Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 5. februar 2002

Betænkning og indstilling

vedrørende

ændring af forretningsorden for Folketinget

 

I forbindelse med regeringen Fogh Rasmussens tiltræden fandt der en række ressortomlægninger sted. På denne baggrund har Folketingets formand skrevet til samtlige stående udvalg med anmodning om, at man overvejede eventuelle ændringer af de enkelte udvalgs sagsområder. Der er fremkommet en række ønsker om omlægninger, som Udvalget for Forretningsordenen har taget stilling til, således som udvalget er bemyndiget til i henhold til forretningsordenens § 7, stk. 2. Herudover er der tillige fremsat ønske om, at der oprettes et nyt udvalg for udlændinge- og integrationspolitik med de ansvarsområder, der svarer til ressortområdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration med undtagelse af sager om indfødsret, der fortsat skal behandles i Indfødsretsudvalget. Oprettelsen af et nyt stående udvalg kræver en ændring af forretningsordenen.

I sidste folketingssamling fremsatte medlemmerne af Præsidiet et forslag til ændring af forretningsordenen, hvorefter den maksimale længde af et forslag til vedtagelse ikke må overstige 150 ord. Dette forslag blev efter 1. behandling henvist til Udvalget for Forretningsordenen. Udvalget afgav betænkning den 24. oktober 2001, hvor et enigt udvalg indstillede forslaget til vedtagelse uændret. På grund af udskrivelse af valg til Folketinget opnåede forslaget ikke at komme til 2. (sidste) behandling.

Præsidiets medlemmer foreslår desuden, at reglen om, at ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere skal foretages af formanden efter forhandling med næstformændene og efter godkendelse af Udvalget for Forretningsordenen, indskrænkes til kun at gælde medarbejdere i 38. eller højere lønramme. I dag er grænsen 37. lønramme.

Herefter indstiller udvalget de i nedenstående forslag til folketingsbeslutning indeholdte ændringer af forretningsordenen til vedtagelse.

Forslag til folketingsbeslutning

om ændring af forretningsorden for Folketinget

§ 1

I forretningsorden for Folketinget, som vedtaget den 17. december 1953 og senest ændret den 24. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 24 som nyt nummer:

»25) Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.«

2. I § 7, stk. 5, ændres »24« til: »25« (2 steder).

3. I § 24 ændres i stk. 1, 2. pkt., »bør« til: »må«, og stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Forslag til vedtagelse, der opfylder foranstående betingelser, sættes til forhandling af formanden.«

4. I § 45, stk. 1, 3. pkt., ændres »37.« til: »38.«

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

Bemærkninger til forslaget

Til nr. 1 og 2

Det findes hensigtsmæssigt at oprette et særligt udvalg for udlændinge- og integrationspolitik til behandling af de spørgsmål, der henhører under integrationsministerens ansvarsområde. Indfødsretsudvalget vil dog fortsat skulle behandle sager vedrørende indfødsret.

Til nr. 3

Ved at erstatte »bør« med »må« angives, at fremtidige forslag til vedtagelse på mere end 150 ord ikke længere vil blive accepteret. Dette tydeliggøres ved den anden del af ændringsforslaget, hvor det fastsættes, at kun forslag, der opfylder de opstillede betingelser (herunder maksimumsgrænsen på 150 ord), vil blive sat til forhandling af formanden. Skulle det efterfølgende inden omdelingen af forslaget vise sig, at dette ikke opfylder betingelserne, er formanden naturligvis berettiget til at anmode forslagsstillerne om at foretage de nødvendige ændringer i forslaget til vedtagelse.

Til nr. 4

Præsidiet finder det hensigtsmæssigt, at kun ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i lønramme 38 og højere skal foretages af formanden efter forhandling med næstformændene og efter godkendelse af Udvalget for Forretningsordenen. Efter den gældende bestemmelse skal denne fremgangsmåde følges også ved ansættelser og afskedigelser i lønramme 37.

Ivar Hansen (V) fmd. Svend Auken (S) nfmd. Poul Nødgaard (DF) Kaj Ikast (KF) Margrete Auken (SF) Inge Dahl-Sørensen (V) Birthe Rønn Hornbech (V) Rikke Hvilshøj (V) Christian Mejdahl (V) Kristian Thulesen Dahl (DF) Peter Skaarup (DF) Knud Erik Kirkegaard (KF) Pia Christmas-Møller (KF) Jann Sjursen (KRF) Frank Jensen (S) Helge Mortensen (S) Jan Petersen (S) Pia Gjellerup (S) Aage Frandsen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt nedenfor.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne