Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. januar 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om anlæg af rute 26, strækningen Thisted-Nors, m.v. (Nors Omfartsvej)

[af trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 5. december 2001 og var til 1. behandling den 11. december 2001. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og den daværende trafikminister sendte den 25. oktober 2001 dette udkast til udvalget, jf. (2001-02, 1. samling) alm. del - bilag 92. Den 10. december 2001 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget finder, at omfartsvejen og den samfundsmæssige forrentning ikke står i et rimeligt forhold til investeringens størrelse. Pengene kunne i langt højere grad være brugt bedre, hvis målet havde været »mest miljø for pengene«, »den største samfundsøkonomiske forrentning «, »mest mulig trafiksikkerhed for pengene« eller »den største støjreduktion for flest mulige mennesker«.

Regeringen har ikke benægtet, at det forholder sig sådan, men omvendt er det mere end uklart, hvad den overordnede begrundelse for at gennemføre Nors Omfartsvej er.

SF er således meget uenig i regeringens faktuelle prioriteringer, specielt i relation til de besparelser regeringen i øvrigt vil foretage på uddannelser, miljø, ulandsbistand, Øststøtte samt hjælp til dårligt stillede.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Sven Buhrkall (V) Svend Heiselberg (V) Erik Larsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) nfmd. Poul Fischer (DF) Kaj Ikast (KF) fmd. Helge Adam Møller (KF) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Niels Sindal (S) Peder Sass (S) Poul Andersen (S) Margrete Auken (SF) Martin Lidegaard (RV) Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðdveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðdveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 3

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar

2

Meddelelse om åbning for spørgsmål

3

Spm. 1 om en miljø- og samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse, til trafikministeren

Spm. 2 om begrundelsen for, at staten får mest miljø for pengene ved at investere i Nors Omfartsvej, til trafikministeren

Spm. 3 om regnestykket for den samfundsmæssige forrentning, til trafikministeren

Spm. 4 om begrundelsen for motortrafikvejen, til trafikministeren

Spm. 5 om veje, der går gennem bymæssig bebyggelse, til trafikministeren

Spm. 6 om beregningen over antallet af uheld, til trafikministeren

Spm. 7 om at hæve hastigheden, til trafikministeren

Spm. 8 om ulykkesstatistik, til trafikministeren

Spm. 9 om ulykkesstatistik for strækningen Thisted-Hanstholm, til trafikministeren

Spm. 10 om, hvorfor Viborg Amt ikke har taget initiativ til at gennemføre projektet før, til trafikministeren

4

Svar på spm. 1 om en miljø- og samfundsøkonomisk cost-benefit- analyse, fra trafikministeren

Svar på spm. 2 om begrundelsen for, at staten får mest miljø for pengene ved at investere i Nors Omfartsvej, fra trafikministeren

Svar på spm. 3 om regnestykket for den samfundsmæssige forrentning, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om begrundelsen for motortrafikvejen, fra trafikministeren

Svar på spm. 5 om veje, der går gennem bymæssig bebyggelse, fra trafikministeren

Svar på spm. 6 om beregningen over antallet af uheld, fra trafikministeren

Svar på spm. 7 om at hæve hastigheden, fra trafikministeren

Svar på spm. 8 om ulykkesstatistik, fra trafikministeren

Svar på spm. 9 om ulykkesstatistik for strækningen Thisted-Hanstholm, fra trafikministeren

Svar på spm. 10 om, hvorfor Viborg Amt ikke har taget initiativ til at gennemføre projektet før, fra trafikministeren

5

1. udkast til betænkning