Den fulde tekst

Fremsat den 29. januar 2002 af Frank Jensen (S), Ritt Bjerregaard (S), Sandy Brinck (S), Morten Bødskov (S) og Per Kaalund (S)

Forslag til folketingsbeslutning

om bedre dyrevelfærd

 

Folketinget opfordrer regeringen til inden udgangen af år 2002 i forlængelse af de forbedringer, der er opnået for dyrevelfærden igennem de seneste år, at:

stille forslag om nye forbedrede EU-bestemmelser for arealpladsen i svineproduktionen,

stille forslag om skærpede krav til slagtekyllingeproduktionen i hele EU,

stille forslag om nye EU-minimumsbestemmelser for burstørrelsen ved pelsdyrproduktion,

stille forslag om indretningen af køretøjer til transport af dyr og komme med forslag om, at der indføres en maksimumsgrænse for transport af dyr på 8 timer i hele EU samt forslag til bedre håndhævelse af transportreglerne,

stille forslag om bedre forhold for dyrene i zoologiske haver,

stille forslag om forbud mod hold af særlig farlige dyrearter, herunder også farlige hunde,

tage initiativ til, at Danmark tilslutter sig et totalforbud i hele EU mod brug af dyreforsøg i kosmetikproduktionen,

komme med forslag til ændringer af dyreforsøgsloven med krav om bedre vilkår for forsøgsdyrene samt større åbenhed om dyreforsøgene,

udarbejde nye regler for hold af heste bl.a. også på rideskoler og byggelegepladser.

Bemærkninger til forslaget

Den meget intensive produktionsform i dansk landbrug har over en længere årrække øget effektiviteten og indtjeningen på bekostning af dyrevelfærden. Den tidligere S-RV-regering tog en række initiativer til klare forbedringer for dyrevelfærden ikke mindst for landbrugsdyr. Der er bl.a. gennemført nye lovgivningskrav for smågrise og avls- og slagtesvin, der bl.a. forbyder fuldspaltegulv, stiller krav om overbrusningsanlæg og adgang til halm eller andet rodemateriale.

Det er bestemt ikke kun i svineproduktionen, der er massive dyrevelfærdsproblemer. I produktionen af æg og slagtekyllinger er der meget alvorlige velfærdsproblemer. Folketinget har for nylig vedtaget en række forbedringer, bl.a. nye krav til arealplads og forbud mod kunstig belysning hele døgnet i slagtekyllingestaldene.

Disse initiativer har gjort Danmark til et af de førende lande inden for dyrevelfærd i den intensive landbrugsproduktion.

Formålet med dette forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd er at følge op på disse initiativer og sikre dyrevelfærden en fortsat central placering på Folketingets dagsorden og i den politiske debat.

Forslagsstillerne har den klare opfattelse, at vedtagelse af nye bestemmelser om omfattende forbedringer af dyrevelfærden, f.eks. ved nye forbedrede arealkrav i svine- og slagtekyllingeproduktionen m.v., bør gennemføres som fælles EU-bestemmelser, idet landbrugets konkurrenceevne i høj grad afhænger af, at pladskravene er ens i alle EU-landene. Det er derfor forslagsstillernes opfattelse, at regeringen op til og under det danske EU-formandskab skal fremsætte forslag til eller støtte forslag fra Europa-Kommissionen, der:

forbedrer arealkravene i svine- og slagtekyllingeproduktionen,

indfører minimumsbestemmelser for burstørrelsen ved pelsdyrproduktion,

indfører krav til indretningen af køretøjer til transport af dyr og kommer med forslag om, at der indføres en maksimumsgrænse for transport af dyr på 8 timer i hele EU samt bedre håndhævelsesregler,

forbedrer forholdene for dyr i zoologiske haver m.v., og

indfører totalforbud i hele EU mod brug af dyreforsøg i kosmetikproduktionen.

Danmark kan også gøre mere for at forbedre dyrevelfærden på egen hånd. Forslagsstillerne foreslår derfor, at regeringen inden udgangen af 2002 skal komme med forslag til ændringer af dyreforsøgsloven bl.a. gennem krav om bedre vilkår for forsøgsdyrene samt større åbenhed om dyreforsøgene.

Det arbejde, den tidligere regering igangsatte vedrørende udarbejdelse af nye regler med forbud mod hold af særlig farlige dyrearter herunder også farlige hunde bør den nuværende regering videreføre, således at der inden udgangen af år 2002 kan fremsættes forslag til ny lovgivning på dette område.

Det Dyreetiske Råds arbejde vedrørende hold af heste har påvist, at der er behov for nye regler for hold af heste bl.a. på rideskoler og byggelegepladser. Forslagsstillerne foreslår derfor, at regeringen hurtigst muligt nedsætter en arbejdsgruppe, der kan udarbejde disse nye regler til vedtagelse inden udgangen af 2002.

Skriftlig fremsættelse

Frank Jensen (S):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd.

(Beslutningsforslag nr. B 62).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.