Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 21. november 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om Bornholmstrafikken A/S

[af trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 23. oktober 2002 og var til 1. behandling den 8. november 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og trafikministeren sendte den 15. oktober 2002 dette udkast til udvalget, jf. alm. del - bilag 87. Den 31. oktober 2002 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra Dannebrog Rederi A/S og Forenede Danske Ladcykelentusiaster.

Trafikministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Bornholms Amtsråd og Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 2 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling.

Enhedslistens medlem af udvalget kan ikke støtte, at BornholmsTrafikken sættes på aktier, hvilket vil medføre en yderligere lukkethed om selskabets drift. Tidligere har andre af statens selskaber gennemgået samme proces, hvilket bl.a. har ført til, at miljøhensyn i driften er blevet nedprioriteret. Enhedslisten mener, at et udbud af trafikken med den netop indgåede aftale om BornholmsTrafikken in mente vil forværre transportforholdene for bornholmerne og de mennesker, der i øvrigt har behov for at kunne bevæge sig mellem Sjælland og Bornholm. I lovforslaget hedder det, at udbuddet sker for at sikre en effektiv, kundeorienteret og billig transport. Ud over at være en hån mod de ansatte, der i dag forsøger at gøre deres bedste for at give en ordentlig betjening, er dette et eksempel på, hvordan udliciterings- og udbudsreligionen har bidt sig fast i meget store dele af det politiske samfund. Man vil simpelthen ikke se i øjnene, at erfaringerne fra et af de seneste udbud udbuddet af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland har vist, at det hverken bliver bedre eller billigere, når driften overgår til private eller privatiserede selskaber.

Det mindste, Folketingets flertal kan gøre for at forhindre de værste ulykker, er at sikre en meget åben proces om indholdet i det kommende udbud og give de bornholmske myndigheder vetoret over for såvel udbuddets indhold som valg af operatør.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Sven Buhrkall (V) Svend Heiselberg (V) Erik Larsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Karsten Nonbo (V) Poul Fischer (DF) Peter Skaarup (DF)  nfmd. Kaj Ikast (KF) fmd. Helge Adam Møller (KF) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Niels Sindal (S) Peder Sass (S) Poul Andersen (S) Margrete Auken (SF) Martin Lidegaard (RV) Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 35

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra trafikministeren

2

Henvendelse af 29/10-02 fra Forenede Danske Ladcykelentusiaster

3

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Forenede Danske Ladcykelentusiaster, til trafikministeren

4

Aftale om den fremtidige færgebetjening af Bornholm

5

Kopi af henvendelse fra Dannebrog Rederi A/S (omdelt på (2001-02, 2. samling) alm. del bilag 638)

6

Svar på spørgsmål nr. S 2287 (2001-02, 2. samling) vedrørende udlicitering, fra trafikministeren

7

Kopi af trafikministerens kommentar til henvendelsen fra Dannebrog Rederi A/S (omdelt på (2001-02, 2. samling) alm. Del bilag 724)

8

Udkast til tidsplan for udvalgets arbejde med lovforslaget

9

Læserbrev af Bjørn Carlsen, Nexø

10

Spm. 2 om kommentar til læserbrev af Bjørn Carlsen, Nexø, til trafikministeren

11

Endelig tidsplan for udvalgets videre arbejde med lovforslaget

12

Henvendelse af 6/11-02 fra Bornholms Amt og Kontaktrådet for trafikbetjeningen af Bornholm om foretræde for Trafikudvalget

13

Svar på spørgsmål nr. S 472 vedrørende transitrejsende gennem Sverige, fra trafikministeren

14

Svar på spørgsmål nr. S 447 vedrørende hurtigfærgen Villum Clausen, fra trafikministeren

15

Svar på spørgsmål nr. S 448 vedrørende hurtigfærgen Villum Clausen, fra trafikministeren

16

Svar på spørgsmål nr. S 449 vedrørende aflysninger af hurtigfærgen Villum Clausen, fra trafikministeren

17

Svar på spørgsmål nr. S 450 vedrørende en ny hurtigfærge, fra trafikministeren

18

Brev til trafikministeren vedrørende studietur til Bornholm

19

1. udkast til betænkning

20

Kopi af henvendelse af 16/11-02 fra Hotel Friheden (omdelt på alm. del - bilag 236)

21

Kopi af henvendelse af 15/11-02 fra Poula og Heinz Hansen, København K (omdelt på alm. del - bilag 247)

22

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Forenede Danske Ladcykelentusiaster, fra trafikministeren

23

Svar på spm. 2 om kommentar til læserbrev af Bjørn Carlsen, Nexø, fra trafikministeren