Sagsforløb 2001/2 BF 71
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Retsudvalget den 31. maj 2002

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr

[af Margrete Auken (SF) m.fl.]

 

Indledning

Retsudvalget har i folketingsåret 2001-02, 2. samling, behandlet 4 forslag til folketingsbeslutning, som berører dyreforsøg (B 62, Forslag til folketingsbeslutning om bedre dyrevelfærd (fremsat af Socialdemokratiet), B 67, Forslag til folketingsbeslutning om kulegravning af dyreværnslovgivningen (fremsat af Dansk Folkeparti), B 71, Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr (fremsat af Socialistisk Folkeparti), og B 82, Forslag til folketingsbeslutning om ændring af dyreværnslovgivningen (fremsat af Enhedslisten)).

Regeringen har fremlagt en handlingsplan for bedre dyrevelfærd, Dyrs velfærd vores ansvar, som bl.a. indeholder initiativer på dyreforsøgsområdet. Udvalget har stillet ét spørgsmål til justitsministeren, som ministeren har besvaret skriftligt.

Med denne beretning ønsker udvalget at gøre status over det videre arbejde med at forbedre forholdene for forsøgsdyr, at sikre en effektiv administration af dyreforsøgsområdet samt at sikre større åbenhed om dyreforsøg.

Forholdene for forsøgsdyr

Der er behov for at sikre forsøgsdyr bedre opstaldningsforhold. Der findes i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 333 af 18. maj 1990 regler om forsøgsdyrs opstaldning og pasning. Denne bekendtgørelse indeholder alene mere generelt udformede regler på området. Der er derfor behov for, at det gennem mere præcise krav til opstaldning af forsøgsdyr sikres, at opstaldningsforholdene er tilpassede de enkelte forsøgsdyrs fysiologiske og etologiske behov.

Udvalget har i den forbindelse noteret sig, at justitsministeren i sin besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 22. marts 2002 (B 71 bilag 6) har oplyst, at Justitsministeriet nu vil igangsætte arbejdet med en revision af de gældende nationale regler for opstaldning. Justitsministeren har endvidere oplyst, at man i de videre overvejelser herom vil inddrage Europarådets resolution af 30. maj 1997 vedrørende opstaldning og pasning af forsøgsdyr samt de allerede opnåede resultater af de igangværende forhandlinger i Europarådet. Endvidere vil den rapport om opstaldningsforhold for forsøgsdyr, som er udarbejdet af Novo Nordisk og Dyrenes Beskyttelse, blive inddraget i det videre arbejde.

Udvalget finder, at arbejdet hermed skal være afsluttet inden udgangen af 2002.

Administrationen af dyreforsøgsområdet

En stor del af arbejdet i Rådet for Dyreforsøg består i dag i behandling af konkrete ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg. Der er behov for at sikre, at Rådet for Dyreforsøg i videre omfang får mulighed for at anvende sin ekspertise til at behandle mere principielle og overordnede spørgsmål, som ansøgninger om dyreforsøg giver anledning til.

Udvalget har i den forbindelse noteret sig, at det af regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd fremgår, at regeringen finder behov for at omstrukturere dyreforsøgsadministrationen med henblik på at effektivisere administrationen og sikre, at rådets arbejde kan koncentreres om mere principielle og overordnede overvejelser om dyreforsøg, end tilfældet er i dag.

Udvalget har endvidere med tilfredshed noteret sig, at justitsministeren i sin besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 22. marts 2002 (B 71 bilag 6) har oplyst, at Justitsministeriet forventer inden længe at have udarbejdet et forslag til en model for omstrukturering af Dyreforsøgstilsynet.

Større åbenhed om dyreforsøg

Der har fra flere sider været rejst kritik af manglende åbenhed i administrationen af dyreforsøg. Udvalget kan tilslutte sig denne kritik.

Der er behov for, at offentligheden sikres en større og let tilgængelig indsigt i området, ikke mindst med henblik på at fremme en løbende debat om brug af forsøgsdyr. Udvalget finder derfor, at oplysninger om de enkelte tilladelser til dyreforsøg skal gøres offentligt tilgængelige på internettet.

Udvalget har noteret sig, at det af regeringens handlingsplan for bedre dyrevelfærd fremgår, at regeringen vil tage initiativ til en sådan offentliggørelse, og at justitsministeren i sin besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 22. marts 2002 (B 71 bilag 6) har oplyst, at Justitsministeriet forventer inden længe at have udarbejdet et forslag til en model herfor.

Udvalget finder, at arbejdet hermed skal være afsluttet inden udgangen af 2002.

Enhedslistens medlem af udvalget mener desuden, at ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg ligeledes bør være offentligt tilgængelige for at sikre offentlig indsigt og mulighed for holdningstilkendegivelse i forbindelse med vurdering og afgørelse af ansøgninger om tilladelse til dyreforsøg.

P. u. v.
Anne Baastrup
formand