Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 2. maj 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om jernbanesikkerhed m.v.

(Jernbanetilsynets kompetencer m.v., promillegrænser)

[af trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Ændringsforslag

Der er af trafikministeren stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 27. februar 2002 og var til 1. behandling den 21. marts 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og den 15. marts 2002 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af trafikministeren, tiltrådt af udvalget:

Til § 1

1) I den under nr. 4 foreslåede affattelse af § 5, stk. 1, udgår »uden retskendelse«.

[Krav om retskendelse]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget indebærer, at der skal foreligge retskendelse, før Jernbanetilsynet eller personer, der af Jernbanetilsynet er bemyndiget hertil, kan foretage undersøgelser, som omfattes af grundlovens § 72 om boligens ukrænkelighed. Sådanne undersøgelser vil f.eks. omfatte undersøgelser af fjernstyringslokaler, forretningslokaler og lignende i tilfælde, hvor undersøgelserne er nødvendige for varetagelsen af de opgaver, der påhviler Jernbanetilsynet. Der vil kun rent undtagelsesvis kunne blive tale om undersøgelse af privates boliger, f.eks. hvis materiale, der skal anvendes til opklaring af et jernbaneuheld, befinder sig et sådant sted.

For så vidt angår andre undersøgelser, dvs. undersøgelser, der ikke er omfattet af grundlovens § 72, vil der ikke være krav om retskendelse. Jernbanetilsynet vil derfor til brug for varetagelsen af tilsynets opgaver uden retskendelse have adgang til at foretage undersøgelser af bl.a. spor- og rangerarealer.

Med hensyn til de personer, som Jernbanetilsynet i givet fald vil kunne bemyndige til at foretage undersøgelser, vil det typisk dreje sig om specialister, herunder teknikere med specialviden om de forhold, der skal undersøges.

Jernbanetilsynets ansatte og eventuelle personer, der særligt er bemyndiget hertil, skal forevise legitimation forud for de nævnte undersøgelser. Legitimationen skal indeholde et vellignende billede, og det skal fremgå af legitimationen, hvilken stilling den pågældende person har. Såfremt det drejer sig om personer, der ikke er ansat i Jernbanetilsynet, men særligt er bemyndiget til at varetage opgaver for Jernbanetilsynet, skal den pågældendes opgaver og beføjelser fremgå af legitimationen.

 

 

Sven Buhrkall (V) Svend Heiselberg (V) Erik Larsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) nfmd. Poul Fischer (DF) Kaj Ikast (KF) fmd. Helge Adam Møller (KF) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Niels Sindal (S) Peder Sass (S) Poul Andersen (S) Margrete Auken (SF) Martin Lidegaard (RV) Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 113

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar fra trafikministeren

2

Høringsnotat fra trafikministeren

3

Meddelelse om, at der er åbent for spørgsmål

4

Spm. 1 om Jernbanetilsynets beføjelser, til trafikministeren

5

Meddelelse om tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

6

Foreløbigt svar på spm. 1 om Jernbanetilsynets beføjelser, fra trafikministeren

7

Endeligt svar på spm. 1 om Jernbanetilsynets beføjelser samt ændringsforslag, fra trafikministeren

8

Spørgsmålsoversigt udsendt 23/4-02

9

1. udkast til betænkning

10

Spm. 2 om domstolenes ressourcer til at indhente retskendelser, til trafikministeren

Spm. 3 om retskendelser, til trafikministeren

Spm. 4 om regeringens retsikkerhedskommission, til trafikministeren

11

Svar på spm. 2 om domstolenes ressourcer til at indhente retskendelser, fra trafikministeren

Svar på spm. 3 om retskendelser, fra trafikministeren

Svar på spm. 4 om regeringens retsikkerhedskommission, fra trafikministeren