Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 21. november 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven

(Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

[af kulturministeren (Brian Mikkelsen)]

 

1. Ændringsforslag

Kulturministeren har stillet ændringsforslag nr. 2, 5 og 6. Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1, 3 og 4.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. oktober 2002 og var til 1. behandling den 23. oktober 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 5 møder.

Ekspertmøde

Udvalget har den 13. november 2002 afholdt et lukket ekspertmøde om lovforslaget med deltagelse af indbudte eksperter og partsrepræsentanter. Ekspertmødet omhandlede lovforslaget generelt med særlig vægt på temaerne parallelimport og tekniske kopispærringer.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 19. juni 2002 dette udkast til udvalget, jf. (2001-02, 2. samling) alm. del bilag 496. Den 3. oktober 2002 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra:

Bech-Bruun Dragsted, advokatfirma,

Brancheforeningen for Undervisningsmidler,

Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet,

Business Software Alliance,

Danmarks Radio,

Dansk Fagpresse,

Dansk Journalistforbund,

Dansk Skuespillerforbund,

Danske Dagblades Forening,

Danske Filminstruktører,

Den danske Forlæggerforening,

Fédération des Editeurs Européens,

Forenede Danske Antenneanlæg,

Foreningen af Danske Kunstmuseer,

Gramex,

Hjørring Antenneselskab,

Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder,

International Publishers Association,

Torben Skjødt Jensen, Hellerup,

Niels Elgaard Larsen, København Ø,

Laserdisken, Aalborg,

Peter Mogensen, Odense M,

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark,

Rektorkollegiet,

Johan Schlüter, advokat, København Ø,

SSLUG, Skåne Sjælland Linux User Group,

Carsten Svaneborg, Tyskland,

Svenska Förläggare Förening,

Ole Tange og

Niels Østergaard, Silkeborg.

Kulturministeren har over for udvalget kommenteret de skriftlige henvendelser til udvalget.

Deputationer

Endvidere har følgende mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget:

Brancheforeningen for Undervisningsmidler,

Danmarks Radio,

Dansk Journalistforbund,

Den danske Forlæggerforening,

Forenede Danske Antenneanlæg,

Foreningen af Danske Kunstmuseer,

Gramex,

Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder,

Laserdisken, Aalborg, og

Rektorkollegiet.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 74 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, S, KF, RV og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af kulturministeren under nr. 2, 5 og 6 stillede ændringsforslag. Flertallet vil stemme imod de øvrige ændringsforslag.

Flertallet udtaler følgende:

Beskyttelse af tekniske foranstaltninger

Flertallet ønsker på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget og ministerens svar på udvalgets spørgsmål at præcisere, at forslaget til § 75 c alene beskytter tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse ophavsretligt relevante handlinger, navnlig kopiering. Ikkeoffentlig fremførelse af et værk er ikke en ophavsretligt relevant handling. Foranstaltninger, der forhindrer eller besværliggør den personlige tilegnelse af et værk typisk afspilning og afvikling af cd’er, DVD’er osv. i privatsfæren omfattes dermed ikke af beskyttelsen. I det omfang det er nødvendigt at omgå en kode eller kryptering for eksempelvis at kunne se en DVD-film eller lytte til en musik-cd i privatsfæren, vil dette ikke være omfattet af § 75 c. En privatperson, der for eksempel har erhvervet en DVD-film, som ikke kan afspilles på open source-softwaresystemet Linux (men alene på for eksempel Microsofts styresystem), vil efter de foreslåede regler ikke blive forhindret i at bryde koden, i det omfang dette er nødvendigt for at kunne afspille filmen, herunder fordi vedkommende i sin computer ikke har Microsofts styresystem. Det vil derimod ikke være tilladt at bryde en kopispærring med henblik på fremstilling af en kopi af DVD-filmen.

§ 75 c medfører ikke, at det bliver forbudt at udvikle og distribuere open source-software, som skal sikre muligheden for, at man kan afspille og afvikle DVD’er og andre medier, bl.a. fordi denne form for software har andre ikke-uvæsentlige formål end at bidrage til omgåelse af kopispærringer, jf. § 75 c, stk. 2.

På baggrund af betragtning nr. 52 i infosoc-direktivet bør kulturministeren søge at fremme anvendelsen af frivillige foranstaltninger, der gør det muligt for privatpersoner at fremstille kopier til privat eller personlig brug, jf. ophavsretslovens § 12. Kopispærringer bør indrettes på en sådan måde, at de forhindrer eller begrænser ulovlig kopiering m.v., samtidig med at de muliggør lovlig brug i henhold til ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser.

Flertallet har noteret sig, at der med § 75 d søges tilvejebragt en regulering, der skal sikre en afbalanceret løsning, således at reglerne om tekniske foranstaltninger ikke ensidigt tjener rettighedshavernes interesser, men skal respektere de samfundsmæssigt relevante undtagelser til fordel for brugerne. Flertallet ønsker i den forbindelse navnlig at lægge vægt på, at reglerne om tekniske foranstaltninger ikke bør indebære, at rettighedshaverne sættes i stand til at styre Danmarks Radios og andre radiofoniers legale brug af cd’er og andre fonogrammer, hvilket henvisningen i § 75 d til §§ 68 og 31 tager højde for.

Flertallet finder sammenfattende, at reglerne om tekniske foranstaltninger bør til politisk eftersyn inden for en kortere årrække. Eftersynet skal vurdere, om der er behov for at revidere den måde, infosoc-direktivet er blevet gennemført på, og om der er behov for at ændre direktivet. Derfor lægger flertallet vægt på den af kulturministeren foreslåede revisionsklausul, hvorefter reglerne om tekniske foranstaltninger skal til revision senest i folketingsåret 2005-06.

Parallel- og specialimport

Flertallet tager til efterretning, at Danmark er nødsaget til at gennemføre bestemmelsen om regional konsumption i infosoc-direktivet (lovforslagets nr. 17), også selv om man fra dansk side er imod princippet om regional konsumption og forgæves bekæmpede denne del under direktivforhandlingerne.

Kulturministeren opfordres til aktivt at arbejde for at få ophævet EU-forbuddet mod parallelimport fra lande uden for EØS. Der kan for eksempel tænkes en bilateral gensidighedsaftale med USA eller en aftale inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO). Dette arbejde bør foregå i samarbejde med økonomi- og erhvervsministeren, da der er en tilsvarende problemstilling på varemærkeområdet.

Ministeren opfordres også til at arbejde for en modificering af direktivet, således at forbuddet mod specialimport ophæves. Dette arbejde bør blandt andet foregå i den kontaktkomité, der er oprettet i henhold til artikel 12 i infosoc-direktivet.

Aftalelicens vedrørende digital kopiering i virksomheder

Under udvalgsbehandlingen har spørgsmålet om udvidelse af aftalelicensen i § 14 til også at omfatte digital kopiering været berørt. Dette spørgsmål har også været fremme ved tidligere ændringer af ophavsretsloven, senest i 1998. Dengang afviste et flertal i udvalget en lovændring under henvisning til, at »det inden for en nærmere fremtid må forventes, at det vil være muligt for brugerne at kunne foretage den nødvendige rettighedsklarering i forbindelse med en digital kopiering af sådant materiale direkte med de danske bladudgivere og deres journalister«.

Dagbladene har netop lanceret en artikeldatabasetjeneste (InfoMedia), der skulle give elektronisk adgang til de fleste danske dagblades og andre mediers artikler, og som eventuelt imødekommer den forventning, der blev udtrykt i udvalgets betænkning i 1998, jf. betænkning over lovforslag nr. L 37, folketingsåret 1997-98, afgivet den 29. april 1998. Flertallet finder, at behovet for en aftalelicens for digital kopiering i § 14 skal vurderes i lyset af erfaringerne med denne nye tjeneste. Derfor stilles der ikke forslag om ændring af § 14 i dette lovforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 3 og 4 stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget mener, at Danmark presses af EU til at give udgivere af digitale værker alt for vidtgående kontrol med forbrugernes forbrug af digitale værker. Dette lovforslag går oven i købet længere, end det er nødvendigt for at opfylde infosoc-direktivet.

Det varer ikke længe, før næsten alle værker vil være digitale. Derfor har dette forslag konsekvenser for andre områder end blot musik og DVD-film. Det handler også om tv-udsendelser, bøger og tekstdokumenter.

Lov om ophavsret regulerer forholdet mellem rettighedshaveren og forbrugeren af et værk.

Mindretallet finder, at dette lovforslag vil give rettighedshaverne mere kontrol over deres værker. Det problematiske er, at det ikke vil gavne rettighedshaverne, før de får den fulde kontrol over vores brug af alle digitale værker. Folk, der for eksempel ulovligt kopierer musik, vil jo ikke holde op, bare fordi det også bliver ulovligt at omgå kopispærringen på en cd. Til gengæld mister danskerne mange rettigheder. Vi må ikke optage kopibeskyttede tv-programmer, lave citater, lave cd’er, som vi kan høre i bilen osv. Når vi vil bruge digitale værker på vores pc’er, kan vi ikke længere selv vælge, hvilke programmer vi vil bruge til det.

Lovforslaget giver rettighedshaverne kontrol over, hvordan danskerne skal bruge deres værker. Rettighederne til den meste musik og de fleste film på det danske marked kontrolleres af få store, multinationale selskaber. Da disse allerede samarbejder med Microsoft om håndhævelse af digitale rettigheder, er det oplagt, at markedet for softwareafspilning af film og musik vil blive monopoliseret. De første kopisikrede cd’er er allerede på markedet i Danmark. Hvis man vil høre dem på en pc, skal man bruge Microsoft Windows, og man kan kun bruge ét program til at afspille dem.

Lovforslaget betyder også, at det vil blive forbudt at parallelimportere digitale værker. Det vil mindske konkurrencen og dermed betyde højere priser og mindre udvalg i danske butikker. Nogle forbrugere vil nok i stedet bestille varer direkte fra USA; men det vil være døden for de butikker, der lever af at sælge sjældne værker, der ofte kun kan skaffes ved parallelimport.

Dansk Folkeparti ønsker på linje med lovgivningen i de øvrige EU-lande, at man indfører en beskyttelse af artister ved at sidestille fremførelse af et artist- og varieténummer på linje med et litterært, et kunstnerisk eller et koreografisk værk.

Dansk Folkeparti ønsker endvidere at støtte de af Foreningen af Danske Kunstmuseer 5 nævnte forslag, jf. foreningens henvendelse til udvalget, L 19 bilag 103. Dansk Folkeparti havde foretrukket, at kunstmuseernes forslag var indgået som en del af lovforslaget, men Dansk Folkeparti har taget til efterretning, at kulturministeren i sit svar på spørgsmål nr. 73, jf. L 19 bilag 129, oplyser, at kulturministeren i begyndelsen af 2003 vil indbyde museernes og kunstnernes organisationer med henblik på en afklaring af et eventuelt behov for ændringer i ophavsretsloven.

Et andet mindretal i udvalget (SF) vil ved 2. behandling redegøre for sin stilling til lovforslaget og de under nr. 1-6 stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (EL) vil ved 2. behandling redegøre for sin stilling til lovforslaget og de under nr. 1-6 stillede ændringsforslag.

Enhedslisten vil uden for betænkningen stille 1 ændringsforslag, der sikrer, at der fortsat kan ske spredning af værker, som ikke er bragt på markedet i EØS-lande.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF):

1) I det under nr. 45 foreslåede § 75 c, stk. 4, indsættes efter »denne lov«: »,for så vidt de ikke hindrer eller besværliggør lovlig personlig tilegnelse ved hjælp af det udstyr, brugeren af værket har til rådighed«.

[Undgåelse af hindringer for lovlig personlig tilegnelse af et værk]

Af kulturministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, KF, RV og KRF):

2) I det under nr. 45 foreslåede § 75 c, stk. 4, ændres »er anvendt med det formål« til: »under deres normale funktion har til formål«.

[Teknisk præcisering]

Af et mindretal (DF):

3) I den under nr. 45 foreslåede § 75 c indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indretninger, produkter eller komponenter, der anvendes til afspilning eller omformatering af et lovligt anskaffet værk. «

[Almindelige afspilnings- og omformateringsprodukter er lovlige]

4) I den under nr. 45 foreslåede § 75 c indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på forskning og undervisning i kryptering og it-sikkerhed.«

[Undtagelse for forskning og undervisning i kryptering og it-sikkerhed]

Af kulturministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, KF, RV og KRF):

5) I den under nr. 45 foreslåede § 75 c indsættes som nyt stykke:

»Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 1-4 er ikke til hinder for forskning inden for kryptering.«

[Undtagelse for forskning i kryptering]

6) Nr. 52 affattes således:

»52. § 89, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Forslag til revision af §§ 75 c og 75 d fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.««

[Revisionsklausul vedrørende tekniske foranstaltninger]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det er i det nuværende forslag ikke klart, at tekniske foranstaltninger, der besværliggør personlig tilegnelse af et værk, ikke er beskyttede. Med Kulturministerens ord vil det »fortsat være tilladt at omformatere et værk eller bryde en kode med henblik på at kunne afspille det på den maskine eller med det software, man har til sin rådighed «, jf. L 19 bilag 35. Derfor bør loven understrege, at der ikke er tale om beskyttede tekniske foranstaltninger, i det omfang de besværliggør almindelig brug af værket.

Til nr. 2

Ændringsforslaget har til formål at bringe lovteksten til § 75 c, stk. 4, mere i overensstemmelse med teksten til direktivets art. 6, stk. 3, for at undgå tvivl om, at der er overensstemmelse mellem lovforslaget og direktivet. Tilføjelsen af ordene »under deres normale funktion« medfører ingen ændring i det reelle indhold af § 75 c, stk. 4.

Til nr. 3

Det er i det nuværende forslag ikke klart, at handlinger, der omgår tekniske foranstaltninger, er tilladte, såfremt de sker som led i almindelig brug. Med kulturministerens ord vil det »fortsat være tilladt at omformatere et værk eller bryde en kode med henblik på at kunne afspille det på den maskine eller med det software, man har til sin rådighed «, jf. L 19 bilag 35. For at sikre en lovlig adgang til at udføre disse handlinger bør det understreges i lovteksten, at almindelige afspilnings- og omformateringsprodukter ikke ulovliggøres.

Til nr. 4

Ifølge betragtning nr. 48 vedrørende infosoc-direktivet og bemærkningerne til lovforslagets § 75 c, stk. 2, må beskyttelsen af tekniske foranstaltninger ikke være til hinder for forskning inden for kryptering.

Forskning inden for dette område er meget væsentlig i den vidensbaserede økonomi. Det er vigtigt at få fastslået i selve lovteksten, at en sådan forskning ikke må være hæmmet af beskyttelsen af de tekniske foranstaltninger.

Til nr. 5

Ændringsforslaget har til formål at præcisere i lovteksten, at de nye regler om tekniske foranstaltninger ikke er til hinder for forskning inden for kryptering. Dette fremgår allerede af lovforslagets bemærkninger til forslaget til § 75 c (lovforslagets nr. 45). Præciseringen er i overensstemmelse med infosoc-direktivet, idet det af betragtning nr. 48 i direktivet fremgår, at beskyttelsen af tekniske foranstaltninger »ikke er til hinder for forskningen inden for kryptering«.

Dette indebærer, at det ikke vil blive forbudt at omgå effektive tekniske foranstaltninger som led i forskningen inden for kryptering. Det vil i den forbindelse være tilladt på forskningsinstitutioner at undervise i kryptologi og at offentliggøre og publicere de forskningsresultater, som opnås.

Til nr. 6

Lovforslagets regler om tekniske foranstaltninger i §§ 75 c og 75 d har en ny karakter i forhold til de traditionelle ophavsretsregler. Samtidig er anvendelsen af kopispærringer m.v. stadig i sin vorden. Strukturen i og omfanget af anvendelsen af disse foranstaltninger kendes således endnu ikke. Derfor er der god grund til, at man fra politisk hold følger de praktiske konsekvenser af de nye regler. Kulturministeren skal nøje følge udviklingen på området med henblik på at tage reglerne op til revurdering efter en årrække.

Kommissionen er i henhold til infosoc-direktivets art. 12, stk. 1, forpligtet til senest den 22. december 2004 at fremlægge en rapport om direktivets anvendelse. For så vidt angår art. 6 (svarende til lovforslagets §§ 75 c og 75 d) om retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger, skal Kommissionen specielt undersøge, om disse regler giver et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og om handlinger, der er lovlige, påvirkes negativt af anvendelsen af effektive tekniske foranstaltninger. Hvis det er nødvendigt, fremsætter Kommissionen forslag til ændringer af direktivet.

På denne baggrund foreslås en revisionsklausul, hvorefter bestemmelserne i §§ 75 c og 75 d tages op til revision senest i folketingsåret 2005-06. Revisionsklausulen indebærer, at det skal vurderes, om der er behov for at ændre reglerne på baggrund af de indhøstede erfaringer i Danmark og EU, ikke mindst på baggrund af den nævnte rapport fra Kommissionen.

 

 

Kim Andersen (V) fmd. Ester Larsen (V) Leif Mikkelsen (V) Preben Rudiengaard (V) Louise Frevert(DF) Poul Nødgaard (DF) Carina Christensen (KF) Charlotte Dyremose (KF) Bodil Kornbek (KRF) Frode Sørensen (S) Jytte Andersen (S) Jytte Wittrock (S) Mette Frederiksen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Ole Sohn (SF) Naser Khader (RV) Søren Søndergaard (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 19

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar, fra kulturministeren

2

Henvendelse af 20/10-02 fra Laserdisken, Aalborg, om anmodning om foretræde

3

Spm. 1, om ændringerne i § 12 vil have konsekvenser for myndigheders og private erhvervsvirksomheders betaling af aftalelicens til Copy-Dan, til kulturministeren

4

Henvendelse af 23/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet, om åbent brev til kulturministeren

5

Spm. 2 om kommentar til henvendelse af 23/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet, til kulturministeren

6

Henvendelse af 24/10-02 fra Ole Tange

7

Spm. 3 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Ole Tange, til kulturministeren

8

Forslag til direktiv om ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet vedtaget ved direktiv 2001/29/EF i EU

9

Henvendelse af 8/10-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler

10

Spm. 4 om kommentar til henvendelse af 8/10-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler, til kulturministeren

11

Henvendelse af 11/10-02 fra Hjørring Antenneselskab

12

Spm. 5 om kommentar til henvendelse af 11/10-02 fra Hjørring Antenneselskab, til kulturministeren

13

Henvendelse af 24/10-02 fra Gramex

14

Spm. 6 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Gramex, til kulturministeren

15

Henvendelse af 25/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet

16

Spm. 7 om kommentar til henvendelse af 25/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet, til kulturministeren

17

Henvendelse af 24/10-02 fra Laserdisken, Aalborg

18

Spm. 8 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Laserdisken, Aalborg, til kulturministeren

19

Henvendelse af 24/10-02 fra SSLUG, Skåne Sjælland Linux User Group

20

Spm. 9 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra SSLUG, til kulturministeren

21

Henvendelse af 27/10-02 fra Niels Østergaard, Silkeborg

22

Spm. 10 om kommentar til henvendelse af 27/10-02 fra Niels Østergaard, Silkeborg, til kulturministeren

23

Henvendelse af 27/10-02 fra Peter Mogensen, Odense M

24

Spm. 11 om kommentar til henvendelse af 27/10-02 fra Peter Mogensen, Odense M, til kulturministeren

25

Program for ekspertmøde i udvalget 13/11-02

26

Henvendelse af 30/10-02 fra Dansk Skuespillerforbund

27

Spm. 12 om kommentar til henvendelse af 30/10-02 fra Dansk Skuespillerforbund, til kulturministeren

28

Henvendelse af 29/10-02 fra Danske Filminstruktører

29

Spm. 13 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Danske Filminstruktører, til kulturministeren

30

Henvendelse af 29/10-02 fra Johan Schlüter, København Ø

31

Spm. 14 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Johan Schlüter, København Ø

32

Forslag til tidsplan

33

Spm. 15 om kompensation for kunstnere til at tage digitale kopier, til kulturministeren

Spm. 16 om ændringsforslag, som udvider den nuværende aftalelicensordning, til kulturministeren

Spm. 17 om vilkår for handicappede, til kulturministeren

Spm. 18 om anvendelse af it på uddannelsesområdet, til kulturministeren

Spm. 19 om ændringsforslag vedrørende spredning af værker, som ikke er bragt på markedet i EØS, til kulturministeren

Spm. 20 om konsekvenser i forbindelse med »Open Source«, til kulturministeren

Spm. 21 om afspilning af lovligt erhvervede værker på alle former for relevant software uden tekniske blokeringer, til kulturministeren

34

Notat om beslutningsprocessen vedrørende konsumption af spredningsretten i infosoc-direktivet

35

Notat om beskyttelse af tekniske foranstaltninger

36

Notat om den ophavsretlige eneret til spredning og konsumption heraf parallelimport og specialimport

37

Svar på spm. 1, om ændringerne i § 12 vil have konsekvenser for myndigheders og private erhvervsvirksomheders betaling af aftalelicens til Copy-Dan, fra kulturministeren

Svar på spm. 2 om kommentar til henvendelse af 23/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet, fra kulturministeren

Svar på spm. 3 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Ole Tange, fra kulturministeren

Svar på spm. 4 om kommentar til henvendelse af 8/10-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler, fra kulturministeren

Svar på spm. 5 om kommentar til henvendelse af 11/10-02 fra Hjørring Antenneselskab, fra kulturministeren

Svar på spm. 6 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Gramex, fra kulturministeren

Svar på spm. 7 om kommentar til henvendelse af 25/10-02 fra Anders Skovsted Buch, Aarhus Universitet, fra kulturministeren

Svar på spm. 8 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra Laserdisken, Aalborg, fra kulturministeren

Svar på spm. 9 om kommentar til henvendelse af 24/10-02 fra SSLUG, fra kulturministeren

Svar på spm. 10 om kommentar til henvendelse af 27/10-02 fra Niels Østergaard, Silkeborg, fra kulturministeren

Svar på spm. 11 om kommentar til henvendelse af 27/10-02 fra Peter Mogensen, Odense M, fra kulturministeren

Svar på spm. 12 om kommentar til henvendelse af 30/10-02 fra Dansk Skuespillerforbund, fra kulturministeren

Svar på spm. 13 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Danske Filminstruktører, fra kulturministeren

Svar på spm. 14 om kommentar til henvendelse af 29/10-02 fra Johan Schlüter, København Ø, fra kulturministeren

38

Henvendelse af 6/11-02 fra Laserdisken, Aalborg

39

Spm. 22 om kommentar til henvendelse af 6/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, til kulturministeren

40

Henvendelse af 7/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse og Dansk Journalistforbund

41

Spm. 23 om kommentar til henvendelse af 7/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse og Dansk Journalistforbund, til kulturministeren

42

Henvendelse af 7/11-02 fra Dansk Journalistforbund

43

Spm. 24 om kommentar til henvendelse af 7/11-02 fra Dansk Journalistforbund, til kulturministeren

44

Foreløbig tidsplan

45

Henvendelse modtaget 8/11-02 fra Carsten Svaneborg, Tyskland

46

Spm. 25 om kommentar til henvendelse modtaget 8/11-02 fra Carsten Svaneborg, Tyskland, til kulturministeren

47

Spm. 26 om Danmark er det eneste land i EU, der indfører et forbud imod parallelimport, til kulturministeren

48

Spm. 27 om oversendelse af historisk beskrivelse af nuværende tvangslicenssystem, til kulturministeren

49

Deltagerliste for ekspertmødet den 13/11-02

50

Spm. 28 om import af tyrkiske bøger, til kulturministeren

Spm. 29 om reglerne om spredningsretten, til kulturministeren

Spm. 30 om begrænsning af parallelimport af varer, der er solgt legalt, til kulturministeren

Spm. 31 om låne/lejedirektivet, til kulturministeren

Spm. 32 om at begrænse parallelimport af varer, til kulturministeren

Spm. 33 om forarbejderne til infosoc-direktivet, til kulturministeren

Spm. 34 om bestemmelse om begrundelse af forordninger m.v., til kulturministeren

Spm. 35 om parallelimport af kulturprodukter fra tredjelande, til kulturministeren

51

Henvendelse af 6/11-02 fra Fédération des Editeurs Européens

52

Spm. 36 om kommentar til henvendelse af 6/11-02 fra Fédération des Editeurs Européens, til kulturministeren

53

Henvendelse af 5/11-02 fra Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

54

Spm. 37 om kommentar til henvendelse af 5/11-02 fra Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, til kulturministeren

55

Henvendelse af 10/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder

56

Spm. 38 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, til kulturministeren

57

Spørgsmålsoversigt

58

Henvendelse af 10/11-02 fra Laserdisken, Aalborg

59

Spm. 39 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, til kulturministeren

60

Henvendelse fra Svenska Förläggare Föreningen

61

Spm. 40 om kommentar til henvendelse fra Svenska Förläggare Föreningen, til kulturministeren

62

Henvendelse af 8/11-02 fra Danmarks Radio

63

Spm. 41 om kommentar til henvendelse af 8/11-02 fra Danmarks Radio, til kulturministeren

64

Svar på spm. 15 om kompensation for kunstnere til at tage digitale kopier, fra kulturministeren

Svar på spm. 16 om ændringsforslag, som udvider den nuværende aftalelicensordning, fra kulturministeren

Svar på spm. 17 om vilkår for handicappede, fra kulturministeren

Svar på spm. 18 om anvendelse af it på uddannelsesområdet, fra kulturministeren

Svar på spm. 19 om ændringsforslag vedrørende spredning af værker, som ikke er bragt på markedet i EØS, fra kulturministeren

Svar på spm. 20 om konsekvenser i forbindelse med »Open Source«, fra kulturministeren

Svar på spm. 21 om afspilning af lovligt erhvervede værker på alle former for relevant software uden tekniske blokeringer, fra kulturministeren

65

Svar på spm. 22 om kommentar til henvendelse af 6/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, fra kulturministeren

Svar på spm. 23 om kommentar til henvendelse af 7/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse og Dansk Journalistforbund, fra kulturministeren

Svar på spm. 24 om kommentar til henvendelse af 7/11-02 fra Dansk Journalistforbund, fra kulturministeren

Svar på spm. 25 om kommentar til henvendelse modtaget 8/11-02 fra Carsten Svaneborg, Tyskland, fra kulturministeren

Svar på spm. 26, om Danmark er det eneste land i EU, der indfører et forbud imod parallelimport, fra kulturministeren

Svar på spm. 27 om oversendelse af historisk beskrivelse af nuværende tvangslicenssystem, fra kulturministeren

66

Svar på spørgsmål S 475 om ophavsretsloven

67

Svar på spørgsmål S 476 om ophavsretsloven

68

Svar på spørgsmål S 478 om forslag til ændring af ophavsretsloven

69

Svar på spørgsmål S 477 om ophavsretsloven

70

Svar på spørgsmål S 479 om forslag til ændring af ophavsretsloven

71

Svar på spørgsmål S 480 om kopispærring

72

Svar på spørgsmål S 481 om kopispærret elektronisk bog

73

Svar på spørgsmål S 482 om kryptering

74

Svar på spørgsmål S 483 om MP3-filer

75

Svar på spørgsmål S 513 om Gramexvederlag

76

Svar på spørgsmål S 484 om DVD

77

Svar på spørgsmål S 485 om dekryptering

78

Henvendelse af 10/11-02 fra Torben Skjødt Jensen, Hellerup

79

Spm. 42 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Torben Skjødt Jensen, Hellerup, til kulturministeren

80

Materiale fra Laserdisken, Aalborg, i forbindelse med udvalgets ekspertmøde den 13/11-02

81

Spm. 43 om kommentar til materiale fra Laserdisken, Aalborg, i forbindelse med udvalgets ekspertmøde 13/11-02, til kulturministeren

82

Henvendelse fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder

83

Spm. 44 om kommentar til henvendelse fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, til kulturministeren

84

Spm. 45 om teknisk bistand til ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelse, til kulturministeren

Spm. 46 om ministerens holdning til revisionsbestemmelse, til kulturministeren

85

Spm. 47 om offentlige myndigheders ret til at kopiere i større omfang, til kulturministeren

Spm. 48, om offentlige myndigheder uden betaling af vederlag til rettighedshaverne vil kunne kopiere i et større omfang end private virksomheder, til kulturministeren

86

Henvendelse af 13/11-02 fra Rektorkollegiet

87

Spm. 49 om kommentar til henvendelse af 13/11-02 fra Rektorkollegiet, til kulturministeren

88

Materiale fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder i forbindelse med deres foretræde for udvalget 13/11-02

89

Spm. 50 om kommentar til materiale fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 13/11-02, til kulturministeren

90

Spm. 51 om kommentar til de betragtninger, som Mads Bryde Andersen fremlagde under ekspertmødet 13/11-02, til kulturministeren

Spm. 52 om ministeren har bemærkninger til oplægsholdernes og partsrepræsentanternes indlæg ved ekspertmødet 13/11-02, til kulturministeren

91

Henvendelse af 11/11-02 fra Forenede Danske Antenneanlæg om at de ønsker foretræde for udvalget

92

Henvendelse af 15/11-02 fra Den danske Forlæggerforening

93

Spm. 53 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Den danske Forlæggerforening, til kulturministeren

94

Henvendelse af 13/11-02 fra International Publishers Association

95

Spm. 54 om kommentar til henvendelse af 13/11-02 fra International Publishers Association, til kulturministeren

96

Henvendelse 14/11-02 fra Laserdisken, Aalborg

97

Materiale fra Kulturministeriet i forlængelse af ekspertmøde

98

Spm. 55 om kommentar til henvendelse af 14/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, til kulturministeren

99

Henvendelse af 14/11-02 fra Dansk Journalistforbund

100

Spm. 56 om kommentar til henvendelse af 14/11-02 fra Dansk Journalistforbund, til kulturministeren

101

Henvendelse af 15/11-02 fra Danske Dagblades Forening

102

Spm. 57 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Danske Dagblades Forening, til kulturministeren

103

Henvendelse af 15/11-02 fra Foreningen af Danske Kunstmuseer

104

Spm. 58 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Foreningen af Danske Kunstmuseer, til kulturministeren

105

Henvendelse af 15/11-02 fra Business Software Alliance

106

Spm. 59 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Business Software Alliance, til kulturministeren

107

Spm. 60 om at bryde tekniske foranstaltninger, som tvinger brugere til at afgive informationer, der er i strid med loven om persondatabeskyttelse, til kulturministeren

Spm. 61 om kommentar til Justitsministeriets betænkning nr. 1417 om it-kriminalitet, til kulturministeren

108

Henvendelse af 15/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder

109

Spm. 62 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, til kulturministeren

110

Svar på spm. 28 om import af tyrkiske bøger, fra kulturministeren

Svar på spm. 29 om reglerne om spredningsretten, fra kulturministeren

Svar på spm. 30 om begrænsning af parallelimport af varer, der er solgt legalt, fra kulturministeren

Svar på spm. 31 om låne/lejedirektivet, fra kulturministeren

Svar på spm. 32 om at begrænse parallelimport af varer, fra kulturministeren

Svar på spm. 33 om forarbejderne til infosoc-direktivet, fra kulturministeren

Svar på spm. 34 om bestemmelse om begrundelse af forordninger m.v., fra kulturministeren

Svar på spm. 35 om parallelimport af kulturprodukter fra tredjelande, fra kulturministeren

111

Svar på spm. 36 om kommentar til henvendelse af 6/11-02 fra Fédération des Editeurs Européens, fra kulturministeren

Svar på spm. 37 om kommentar til henvendelse af 5/11-02 fra Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark, fra kulturministeren

Svar på spm. 38 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, fra kulturministeren

Svar på spm. 39 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, fra kulturministeren

Svar på spm. 40 om kommentar til henvendelse fra Svenska Förläggare Föreningen, fra kulturministeren

Svar på spm. 41 om kommentar til henvendelse af 8/11-02 fra Danmarks Radio, fra kulturministeren

Svar på spm. 42 om kommentar til henvendelse af 10/11-02 fra Torben Skjødt Jensen, Hellerup, fra kulturministeren

Svar på spm. 43 om kommentar til materiale fra Laserdisken, Aalborg, i forbindelse med udvalgets ekspertmøde 13/11-02, fra kulturministeren

Svar på spm. 44 om kommentar til henvendelse fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, fra kulturministeren

Svar på spm. 45 om teknisk bistand til ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelse, fra kulturministeren

Svar på spm. 46 om ministerens holdning til revisionsbestemmelse, fra kulturministeren

Svar på spm. 47 om offentlige myndigheders ret til at at kopiere i større omfang, fra kulturministeren

Svar på spm. 48, om offentlige myndigheder uden betaling af vederlag til rettighedshaverne vil kunne kopiere i et større omfang end private virksomheder, fra kulturministeren

Svar på spm. 49 om kommentar til henvendelse af 13/11-02 fra Rektorkollegiet, fra kulturministeren

Svar på spm. 50 om kommentar til materiale fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 13/11-02, fra kulturministeren

Svar på spm. 51 om kommentar til de betragtninger, som Mads Bryde Andersen fremlagde under ekspertmødet 13/11-02, fra kulturministeren

Svar på spm. 52 om ministeren har bemærkninger til oplægsholdernes og partsrepræsentanternes indlæg ved ekspertmødet 13/11-02, fra kulturministeren

Svar på spm. 53 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Den danske Forlæggerforening, fra kulturministeren

Svar på spm. 54 om kommentar til henvendelse af 13/11-02 fra International Publishers Association, fra kulturministeren

Svar på spm. 55 om kommentar til henvendelse af 14/11-02 fra Laserdisken, Aalborg, fra kulturministeren

Svar på spm. 56 om kommentar til henvendelse af 14/11-02 fra Dansk Journalistforbund, fra kulturministeren

Svar på spm. 57 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Danske Dagblades Forening, fra kulturministeren

Svar på spm. 58 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Foreningen af Danske Kunstmuseer, fra kulturministeren

Svar på spm. 59 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Business Software Alliance, fra kulturministeren

Svar på spm. 60 om at bryde tekniske foranstaltninger, som tvinger brugere til at afgive informationer, der er i strid med loven om persondatabeskyttelse, fra kulturministeren

Svar på spm. 61 om kommentar til Justitsministeriets betænkning nr. 1417 om it-kriminalitet, fra kulturministeren

Svar på spm. 62 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder, fra kulturministeren

112

Supplerende svar på spm. 45 om teknisk bistand til ændringsforslag vedrørende revisionsbestemmelsen, fra kulturministeren

Supplerende svar på spm. 46 om ministerens holdning til revisionsbestemmelse, fra kulturministeren

113

Henvendelse af 15/11-02 fra Bech-Bruun Dragsted, København

114

Spm. 63 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Bech-Bruun Dragsted, København, til kulturministeren

115

Henvendelse af 15/11-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Viby J

116

Spm. 64 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Viby J., til kulturministeren

117

Spm. 65 om kommentar til artikel af 16/11-02 fra dagbladet Information: »Forbruger eller forbryder?«, til kulturministeren

Spm. 66 om overimplementering i forhold til direktivet, til kulturministeren

Spm. 67 om implementering af infosoc-direktivet, til kulturministeren

Spm. 68 om konsekvenser ved ikke at implementere direktivet på nuværende tidspunkt, til kulturministeren

118

Svar på spm. 63 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Bech-Bruun Dragsted, København, fra kulturministeren

Svar på spm. 64 om kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Brancheforeningen for Undervisningsmidler, Viby J., fra kulturministeren

Svar på spm. 65 om kommentar til artikel af 16/11-02 fra dagbladet Information: »Forbruger eller forbryder?«, fra kulturministeren

Svar på spm. 66 om overimplementering i forhold til direktivet, fra kulturministeren

Svar på spm. 67 om implementering af infosoc-direktivet, fra kulturministeren

Svar på spm. 68 om konsekvenser ved ikke at implementere direktivet på nuværende tidspunkt, fra kulturministeren

119

Henvendelse af 19/11-02 fra Niels Elgaard Larsen, København Ø

120

Spm. 69 om kommentar til henvendelse af 19/11-02 fra Niels Elgaard Larsen, København Ø, til kulturministeren

121

1. udkast til betænkning

122

Svar på spm. 69 om kommentar til henvendelse af 19/11-02 fra Niels Elgaard Larsen, København Ø, fra kulturministeren

123

Ændringsforslag, fra kulturministeren

124

Udkast til bidrag til eventuelle afsnit i betænkningen om beskyttelse af tekniske foranstaltninger, om parallel- og specialimport og om aftalelicensen vedrørende kopiering i virksomheder, fra kulturministeren

125

Henvendelse af 20/11-02 fra Forenede Danske Antenneanlæg

126

Spm. 70 om kommentar til henvendelse af 20/11-02 fra Forenede Danske Antenneanlæg, til kulturministeren

127

Materiale fra Danmarks Radio i forbindelse med deres foretræde for udvalget den 20/11-02

128

Spm. 71 om uddybende kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Den danske Forlæggerforening, til kulturministeren

Spm. 72 om, hvilke initiativer ministeren vil tage for at gøre de studerende bekendt med de gældende regler om kopiering, herunder hvad der skal forstås ved kopiering til privat brug, til kulturministeren

Spm. 73 om uddybende kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Foreningen af Danske Kunstmuseer, til kulturministeren

Spm. 74 om kommentar til materiale fra Danmarks Radio, som blev udleveret til udvalget under deres foretræde den 20/11-02, til kulturministeren

129

Svar på spm. 70 om kommentar til henvendelse af 20/11-02 fra Forenede Danske Antenneanlæg, fra kulturministeren

Svar på spm. 71 om uddybende kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Den danske Forlæggerforening, fra kulturministeren

Svar på spm. 72 om hvilke initiativer ministeren vil tage for at gøre de studerende bekendt med de gældende regler om kopiering, herunder hvad der skal forstås ved kopiering til privat brug, fra kulturministeren

Svar på spm. 73 om uddybende kommentar til henvendelse af 15/11-02 fra Foreningen af Danske Kunstmuseer, fra kulturministeren

Svar på spm. 74 om kommentar til materiale fra Danmarks Radio, som blev udleveret til udvalget under deres foretræde den 20/11-02, fra kulturministeren

130

2. udkast til betænkning

131

Spørgsmålsoversigt