Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 2. maj 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner, lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v., beredskabsloven og værnepligtsloven

(Nedlæggelse og ændring af visse råd og nævn på det kommunale område)

[af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke  ;Rasmussen)]

 

1. Ændringsforslag

Indenrigs- og sundhedsministeren har stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 20. februar 2002 og var til 1. behandling den 1. marts 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Efter 1. behandling sendte indenrigs- og sundhedsministeren efter udvalgets anmodning lovforslaget i høring. Den 12. april 2002 sendte indenrigs- og sundhedsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF, RV og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiet beklager, at der med forslagets vedtagelse ikke længere vil deltage folkevalgte i Værnepligtsnævnet. Socialdemokratiet havde gerne set, at den folkelige forankring af Værnepligtsnævnet var fortsat.

Et mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (EL) vil redegøre for sin stilling til lovforslaget og de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Af indenrigs- og sundhedsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF):

Til titlen

1) I titlen udgår », beredskabsloven«.

[Opretholdelse af Redningsrådet]

Til § 3

2) Paragraffen udgår.

[Opretholdelse af Redningsrådet]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslagets titel ændres som konsekvens af, at forslaget om nedlæggelse af Redningsrådet, der indebærer en ændring af beredskabsloven, udgår, jf. nr. 2.

Til nr. 2

Det foreslås, at paragraffen om nedlæggelse af Redningsrådet tages ud af lovforslaget. Stillingtagen til Redningsrådets nedlæggelse afventer, at der i forbindelse med den igangsatte analyse af redningsberedskabet skabes fuld klarhed over, hvorledes det fremtidige tilsyn med redningsberedskabet bedst muligt tilrettelægges. Det er fortsat regeringens opfattelse, at der kan indføres et mere tidssvarende tilsyn med redningsberedskabet end Redningsrådet, der bl.a. mere repræsentativt viser redningsberedskabets afgangs- og udrykningstider. Dette kan for eksempel ske ved anvendelse af redningsberedskabets elektroniske registreringer af faktiske afgangs- og udrykningstider som led i tilsynet. Dette skal ses i lyset af, at Redningsrådet årligt gennemfører ca. 40 prøvealarmeringer, hvorimod antallet af faktiske udrykninger fra det kommunale og det statslige regionale redningsberedskab udgør ca. 30.000 årligt.

 

 

Thor Gunnar Kofoed (V) Gudrun Laub (V) Anders Møller (V) Marianne Pedersen (V) nfmd. Bodil Kornbek (KRF) Poul Nødgaard (DF) fmd. Uno Larsson (DF) Knud Erik Kirkegaard (KF) Helle Sjelle (KF) Arne Toft (S) Inger Bierbaum (S) Jørn Pedersen (S) Karen J. Klint (S) Ole Stavad (S) Kristen Touborg (SF) Marianne Jelved (RV) Line Barfod (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 110

1

Spm. 1 om oversendelse af høringssvar og notat efter høring, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 2 om behandling af sager i Værnepligtsnævnet, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 3 om udpegelse og erstatning af embedsmænd og medlemmer, til indenrigs- og sundhedsministeren

2

Spm. 4 om udskiftning af landsdommere, til indenrigs- og sundhedsministeren

3

Foreløbigt svar på spm. 1 om oversendelse af høringssvar og notat efter høring, fra indenrigs- og sundhedsministeren

4

Svar på spm. 2 om behandling af sager i Værnepligtsnævnet, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Svar på spm. 3 om udpegelse og erstatning af embedsmænd og medlemmer, fra indenrigs- og sundhedsministeren

5

Svar på spm. 4 om udskiftning af landsdommere, fra indenrigs- og sundhedsministeren

6

Spm. 5 om ændring af paragrafnummerering, til indenrigs- og sundhedsministeren

7

Spm. 6 om kommentar til artikler fra Politiken 7/4-02, »Brandfolk slår alarm« og »Redningsråd tester brandvæsenet«, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 7 om uddybning af tilsagn i Politiken den 7/4-02, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 8 om initiativer til at nedbringe antallet af udrykninger, til indenrigs- og sundhedsministeren

8

Høringssvar fra Beredskabsstyrelsen

9

Ændringsforslag, fra indenrigs- og sundhedsministeren

10

Svar på spm. 1 om oversendelse af høringssvar og notat efter høring, fra indenrigs- og sundhedsministeren

11

Svar på spm. 5 om ændring af paragrafnummerering, fra indenrigs- og sundhedsministeren

12

Supplerende svar på spm. 1 om oversendelse af høringssvar og notat efter høring, fra indenrigs- og sundhedsministeren

13

Svar på spm. S 1578 vedrørende nedlæggelse af Redningsrådet stillet af Freddie H. Madsen (DF), fra indenrigs- og sundhedsministeren

14

Spm. 9 om en redegørelse for, hvad der ligger i bemærkningen til ændringsforslaget »bestemmelsen giver mulighed for at afvente Indenrigs- og Sundhedsministeriets analyse af redningsberedskabet ... «, til indenrigs- og sundhedsministeren

Spm. 10 om nedlæggelse af Redningsrådet, til indenrigs- og sundhedsministeren

15

Svar på spm. 9 om en redegørelse for, hvad der ligger i bemærkningen til ændringsforslaget »bestemmelsen giver mulighed for at afvente Indenrigs- og Sundhedsministeriets analyse af redningsberedskabet ...«, fra indenrigs- og sundhedsministeren

16

Svar på spm. 10 om nedlæggelse af Redningsrådet, fra indenrigs- og sundhedsministeren

17

Ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren

18

1. udkast til betænkning

19

Svar på spm. 6 om kommentar til artikler fra Politiken 7/4-02, »Brandfolk slår alarm« og »Redningsråd tester brandvæsenet «, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Svar på spm. 7 om uddybning af tilsagn i Politiken den 7/4-02, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Svar på spm. 8 om initiativer til at nedbringe antallet af udrykninger, fra indenrigs- og sundhedsministeren