Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 12. december 2001

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

(Livsforsikringsselskabers fradrag, pensionsafkastbeskatning af livsforsikringsbestande under administration, friholdelse for pensionsafkastskat, ejendomsdatterselskaber, akkumulerende investeringsforeninger, opdeling af udloddende investeringsforeninger m.v.)

[af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)]

 

1. Ændringsforslag

Der er af skatteministeren stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. december 2001 og var til 1. behandling den 7. december 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Dispensation fra 30-dages-reglen

Skatteministeren har i den skriftlige fremsættelse anbefalet, at Folketingets behandling af lovforslaget gennemføres hurtigst muligt, og at der dispenseres fra reglen i Folketingets forretningsorden om, at der skal gå 30 dage fra lovforslagets fremsættelse til dets vedtagelse, samt begrundet anbefalingen.

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller, at lovforslaget kommer til 3. behandling tidligere end 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.

Et mindretal i udvalget (EL) er imod dispensation fra 30-dages-reglen.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra Forsikring & Pension.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Forsikring & Pension mundtligt over for udvalget redegjort for sin holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til skatteministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1 og 2 stillede ændringsforslag og imod det under nr. 3 stillede ændringsforslag.

Enhedslisten medvirker gerne til at sikre pensionisterne en god og tryg alderdom på lige vilkår. Derfor er Enhedslisten modstander af at basere alderdomspensionen på et system, hvor pensionernes størrelse er afhængig af aktiernes himmelflugt eller det modsatte. I stedet har vi peget på en forbedret folkepension. Enhedslisten stemmer imod dette lovforslag, fordi vi ikke ønsker at give yderligere tilskud til en i forvejen statssubsidieret opsparingsform, som medvirker til at skabe øget ulighed i alderdommen.

Enhedslisten stemmer imod det af skatteministeren under nr. 3 stillede ændringsforslag. Det skyldes, at Enhedslisten er imod den særstilling, som en vedtagelse af det foreslåede § 7, stk. 6, vil give livsforsikringsselskaberne.

Det Republikanske Parti, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 2

1) Nr. 4 affattes således:

»4. § 13, stk. 12, affattes således:

»Stk. 12. Hvis summen af udbytter og avancer opgjort efter stk. 8, 10 og 11 for et livsforsikringsselskab overstiger udbetalinger, hensættelser og skat efter pensionsafkastbeskatningsloven som nævnt i stk. 8, 1. pkt., medregnes det overskydende beløb til selskabets skattepligtige indkomst. Hvis summen er negativ for livsforsikringsselskabet, fradrages beløbet ved opgørelse af selskabets skattepligtige indkomst. Fradraget foretages før fremførsel af eventuelle uudnyttede underskud vedrørende tidligere indkomstår og kan ikke gøre selskabets skattepligtige indkomst negativ. Et eventuelt resterende negativt sumbeløb fragår i udbytter og avancer som opgjort efter stk. 8, 10 og 11 for efterfølgende indkomstår. Ved undtagelse fra beskatning efter § 3 kan selskabet få udbetalt skatteværdien beregnet med den i § 17, stk. 1, nævnte procent af et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt. vedrørende det sidste indkomstår, hvor selskabet er skattepligtigt. Det udbetalte beløb er ikke skattepligtigt. 5. og 6. pkt. finder tilsvarende anvendelse på livsforsikringsselskaber for det indkomstår, hvor selskabet får taget livsforsikringsbestanden under administration efter kapitel 15 i lov om forsikringsvirksomhed, idet et resterende negativt sumbeløb efter 4. pkt. dog tillægges uudnyttede fradragsberettigede tab, som efter stk. 8, 3. pkt., har påvirket opgørelsen af sumbeløbet. Disse uudnyttede tab kan herefter ikke anvendes efter reglerne i aktieavancebeskatningsloven eller ejendomsavancebeskatningsloven.««

[1. og 2. pkt. om skadesforsikringsselskaber udgår af bestemmelsen]

Til § 7

2) I stk. 5 ændres »4.-6. pkt.« til: »2.-4. pkt.«.

[Konsekvensrettelse som følge af ændringsforslag nr. 1]

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

3) Efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:

»Stk. 6. Livsforsikringsselskaber kan få tilbagebetalt frivillige indbetalinger af acontoskat vedrørende indkomståret 2001, der er sket efter den 20. marts 2001, men senest den 20. november 2001. Det er en forudsætning, at der anmodes herom senest den 1. marts 2002. Tilbagebetalingen sker uden beregning af tillæg efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6.«

[Tilbagebetaling af livsforsikringsselskabers acontoskat for 2001]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 2

Med ændringsforslaget under nr. 1 foreslås en ny affattelse af selskabsskattelovens § 13, stk. 12. I forhold til den foreslåede affattelse i lovforslaget er 1. og 2. pkt. fjernet.

Formuleringen af 1. og 2. pkt. i lovforslaget indebar, at gældende regler for negative fradragsbegrænsningsbeløb og overskydende positive fradragsbegrænsningsbeløb skulle gælde for skadesforsikringsselskaber. Det skulle understrege, at reglerne vedrørende skadesforsikringsselskaber er uændrede. Det er imidlertid misvisende at tale om negative og positive fradragsbegrænsningsbeløb i relation til skadesforsikringsselskaber, der fradragsbegrænses ved, at sammenholde en driftskonto og en finanskonto efter reglerne i selskabsskattelovens § 13, stk. 9. Saldiene på driftskontoen og finanskontoen overføres til efterfølgende indkomstår, hvad enten de er positive eller negative, jf. stk. 9, sidste punktum.

Med ændringsforslaget fjernes uklarheden vedrørende skadesforsikringsselskaber. Det fremgår herefter, at bestemmelsen kun har betydning for livsforsikringsselskaber.

Den ændrede affattelse af bestemmelsen medfører en konsekvensændring af henvisningen i overgangsbestemmelsen i lovforslagets § 7, stk. 5, jf. ændringsforslaget under nr. 2.

Til nr. 3

Livsforsikringsselskaberne har frivilligt indbetalt betydelige beløb i acontoskat vedrørende indkomståret 2001, inden indbetalingsfristen udløb den 20. november 2001. Indbetalingerne er sket med baggrund i de gældende fradragsbegrænsningsregler i selskabsskatteloven.

Det er i bemærkningerne til lovforslagets § 7, stk. 5, anført, at livsforsikringsselskaberne når loven er vedtaget kan få tilbagebetalt den del af de indbetalte beløb reguleret for tillæg, der overstiger indkomstårets skat, efter reglerne i selskabsskattelovens § 29 D.

I henhold til selskabsskattelovens § 29 D skal eventuelle frivillige indbetalinger af acontoskat pr. 20. november 2001 reduceres med 1 pct., jf. selskabsskattelovens § 29 B, stk. 6, inden de tilbagebetales til selskaberne. Selskaberne vil i så fald kun få tilbagebetalt 99 pct. af det indbetalte beløb.

En sådan reduktion er ikke rimelig i betragtning af, at indbetalingerne skyldes uhensigtsmæssige konsekvenser af de gældende regler ved kraftige kursfald på aktiemarkedet regler, som med stor sandsynlighed ville være foreslået ændret inden 20. november 2001, hvis der ikke var udskrevet valg.

Det foreslås på den baggrund, at livsforsikringsselskaber kan få tilbagebetalt frivillige indbetalinger af acontoskat pr. 20. november 2001, uden at indbetalingen reduceres med 1 pct. Det er en forudsætning, at selskaberne har anmodet herom senest den 1. marts 2002.

Med ændringsforslaget undgås et utilsigtet merprovenu som følge af, at der ved fristen for frivillig indbetaling var usikkerhed om eventuelle ændringer i den skattemæssige behandling af livsforsikringsselskabernes aktiekurstab. Endvidere medfører forslaget i højere grad en ligestilling af selskaber, der har indbetalt frivillig acontoskat til november 2001, med selskaber, der har undladt at foretage frivillig indbetaling, blandt andet i forventning om, at der ville blive gennemført en ændring af skattereglerne for deres aktiekurstab.

I modsætning til en tilbagebetaling efter reglerne i selskabsskattelovens § 29 D er tilbagebetalingen ikke afhængig af den skønnede indkomstskat for 2001. Selskaberne afgør selv, hvor stor en del af indbetalingerne pr. 20. november 2001 der ønskes tilbagebetalt. Henset til den specielle situation giver dette den smidigste tilbagebetalingsordning.

Den foreslåede bestemmelse omfatter udelukkende frivillige indbetalinger af acontoskat pr. 20. november 2001. Indbetalte ordinære acontoskatterater og frivillige acontoskattebetalinger pr. 20. marts 2001 omfattes ikke, men følger de almindelige regler. Det samme gælder frivillige acontoskattebetalinger pr. 20. november 2001, som selskaberne ikke har anmodet om at få tilbagebetalt inden 1. marts 2002.

Sven Buhrkall (V) Peter Christensen (V) Freddy Dam (V) Kristian Jensen (V) nfmd. Colette L. Brix (DF) Mikkel Dencker (DF) Charlotte Dyremose (KF) Else Theill Sørensen (KF) Ole M. Nielsen (KRF) Erik Mortensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Buksti (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Morten Bødskov (S) Aage Frandsen (SF) Anders Samuelsen (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Det Republikanske Parti, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Det Republikanske Parti (REP)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 11

Bilagsnr.

Titel

1

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse og frist for spørgsmål m.v.

2

Spm. 1 om oplysninger om PAL-afgiftspligtige selskabers hensættelser, skattemæssige underskud og selskabsskat, til skatteministeren

Spm. 2 om, med hvilket beløb PAL for de berørte selskaber indgår i finansloven for 2001, til skatteministeren

Spm. 3 om, med hvilke beløb selskabsskat fra skadesforsikringsselskaber og livs-/pensionsforsikringsselskaber indgår i finansloven for 2001, til skatteministeren

Spm. 4 om skadesforsikringsselskabers og livs-/pensionsforsikrings- selskabers acontoskat for 2001, til skatteministeren

Spm. 5 om forrentning af acontoskat betalt i 2001 ved tilbagebetaling i 2002, til skatteministeren

Spm. 6 om udviklingen i KFX-indekset og tilsvarende udenlandske aktieindeks, til skatteministeren

Spm. 7 om ministerens overvejelser om regler vedrørende sambeskatning mellem PAL-afgiftspligtige og ikke PAL-afgiftspligtige selskaber, til skatteministeren

Spm. 8 om eventuelle forslag fra livs- og pensionsbranchen, der ikke er medtaget i lovforslaget, til skatteministeren

Spm. 9 om eksempler på virkningen af lovforslagets § 2, nr. 4, på skadesforsikringsselskaber, til skatteministeren

Spm. 10, om pengeinstitutter m.v. for 2001 ekstraordinært kan bruge lagerprincippet, til skatteministeren

3

1. udkast til betænkning

4

Henvendelse af 10/12-01 fra Forsikring & Pension

5

Svar på spm. 2 om, med hvilket beløb PAL for de berørte selskaber indgår i finansloven for 2001, fra skatteministeren

Svar på spm. 3 om, med hvilke beløb selskabsskat fra skadesforsikringsselskaber og livs-/pensionsforsikringsselskaber indgår i finansloven for 2001, fra skatteministeren

Svar på spm. 5 om forrentning af acontoskat betalt i 2001 ved tilbagebetaling i 2002, fra skatteministeren

Svar på spm. 6 om udviklingen i KFX-indekset og tilsvarende udenlandske aktieindeks, fra skatteministeren

Svar på spm. 7 om ministerens overvejelser om regler vedrørende sambeskatning mellem PAL-afgiftspligtige og ikke PAL-afgiftspligtige selskaber, fra skatteministeren

Svar på spm. 8 om eventuelle forslag fra livs- og pensionsbranchen, der ikke er medtaget i lovforslaget, fra skatteministeren

Svar på spm. 9 om eksempler på virkningen af lovforslagets § 2, nr. 4, på skadesforsikringsselskaber, fra skatteministeren

Svar på spm. 10, om pengeinstitutter m.v. for 2001 ekstraordinært kan bruge lagerprincippet, fra skatteministeren

6

Kommentar fra skatteministeren til henvendelsen af 10/12-01 fra Forsikring & Pension

7

Svar på spm. 1 om oplysninger om PAL-afgiftspligtige selskabers hensættelser, skattemæssige underskud og selskabsskat, fra skatteministeren

Svar på spm. 4 om skadesforsikringsselskabers og livs-/pensionsfor- sikringsselskabers acontoskat for 2001, fra skatteministeren

8

Ændringsforslag til 2. behandling, fra skatteministeren

9

2. udkast til betænkning