Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 18. marts 2002 uden for tillægsbetænkningen

Ændringsforslag

til 3. behandling af

Forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner

[af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)]

 

Af indenrigs- og sundhedsministeren

Til § 68

2) I indledningen ændres »ved lov nr. 1320 af 20. december 2000« til: »senest ved § 6 i det af Folketinget den 19. marts 2002 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) og ophævelse af lov om daghøjskoler m.v. og lov om den fri ungdomsuddannelse samt ændring af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m. samt ændring af forskellige love. (Reform for daghøjskolerne, ændrede tilskudsregler for folkeoplysning, betaling for aktiverede i uddannelse, afvikling af den fri ungdomsuddannelse m.v.)«.

[Ny overskrift]

3) I nr. 1 ændres »§ 2, stk. 3,« til: »§ 7 a«.

[Ændret paragraf]

Bemærkninger

Til nr. 2 og 3

 

Ændringsforslagene medfører ikke indholdsmæssige ændringer.

Forslagene skyldes alene, at Folketinget den 19. marts 2002 vedtager ændringer af lov om refusion af udgifter til uddannelse i forbindelse med aktivering m.m., hvorved bl.a. indholdet af bestemmelsen i § 2, stk. 3, der ændres ved § 68 i forslag til lov om ændring af forskellige love som følge af sammenlægningen af de bornholmske kommuner, flyttes til § 7 a.