Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 15. maj 2002

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af ligningsloven

(Skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger)

[af skatteministeren (Svend Erik Hovmand)]

 

1. Ændringsforslag

Der er af skatteministeren stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 6. februar 2002 og var til 1. behandling den 26. februar 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget. Udvalget afgav betænkning den 2. maj 2002. Lovforslaget var til 2. behandling den 7. maj 2002, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 2 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget skriftlige henvendelser fra Forsikring & Pension og Håndværksrådet.

Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

3. Indstillinger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (S) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (SF, RV og KRF) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF og EL):

Til § 1

1) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 30, stk. 1, 1. pkt., ændres »medarbejderens alkohol-afvænning« til: »behandling af medarbejderens misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler«.

[Behandling af medarbejderens misbrug af medicin og andre rusmidler end alkohol]

2) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 30, stk. 3, 2. pkt., ændres »alkoholafvænning« til: »behandling af misbrug af medicin, alkohol eller andre rusmidler«.

[Krav om lægeerklæring om behandlingsbehovet ved misbrug af medicin og andre rusmidler end alkohol]

3) Den under nr. 1 foreslåede affattelse af § 30, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Det er en betingelse for skattefriheden for forsikringspræmier efter stk. 1, 3. pkt., at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at forsikringen kun dækker behandling, der enten sker efter lægelig henvisning, er lægeligt godkendt, eller, for så vidt angår behandling af misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler samt kiropraktorbehandling, opfylder kravene i stk. 3, 2. pkt. For behandling af psykiske lidelser hos en psykolog er skattefriheden betinget af, at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at den pågældende psykolog skal opfylde kravene i stk. 3, 3. pkt.«

[Præcisering af kravene til forsikringer]

Bemærkninger

Til nr. 1

Behandling af medarbejderens misbrug af medicin og andre rusmidler end alkohol, herunder blandingsmisbrug, vil som udgangspunkt være omfattet af skattefriheden, hvis afhængigheden af disse midler kan betegnes som en psykisk lidelse. Det er dog ikke alle tilfælde, der kan betegnes således. Da det synes rimeligt at ligestille behandling i disse tilfælde med alkoholafvænning, foreslås det, at arbejdsgiverbetalte ydelser til behandling af misbrug af medicin og andre rusmidler end alkohol generelt skal være omfattet af skattefriheden. Formuleringen omfatter også blandingsmisbrug.

Mange afhængighedsforhold skønnes at ville falde ind under betegnelsen psykiske lidelser. Desuden skønnes en stor andel af misbrugerne af narkotika og lignende rusmidler at være uden for den omfattede personkreds, der er i beskæftigelse. Endelig viser erfaringerne, at ca. 400 medarbejdere om året får behandling for alkoholmisbrug betalt af deres arbejdsgiver. På baggrund heraf skønnes arbejdsgiverbetalte behandlinger for misbrug af andre rusmidler end alkohol at blive af mindre omfang. Ændringsforslaget skønnes således ikke at have nævneværdige økonomiske konsekvenser.

Til nr. 2

Det foreslås, at skattefriheden for ydelser til behandling af misbrug af medicin og andre rusmidler end alkohol, herunder blandingsmisbrug, alene skal være betinget af, at der foreligger en skriftlig lægeerklæring om behandlingsbehovet. Dette svarer til, hvad der gælder for alkoholafvænning, og skal ses på baggrund af, at der ofte foreligger et blandingsmisbrug med alkohol, samt at der som ved alkoholafvænning kan være forskellige behandlingsmetoder, blandt hvilke der ikke er én behandlingsmetode, der er de øvrige overlegen.

Til nr. 3

Ifølge den foreslåede bestemmelse i § 30, stk. 4, således som denne blev formuleret ved ændringsforslaget til 2. behandlingen, er det en betingelse for skattefriheden for forsikringspræmier, at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at forsikringen kun dækker behandling, der enten sker efter lægehenvisning, er lægeligt godkendt eller opfylder kravene i stk. 3, 2. pkt. Kravene i stk. 3, 2. pkt., går ud på, at der ved alkoholafvænning og kiropraktorbehandling blot skal foreligge en skriftlig erklæring fra henholdsvis en læge eller en kiropraktor om, at medarbejderen har behov for behandlingen.

Det foreslås for det første, at det af stk. 4 mere præcist kommer til at fremgå, at bestemmelsen i stk. 3, 2. pkt., om, at det er tilstrækkeligt med en skriftlig erklæring fra en læge eller en kiropraktor om behandlingsbehovet, alene er et alternativ til forsikringsselskabets lægekonsulents godkendelse af behandlingen, for så vidt angår behandling for misbrug af medicin, alkohol og andre rusmidler end alkohol samt kiropraktorbehandling.

Det foreslås desuden, at det i stk. 4 præciseres, at for så vidt angår behandling hos en psykolog af psykiske lidelser, er skattefriheden for forsikringspræmier betinget af, at det af forsikringsbetingelserne fremgår, at den pågældende psykolog skal opfylde de samme krav, som gælder ved arbejdsgiverens direkte betaling for en behandling. Dette indebærer, at det af forsikringsbetingelserne skal fremgå, at psykologen skal have autorisation efter dansk ret eller, hvis vedkommende er etableret i udlandet, tilsvarende kvalifikationer.

Sven Buhrkall (V) Peter Christensen (V) Freddy Dam (V) Kristian Jensen (V) nfmd. Colette L. Brix (DF) Mikkel Dencker (DF) Charlotte Dyremose (KF) Else Theill Sørensen (KF) Ole M. Nielsen (KRF) Erik Mortensen (S) Henrik Sass Larsen (S) Jacob Buksti (S) Jens Peter Vernersen (S) fmd. Morten Bødskov (S) Aage Frandsen (SF) Anders Samuelsen (RV) Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

 

 

 

 

 

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

57

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

     

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 97 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

32

Henvendelse af 3/5-02 fra Forsikring & Pension

33

Betænkning afgivet den 2/5-02

34

Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 3/5-02 fra Forsikring & Pension

35

Henvendelse af 7/5-02 fra Håndværksrådet

36

1. udkast til tillægsbetænkning

37

Meddelelse om tidspunkt for afgivelse af tillægsbetænkning

38

Ændringsforslag til 3. behandling, fra skatteministeren

39

2. udkast til tillægsbetænkning

40

Kommentar fra skatteministeren til henvendelse af 7/5-02 fra Håndværksrådet