Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord for 2003

 

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 876 af 20. september 2000, som ændret ved lov nr. 372 af 6. juni 2002, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen for skatteåret 2003 yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

§ 2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for skatteåret 2003 af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§ 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler tilskuddene for skatteåret 2003 til de enkelte kommuner i to lige store rater henholdsvis den 31. marts og den 30. september 2003. I 2004 foretages en eventuel efterregulering af de udbetalte tilskud. Der foretages herefter ikke yderligere efterregulering.

§ 4. De kommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning i 2004 indsende en af kommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteåret 2003 er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2003.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 5. februar 2003

Lars Løkke Rasmussen

/Niels Jørgen Mau