Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Boligudvalget den 31. januar 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og realkreditloven

(Nedsættelse af den kommunale grundkapital)

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. december 2001 og var til 1. behandling den 15. januar 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Boligudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Lovforslaget er i hovedtræk en genfremsættelse af lovforslag nr. L 45 i folketingsåret 2001-02, 1. samling. Den 18. januar 2002 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar fra en høring over lovforslaget samt et notat herom til udvalget.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslistens medlem af udvalget kan støtte nedsættelsen af den kommunale grundkapital fra 14 pct. til 7 pct. på baggrund af, at EL tidligere har fremsat lignende forslag for Folketinget. Boligmangelen er efterhånden så omfattende, at det haster stærkt med at få gang i nybyggeriet af både familie-, ældre- og ungdomsboliger.

Fra den 1. januar 1998 har kommunerne skullet indskyde en større andel af grundkapitalen, hvilket forudsigeligt har medført et mærkbart fald i byggeraten i kommunerne. Dette ses som værende i modstrid med forudsigelserne hos både de borgerlige partier og de daværende regeringspartier.

De afgivne tilsagn til kommunerne viser allerede nu, at kommuneaftalen fra 2001 har en positiv effekt på byggeraten. Men hvis ventelisterne skal ned på et blot nogenlunde acceptabelt niveau, skal der iværksættes yderligere initiativer, f.eks. afskaffelse af den kommunale grundkapital ved byggeri af ungdomsboliger over en bestemt årrække, for at komme den tiltagende bolignød til livs.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Inge-Lene Ebdrup (V) Rikke Hvilshøj (V) Ulrik Kragh (V) nfmd. Gudrun Laub (V) Christian H. Hansen (DF) Freddie H. Madsen (DF) Carina Christensen (KF) Helle Sjelle (KF) Tove Videbæk (KRF) Carsten Bo Jensen (S) Jytte Andersen (S) Lars Kramer Mikkelsen (S) Lissa Mathiasen (S) René Skau Björnsson (S) fmd. Morten Homann (SF) Niels Helveg Petersen (RV) Keld Albrechtsen (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag omdelt på L 29 i BOU

Bilagsnr.

Titel

1

Meddelelse om tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

2

Høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren

3

Høringssvar, fra økonomi- og erhvervsministeren

4

Meddelelse om revideret tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

5

1. udkast til betænkning