeningen og Dansk Skovforening, som skatteministeren har kommenteret over for udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 11 spørgsmål til skatteministeren, som denne har besvaret med undtagelse af spørgsmål 8-11. Disse forventes besvaret af skatteministeren inden 2. behandling af lovforslaget.

3. Tilkendegivelse fra skatteministeren

Skatteministeren har tilkendegivet følgende:

»Skatteministeren har tilkendegivet, at forslaget om at give vurderingsrådet mulighed for at uddelegere besigtigelseskompetencen til vurderingssekretariatet ikke ændrer ved kompetencefordelingen mellem vurderingsrådet og vurderingssekretariatet.

Det folkelige og demokratiske element bevares således med lovændringen med uændret styrke i vurderingsarbejdet.

Allerede efter de gældende regler kan vurderingsrådet bortset fra besigtigelser bemyndige vurderingssekretariatet til at udføre særligt afgrænsede opgaver.

Med ændringen skabes der en mere fleksibel vurderingsorganisation, idet det enkelte vurderingsråd får mulighed for at uddelegere besigtigelseskompetencen. Det enkelte vurderingsråd får herefter mulighed for at tilpasse arbejdsfordelingen mellem vurderingsrådet og vurderingssekretariatet efter de lokale behov.

Det er det lokale vurderingsråd, der suverænt bestemmer, om og i hvilket omfang vurderingsse-kretariatet skal kunne foretage besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer. Det lokale vurderingsråd kan også til enhver tid ændre bemyndigelsen eller trække bemyndigelsen tilbage.

Det er også i alle tilfælde fortsat vurderingsrådet, der skal stå for borgerkontakten i forbindelse med ejendomsvurderingsopgaven. Delegationsmuligheden ændrer heller ikke ved, at det også fortsat er vurderingsrådet, der har ansvaret for varetagelsen af ejendomsvurderingsopgaven.«

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, KF, DF, CD, KRF, Kirsten Jacobsen (UP) og Kim Behnke (UP)) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

SF indstiller de stillede ændringsforslag til forkastelse, idet SF har lagt vægt på, at der ikke sker nogen ændring i vurderingsrådets kompetence i forhold til, hvad vurderingssekretariatet får mulighed for. SF lægger vægt på, at vurderingsrådet som en lægmandsinstitution fortsat er centralt placeret, og at rådet kan udøve samme myndighed som hidtil. Det er også fortsat vurderingsrådene, der suverænt bestemmer, om og i hvilket omfang vurderingssekretariaterne skal foretage besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer. SF mener heller ikke, at vurderingsrådene svækkes, ved at revisionsmyndighederne kan foretage besigtigelser på egen hånd, idet vurderingsrådene til enhver tid kan beslutte at ville være til stede, når revisionsmyndighederne foretager besigtigelser. Da der fra forskellig side har været rejst spørgsmål ved, om der er risiko for, at vurderingsrådene skulle blive svækket eller måske snarere lade sig selv svække, vil SF nøje følge udviklingen inden for området i forhold til de ændringer, der foreslås gennemført med lovforslaget.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse og vil redegøre for sin stilling til de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Demokratisk Folkeparti var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (CD og Kirsten Jacobsen (UP)), tiltrådt af et mindretal (V, KF, DF, KRF og Kim Behnke (UP)):

1) Nr. 3 udgår.

[Den foreslåede dialogordning med ejere af fast ejendom udgår]

Af et mindretal (V, KF, CD, KRF og Kirsten Jacobsen (UP)), tiltrådt af et mindretal (DF og Kim Behnke (UP)):

2) Nr. 14 udgår.

[Forslaget om vurderingssekretariatets adgang til besigtigelser uden vurderingsrådsmedlemmer udgår]

Af et mindretal (CD og Kirsten Jacobsen (UP)), tiltrådt af et mindretal (V, KF, DF, KRF og Kim Behnke (UP)):

3) Nr. 21 udgår.

[Den foreslåede dialogordning med ejere af fast ejendom udgår]

Af et mindretal (V, KF, CD, KRF og Kirsten Jacobsen (UP)), tiltrådt af et mindretal (DF og Kim Behnke (UP)):

4) Nr. 31 udgår.

[Forslaget om tilsyns- og revisionsmyndighedernes adgang til besigtigelser uden vurderingsrådsmedlemmer udgår]

Af et mindretal (CD og Kirsten Jacobsen (UP)), tiltrådt af et mindretal (V, KF, DF, KRF og Kim Behnke (UP)):

5) Nr. 33 udgår.

[Den foreslåede dialogordning med ejere af fast ejendom udgår]

Bemærkninger

Til nr. 1, 3 og 5

Med ændringsforslagene udgår den i lovforslaget foreslåede dialogordning med ejerne af fast ejendom, hvorefter vurderingsmyndighederne til udvalgte ejendomsejere kan udsende skema til frivillig udfyldelse om oplysninger vedrørende vedligeholdelsesstand m.v. og bud på ejendommens ansættelse.

Det er CD s og Kirsten Jacobsens (UP) opfattelse, at den i lovforslaget foreslåede dialogordning med ejerne af fast ejendom må betragtes som første skridt på vejen til en egentlig selvangivelsesordning for fast ejendom, hvilket forslagsstillerne er modstandere af.

Dertil kommer, at vurderingsrådet allerede i dag har denne dialog med ejendomsejerne i forbindelse med klager, besigtigelser m.v., og hvis vurderingsrådet i den sammenhæng bliver opmærksom på uoverensstemmelser med BBR-registret, notereres disse, og oplysninger herom videregives til Teknisk Forvaltning.

Med henvisning til, at det er kommunernes ansvar, at BBR-registret er opdateret, og at vurderingsinstitutionen ikke er en del af den offentlige forvaltning, er det endvidere forslagsstillernes opfattelse, at den foreslåede dialogordning med ejerne af fast ejendom vil resultere i en uhensigtsmæssig sammenblanding af ansvar.

Til nr. 2

Ændringsforslaget indebærer en bevarelse af den eksisterende retstilstand, således at vurderingssekretariaterne ikke kan foretage besigtigelser uden deltagelse af mindst et vurderingsrådsmedlem. Vurderingsrådet vil dog fortsat kunne bemyndige vurderingssekretariatet til at varetage særligt afgrænsede opgaver på vurderingsrådets vegne.

For stillerne af ændringsforslaget er det af afgørende betydning at bevare det demokratiske og folkelige element i vurderingsinstitutionen. Det er forslagsstillernes opfattelse, at lovforslagets forslag om, at vurderingssekretariaterne skal kunne foretage besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer, reelt er udtryk for, at en del af magten fjernes fra lægmandselementet. Forslagsstillerne er ikke enige i denne magtforskydning og finder, at lovforslagets element herom har en uheldig signalværdi og er et skridt i den forkerte retning i forhold til en bevarelse af det demokratiske og folkelige element i den fremtidige vurderingsinstitution.

Til nr. 4

Ændringsforslaget indebærer en bevarelse af den eksisterende retstilstand, således at tilsyns- og revisionsmyndighederne ikke vil kunne foretage besigtigelser uden deltagelse af et vurderingsrådsmedlem.

For stillerne af ændringsforslaget er det af afgørende betydning at bevare det demokratiske og folkelige element i vurderingsinstitutionen. Det er forslagsstillernes opfattelse, at lovforslagets forslag om, at tilsyns- og revisionsmyndighederne skal kunne foretage besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer reelt er udtryk for, at en del af magten fjernes fra lægmandselementet. Forslagsstillerne er ikke enig i denne magtforskydning og finder, at lovforslagets element herom har en uheldig signalværdi og er et skridt i den forkerte retning i forhold til en bevarelse af det demokratiske og folkelige element i den fremtidige vurderingsinstitution.

Jens Peter Vernersen (S) nfmd. Thomas Adelskov (S) René Skau Björnsson (S) Erik Mortensen (S) Hugo Sørensen (S) Aage Frandsen (SF) Sonja Albrink (CD) Anders Samuelsen (RV) Frank Aaen (EL) Kristian Jensen (V) Mariann Fischer Boel (V) fmd. Kirsten Jacobsen (UP) Flemming Kofod-Svendsen (KRF) Flemming Hansen (KF) Brian Mikkelsen (KF) Klaus Kjær (DF) Kim Behnke (UP)

Demokratisk Folkeparti havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

Folketingets sammensætning

Socialdemokratiet (S)

64

*

Det Radikale Venstre (RV)

7

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

43

*

Enhedslisten (EL)

5

Det Konservative Folkeparti (KF)

17

**

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Socialistisk Folkeparti (SF)

13

 

Demokratisk Folkeparti (DMF)

1

Dansk Folkeparti (DF)

10

 

Valgt på Færøerne (FÆR)

1

Centrum-Demokraterne (CD)

8

 

Uden for partierne (UP)

6

*

Heraf 1 medlem valgt i Grønland

**

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 183

Bilagsnr.

Titel

1

Henvendelse af 9/4-01 fra Dansk Skovforening

2

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse og frist for spørgsmål m.v.

3

1. udkast til betænkning

4

Henvendelse af 19/4-01 fra Amtsrådsforeningen

5

Spm. 1 om den nærmere begrundelse for forslagene om overdragelse af kompetence fra vurderingsrådene til vurderingssekretariaterne /tilsynsmyndighederne, til skatteministeren

Spm. 2 om ministerens vurdering af fjernelse af magt fra lægmandselementet, til skatteministeren

Spm. 3, om ministeren vil fremsætte ændringsforslag, som indebærer, at de to elementer udgår af lovforslaget, til skatteministeren

6

Svar på spm. 1 om den nærmere begrundelse for forslagene om overdragelse af kompetence fra vurderingsrådene til vurderingssekretariaterne/tilsynsmyndighederne, fra skatteministeren

Svar på spm. 2 om ministerens vurdering af fjernelse af magt fra lægmandselementet, fra skatteministeren

Svar på spm. 3, om ministeren vil fremsætte ændringsforslag, som indebærer, at de to elementer udgår af lovforslaget, fra skatteministeren

7

Spm. 4 om forslaget om bødestraf ved afgivelse af urigtige oplysninger, til skatteministeren

Spm. 5 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der fjerner strafbestemmelsen, til skatteministeren

8

Spm. 6 om teknisk bistand til ændringsforslag, der fjerner forslaget om vurderingssekretariaternes adgang til besigtigelser uden vurderingsrådsmedlemmer, til skatteministeren

Spm. 7 om teknisk bistand til ændringsforslag, der fjerner forslaget om tilsynsmyndighedernes adgang til besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer, til skatteministeren

9

Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 19/4-01 fra Amtsrådsforeningen

10

Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 9/4-01 fra Dansk Skovforening

11

Svar på spm. 6 om teknisk bistand til ændringsforslag, der fjerner forslaget om vurderingssekretariaternes adgang til besigtigelser uden vurderingsrådsmedlemmer, fra skatteministeren

Svar på spm. 7 om teknisk bistand til ændringsforslag, der fjerner forslaget om tilsynsmyndighedernes adgang til besigtigelser uden deltagelse af vurderingsrådsmedlemmer, fra skatteministeren

12

Svar på spm. 4 om forslaget om bødestraf ved afgivelse af urigtige oplysninger, fra skatteministeren

Svar på spm. 5 om teknisk bistand til udarbejdelse af ændringsforslag, der fjerner strafbestemmelsen, fra skatteministeren

13

Meddelelse om, at betænkningsafgivelsen er udskudt til udvalgsmødet den 16/5-01

14

2. udkast til betænkning

15

Meddelelse om, at betænkningsafgivelse er udskudt til udvalgsmødet den 23/5-01

16

3. udkast til betænkning

17

Betænkningsbidrag fra skatteministeren

18

4. udkast til betænkning

19

Spm. 8 om indholdet af ministerens betænkningsbidrag, til skatteministeren

20

Spm. 9 om ministerens kommentar til ændringsforslag nr. 1, 3, 5 og 6, til skatteministeren

Spm. 10 om ministerens kommentar til ændringsforslag nr. 2 og 7, til skatteministeren

Spm. 11 om ministerens kommentar til ændringsforslag nr. 4 og 8, til skatteministeren