Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. juni 2001

Forslag

til

Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

(Forvoldelse af fare for smitte med en livstruende og uhelbredelig sygdom)

 

§ 1

I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 6. september 2000, som ændret ved § 1 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 1 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 252, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. På samme måde straffes den, der på hensynsløs måde forvolder fare for, at nogen smittes med en livstruende og uhelbredelig sygdom.«

2. I § 252 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med sundhedsministeren, hvilke sygdomme der er omfattet af stk. 2.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 857 af 12. september 2000, som senest ændret ved § 5 i lov nr. 280 af 25. april 2001, foretages følgende ændring:

1. I § 741 a, stk. 1, 1. og 2. pkt., indsættes efter »250,«: »§ 252, stk. 2,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 1 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.