Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 2. (sidste) behandling den 21. februar 2002

Folketingsbeslutning

om ændring af forretningsorden for Folketinget

 

§ 1

I forretningsorden for Folketinget, som vedtaget den 17. december 1953 og senest ændret den 24. april 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, indsættes efter nr. 24 som nyt nummer:

»25) Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik.«

2. I § 7, stk. 5, ændres »24« til: »25« (2 steder).

3. I § 24 ændres i stk. 1, 2. pkt., »bør« til: »må«, og stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Forslag til vedtagelse, der opfylder foranstående betingelser, sættes til forhandling af formanden.«

4. I § 45, stk. 1, 3. pkt., ændres »37.« til: »38.«

§ 2

Folketingsbeslutningen træder i kraft dagen efter vedtagelsen.