Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 3. december 2002

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. og en række andre love

(Momskompensation)

[af undervisningsministeren (Ulla Tørnæs)]

 

1. Ændringsforslag

Der er stillet 15 ændringsforslag til lovforslaget. Undervisningsministeren har stillet ændringsforslag 3-13 og 15. Socialdemokratiets medlemmer af udvalget har stillet ændringsforslag 1, 2 og 14.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. oktober 2002 og var til 1. behandling den 8. november 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Uddannelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 6 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring. Den 31. oktober 2002 sendte undervisningsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 2 skriftlige henvendelser fra:
Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler og

Lærerseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Rektorforsamling samt Lærerseminariernes Rektorsamling.

Undervisningsministeren har over for udvalget kommenteret henvendelserne skriftligt til udvalget.

Deputationer

Endvidere har Lærerseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Bestyrelsesforening, Pædagogseminariernes Rektorforsamling og Lærerseminariernes Rektorsamling mundtligt over for udvalget redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Samråd

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til undervisningsministeren til mundtlig besvarelse, som denne har besvaret i et samråd med udvalget den 3. december 2002. Ministeren har efterfølgende sendt udvalget det talepapir, der lå til grund for ministerens besvarelse af spørgsmålene.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 10 spørgsmål til undervisningsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret med undtagelse af spørgsmål 5, som er foreløbigt besvaret. Den endelige besvarelse forventes inden 3. behandling.

3. Tilkendegivelse fra undervisningsministeren

Ministeren har tilkendegivet følgende over for udvalget:

»1) Momskompensation af bygningsudgifter

En række skoleorganisationer har haft foretræde for udvalget og har her givet udtryk for bekymring over den reduktion i bygningstaxametret, der er en følge af indførelsen af momskompensationsordningen for tilskud til bygningsudgifter. Det er organisationernes opfattelse, at der er tale om så stor en reduktion af taxametret, at det kan have økonomiske konsekvenser for institutioner, der i de senere år har gennemført nybyggeri i større omfang. Der peges i denne forbindelse på, at institutionernes nybyggeri er planlagt og gennemført på grundlag af de gældende regler om bygningstaxametret og den deri indeholdte finansiering af byggemomsudgifterne.

Nogle skoleorganisationer ønsker derfor, at beslutningen om at indføre momskompensationsordningen for tilskud til bygningsudgifter skal udskydes et år, samt at der i lovforslaget indsættes en bestemmelse om en overgangsordning, som stiller de skoler, som inden for de seneste år har foretaget større bygningsinvesteringer, tilnærmelsesvis lige med de skoler, som først i 2003 eller senere foretager tilsvarende investeringer.

Ministeren har stor forståelse for skoleorganisationernes bekymringer, og der er derfor i lovforslagets § 11 (ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser) åbnet mulighed for, at ministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisationer kan beslutte at etablere en særlig udligningsordning i indtil 10 år for det pågældende institutionsområde.

Med hensyn til forståelsen af ordene »det pågældende institutionsområde« vil ministeren være indstillet på, hvis det ønskes fra institutionsside, at foretage en vis differentiering, således at det pågældende institutionsområde godt kan være en gruppe ensartede institutioner inden for f.eks. CVU-området.

Institutionsområder kan herefter være en gruppe af institutioner, der defineres ud fra tidspunktet for deres overgang til selveje og bygningstaxameterordningen, hvor en naturlig skillelinje vil være overgang til selveje før og efter den 1. januar 2001. Derved opdeles institutionerne f.eks. i én gruppe bestående af flertallet af seminarier, der overgik til selveje pr. 1. januar 1997, og en anden gruppe bestående af få seminarier og alle øvrige MVU-institutioner (ingeniørhøjskoler, handelshøjskolecentre, ergoterapeut- og fysioterapeutskoler samt sociale højskoler), der alle er overgået til bygningstaxameterordningen den 1. januar 2001 eller 2002. Alternativt kan institutionerne grupperes efter uddannelsesområde, så at der etableres udligningsordninger for lærerseminarier under ét, pædagogseminarier, sociale højskoler eller ingeniørhøjskoler etc.

Herudover er der i et ændringsforslag til lovforslagets § 11, der er fremsendt til Uddannelsesudvalget, åbnet mulighed for at udskyde indførelsen af momskompensationsordningen for tilskud til bygningsudgifter i et år for grupper af institutioner, hvor indførelsen af ordningen vil have særlig store utilsigtede virkninger, hvilket imødekommer et ønske fremsat af skoleorganisationerne på institutionsområdet for erhvervsrettet uddannelse.

Det er herefter vurderingen, at man har imødekommet skoleorganisationernes ønsker.

2) Særordninger for institutioner, der bliver særlig hårdt ramt af indførelsen af momskompensa-tionsordningen

I forbindelse med etableringen af de særlige udligningsordninger efter lovforslagets § 11 vil ministeren være indstillet på at etablere særordninger for de institutioner, for hvilke indførelsen af momskompensationsordningen på bygningsområdet vil have særlig store utilsigtede virkninger, da det ikke er sikkert, at det vil være muligt at løse problemerne for disse institutioner på en tilfredsstillende måde inden for rammerne af en omkostningsneutral udligningsordning.

Det kan derfor blive aktuelt at tilføre disse institutioner ekstra økonomiske midler i en overgangsperiode.

Der er tale om et mindre antal institutioner (5-10 i alt), der af forskellige årsager, f.eks. overgang til selveje og nylig optagne store realkreditlån, nylig store momsbelagte bygningsinvesteringer samt større bygningskøb, vil blive særlig hårdt ramt økonomisk af indførelsen af momskompensationsordningen på bygningsområdet.

3) Vedrørende udligningsordninger

Som en præcisering bemærkes, at ministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation også kan beslutte ikke at etablere en udligningsordning.

4) Ændring af årstal i bemærkningerne til lovforslagets § 11

Undervisningsministeren har over for Uddannelsesudvalget oplyst, at der i bemærkningerne til lovforslagets § 11, sidste linje, skal stå 2005 og ikke 2003.«

4. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (V, DF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af undervisningsministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af Socialdemokratiet stillede ændringsforslag.

Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti stemmer for de af ministeren stillede ændringsforslag og for lovforslaget, idet mindretallet har noteret sig, at undervisningsministeren med de stillede ændringsforslag har åbnet mulighed for, at der kan etableres en særlig udligningsordning vedrørende momskompensation af bygningsudgifter, såfremt et institutionsområdes skoleorganisationer ønsker dette. Tilsvarende kan momskompensationsordningen indføres med fuld virkning fra den 1. januar 2003, såfremt et institutionsområdes skoleorganisationer ønsker dette. Mindretallet vil følge udmøntningen af loven tæt, herunder de særlige ordninger vedrørende momskompensation af bygningsudgifter. Undervisningsministeriet har i denne forbindelse under den tekniske gennemgang af lovforslaget på et udvalgsmøde tilkendegivet, at der kan etableres overgangsordninger, der sikrer alle institutionerne i tilpasningsperioden.

Et andet mindretal i udvalget (S) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de af Socialdemokratiet stillede ændringsforslag og stemmer hverken for eller imod de af undervisningsministeren stillede ændringsforslag. Hvis de af Socialdemokratiet stillede ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet stemme imod lovforslaget.

Med lovforslaget ønsker regeringen med virkning fra den 1. januar 2003 at etablere en momskompensationsordning for en række selvejende uddannelsesinstitutioner godkendt i henhold til en række uddannelseslove under Undervisningsministeriet.

Socialdemokratiet mener, at det kan være fornuftigt at skabe et bedre økonomisk system for uddannelsesinstitutionernes, så forskellige de er, til at vurdere, om man skal løse opgaverne ved egenproduktion eller man skal udlicitere opgaver som f.eks. rengøring m.v. Det nuværende system kan forhindre en hensigtsmæssig effektivisering af institutionsdriften.

Når Socialdemokratiet ikke kan give tilslutning til lovforslaget, skyldes det bl.a., at lovforslaget også giver ministeren hjemmel til at indføre afløftning af moms på nybyggeri. Efter lovforslagets bemærkninger vil ministeren etablere en særlig overgangsordning, men efter de oplysninger, mindretallet har fået fra nogle af de omfattede uddannelsesinstitutioner, vil ordningen betyde, at bygningstaxameteret nedsættes med 15 pct. i forhold til 2002-niveauet.

Dette vil efter de oplysninger, Socialdemokratiet har indhentet, betyde, at f.eks. Odense Tekniske skole vil miste 6,2 mio. kr. i bygningstaxameter i 2003. Det tilsvarende beløb er 3,2 mio. kr. for CEU Kolding og 7,5 mio. kr. for Aalborg tekniske skole.

Problemet i denne forbindelse er, at skolerne ikke har mulighed for at nedsætte deres omkostninger tilsvarende. Bygningstaxameteret anvendes til at betale renter, afdrag og afskrivninger på bygningerne, og dette har skolerne ingen mulighed for at nedsætte, uanset om de har fradragsret for moms eller ej.

Skoler som de nævnte er derfor nødt til i deres budget for 2003 at finde tilsvarende besparelser, og det vil udelukkende ske på undervisningsområdet, når der er tale om beløb i denne størrelsesorden.

Socialdemokratiet har forstået på henvendelser fra uddannelsesinstitutionerne, at hvis ordningen gennemføres, som den ligger i lovforslaget, vil det kunne tvinge skoler til at sælge deres bygninger og efterfølgende leje dem igen med efterfølgende mulighed for momsafløftning. Dette vil efter Socialdemokratiets opfattelse være meget uhensigtsmæssigt og udelukkende tilføre skolerne ekstra omkostninger i forbindelse med handel (advokat, stempel, tinglysning m.v.)

Socialdemokratiet kan ikke tilslutte sig lovforslaget med disse konsekvenser.

Ministerens ændringsforslag til § 11 vil ikke løse dette problem, men blot udskyde det for en række institutioner til den 1. januar 2004.

Et tredje mindretal i udvalget (RV og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag. Hvis de af Socialdemokratiet stillede ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet dog stemme for lovforslaget.

Det Radikale Venstre finder ideen med lovforslaget god, men beklager, at det er vanskeligt at vurdere konsekvenserne, for så vidt angår bygningsmomsen. Ministeren har med sit ændringsforslag og betænkningsbidrag tilkendegivet, at der kan findes forskellige ordninger for forskellige institutionsområder, og at der er ekstra midler til særligt ramte institutioner. Det Radikale Venstre så dog helst, at momskompensation vedrørende bygningsudgifter bliver løftet ud af lovforslaget, og derfor kan Det Radikale Venstre støtte Socialdemokratiets ændringsforslag. Da der ikke er flertal for dette ændringsforslag, stemmer Det Radikale Venstre for ministerens ændringsforslag, da det giver mulighed for fleksible ordninger.

Eftersom regeringen har flertal for det samlede lovforslag sammen med Dansk Folkeparti, foretrækker Det Radikale Venstre at stemme for lovforslaget ved 3. behandling for at kunne følge udmøntningen af lovforslaget tæt, herunder de særlige ordninger vedrørende momskompensation af bygningsudgifter. Undervisningsministeren har i forbindelse med en teknisk gennemgang af lovforslaget tilkendegivet, at der kan etableres overgangsordninger, der sikrer alle institutioner i en tilpasningsperiode.

Kristeligt Folkeparti bemærker, at lovforslaget trækker kompensationen for udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms ud af taxametertilskuddet og give den særskilt som et tilskud til de faktiske udgifter til købsmoms. Derved tilskyndes uddannelsesinstitutionerne til at udlicitere driftsopgaver til private virksomheder. Uddannelsesinstitutionerne får dermed mulighed for at spare på driftsudgifterne.

Vedrørende problemet med at sikre en overgangsordning for institutioner med høje momsudgifter på bygningsområdet nævner ministeren i sit svar på spørgsmål 6, at der påtænkes indført en udligningsordning, der kompenserer de institutioner, der før indførelsen af momskompensationsordningen har haft relativt højere momsudgifter på bygningssiden end gennemsnittet for institutionsområdet. Ordningen finansieres ved, at institutioner, som har haft relativt færre momsudgifter på bygningssiden end gennemsnittet for institutionsområdet, vil få et fradrag i momskompensationen. Endvidere har ministeren ved ændringsforslag åbnet mulighed for at udskyde indførelse af momskompensationsordningen for tilskud til bygningsudgifter i et år for institutionsområder, hvor indførelse af ordningen vil have store utilsigtede effekter. Kristeligt Folkeparti tager ministerens besvarelse af samrådet, jf. L 46 bilag 26, spørgsmål A-C, til efterretning og vurderer, at de skitserede ændringsforslag giver mulighed for, at skoler med høje momsudgifter på bygningsområdet kan få en rimelig overgangsordning.

Kristeligt Folkeparti undrer sig dog over, at det i bemærkningerne til lovforslaget blot nævnes, at forslaget ikke indeholder EU-retlige aspekter, når det fremgår af skatteministerens svar til skatteudvalget, jf. B 20 bilag 4, svar på spørgsmål 7, at der har været indgående drøftelser mellem Undervisningsministeriet, Skatteministeriet og Økonomistyrelsen om de selvejende institutioners momsretlige status. Det ville være hensigtsmæssigt, at Folketinget i lovforslagets bemærkninger var blevet orienteret om disse drøftelser. Kristeligt Folkeparti tager undervisningsministerens svar på spørgsmål 10 og skatteministerens svar til Skatteudvalget på spørgsmål 6, 7 og 8 til B 20 til efterretning.

Et fjerde mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et femte mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil redegøre for sin stilling til de stillede ændringsforslag ved 2. behandling.

Lovforslaget har til formål at sætte fart på udliciteringen og privatiseringen ude på skolerne. Specielt på erhvervsskolerne skal rengøring, kantinedrift osv. udliciteres så hurtigt som muligt. Derfor gøres det økonomisk mere attraktivt at udlicitere.

Derfor har regeringen i sin finanslov sparet pengene væk på taxametrene altså omlagt penge for at få mere udlicitering. Den slags ideologiske, udliciteringsivrige lovforslag kan Enhedslisten ikke støtte.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal ved afstemning i Folketingssalen.

5. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (RV og KRF):

Til § 1

1) I den under nr. 1 foreslåede § 21 a ændres i stk. 1 og 2 »§ 15« til: »§ 15, stk. 1, 2 og 4-6,«.

[Fjernelse af momskompensation vedrørende bygningsudgifter]

Til § 2

2) I den under nr. 2 foreslåede § 14 a ændres i stk. 1 og 2 »§ 14« til: »§ 14, stk. 1-3 og 5«.

[Fjernelse af momskompensation vedrørende bygningsudgifter]

Af undervisningsministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KRF):

Til § 3

3) I de under nr. 1 foreslåede § 2, stk. 1, 2.-4. pkt., ændres 4 steder »med takster« til: »efter takster«.

[Sproglig præcisering]

Til § 4

4) Det i nr. 1 foreslåede § 19, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

5) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 19, stk. 4, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1, 5 og 6«.«

[Konsekvensændring]

6) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 35, stk. 1, nr. 10, ændres »§ 19, stk. 2« til: »§ 19, stk. 6« og »§ 19, stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 19, stk. 7, 2. pkt.«.«

[Konsekvensændring]

Til § 5

7) Det i nr. 1 foreslåede § 46, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

Til § 6

8) Det i nr. 1 foreslåede nye § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

Til § 7

9) Det i nr. 1 foreslåede § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

10) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 22, stk. 1, ændres »§ 16, stk. 2« til: »§ 16, stk. 5«

[Konsekvensændring]

Til § 8

11) Det i nr. 1 foreslåede § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter stk. 1 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

Til § 9

12) I den i nr. 1 foreslåede § 10 a, stk. 1, affattes således:

»Til institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v., ydes tilskud efter § 10 ikke til dækning af udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven.«

[Præcisering af, hvilken institutioner der modtager momskompensation]

Til § 11

13) Stk. 1 affattes således:

»Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk. 01.«

[Konsekvensændring]

Af et mindretal (S), tiltrådt af et mindretal (RV og KRF):

14) Stk. 3 udgår.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

[Fjernelse af momskompensation vedrørende bygningsudgifter]

Af undervisningsministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KRF):

15) Efter stk. 3 indsættes som nye stykker:

»Stk. 01. For institutioner, der er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. kan undervisningsministeren efter drøftelse med et institutionsområdes skoleorganisation(er) beslutte, at momskompensationsordningen, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter, først indføres for det pågældende institutionsområde med virkning fra den 1. januar 2004.

Stk. 02. For institutioner, der først fra den 1. januar 2004 bliver omfattet af momskompensationsordningen for bygningsudgifter, jf. stk. 01, ydes der ikke kompensation for disse institutioners udgifter til ikkefradragsberettiget købsmoms ved køb af varer og tjenesteydelser, der forfalder til betaling før den 1. januar 2004, selv om betaling først sker efter denne dato.«

[Hjemmel til at udskyde indførelsen af momskompensationsordningen vedrørende bygningstaxameteret]

Bemærkninger

Til nr. 1, 2 og 14

Med ændringsforslagene fjernes momskompensation vedrørende bygningsudgifter, da det ikke er lykkedes under udvalgets behandling af lovforslaget at få tilfredsstillende svar på, hvorledes konsekvenserne af momskompensation vedrørende bygningsudgifter bliver inden for de enkelte institutionsområder.

Til nr. 3

Der er tale om en sproglig korrektion, der skal foretages 4 steder i bestemmelsen. Der er ikke foretaget indholdsmæssige ændringer.

Til nr. 4, 7, 8, 9, 11 og 12

Der foreslås en præcisering af, at momskompensationsordningen ikke omfatter institutioner, der ikke er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Momskompensationsordningen etableres som anført i lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 1.1. for institutioner, der er godkendt i henhold til lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v.

Efter bestemmelserne i de enkelte uddannelseslove kan uddannelserne også udbydes af institutioner m.v., der ikke er godkendt efter lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse eller lov om Centre for Videregående Uddannelse og andre selvejende institutioner for videregående uddannelser m.v. Disse udbydere af uddannelserne vil som hidtil få undervisningstaxameter med moms. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om statsinstitutioner eller selvejende institutioner, der efter Told- og Skattestyrelsens afgørelse i momslovens forstand anses for statslige institutioner, og som derfor har adgang til at optage udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven direkte på statsregnskabet og derfor får undervisningstaxameter uden moms.

Til nr. 5, 6 og 10

Der er tale om konsekvensændringer som følge af indsættelse af nye stykker. Ved en fejl var disse ændringer ikke medtaget i lovforslaget.

Til nr. 13

Der er givet undervisningsministeren hjemmel til at udskyde momskompensationsordningens ikrafttræden i et år for de enkelte institutionsområder, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter.

Til nr. 15

Bestemmelsen om, at undervisningsministeren kan beslutte at udskyde indførelsen af momskompensationsordningen i et år for de enkelte institutionsområder, for så vidt angår tilskud til bygningsudgifter, er indsat for at i mødekomme et ønske specielt fra skoleorganisationerne på erhvervsskoleområdet. Dermed gives der bedre tid til i løbet af 2003 på institutionsområder, hvor der kan være særlig store utilsigtede virkninger af momskompensationsordningen, at belyse konsekvenserne for den enkelte institution forud for etableringen af den i stk. 3 nævnte midlertidige udligningsordning. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1. afsnit i bemærkningerne til lovforslagets § 11.

 

Else Winther Andersen (V) fmd. Gitte Lillelund Bech (V) Peter Christensen (V) Tina Nedergaard (V) Louise Frevert (DF) Karina Sørensen (DF) Helle Sjelle (KF) Else Theill Sørensen (KF) Bodil Kornbek (KRF) Carsten Hansen (S) Frank Jensen (S) Nicolai Wammen (S) Lene Jensen (S) Thomas Adelskov (S) Aage Frandsen (SF) Marianne Jelved (RV) nfmd. Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 46

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar samt høringsnotat, fra undervisningsministeren

2

Henvendelse af 1/11-02 fra Lærerseminariernes Rektorforsamling m.fl.

3

Spm. 1 om kommentar til henvendelse af 1/11-02 fra Lærerseminariernes Rektorforsamling m.fl., til undervisningsministeren

4

Spm. 2 om udskydelse af momsafløftning for nybyggeri, til undervisningsministeren

5

Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

6

Henvendelse af 31/10-02 fra Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler

7

Spm. 3 om kommentar til henvendelse af 31/10-02 fra Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler, til undervisningsministeren

8

Spm. 4 om tidsfrister i forbindelse med oplysninger til brug for beregning af eventuelle overgangsordninger, til undervisningsministeren

9

Spm. 5 om, hvilke institutioner der stilles henholdsvis bedre og værre ved lovforslagets vedtagelse, til undervisningsministeren

Spm. 6 om institutioners bygningstaxametre, til undervisningsministeren

10

Spm. 7 om ministeriets beregninger af, at institutionernes momsudgifter svarer til den foreslåede reduktion i taxametrene, til undervisningsministeren

Spm. 8 om tilbageførsel af midler til institutionerne, hvis provenuet for de tilbageholdte taxametre overstiger udgifterne til kompensationsordningen, til undervisningsministeren

11

Kopi af Skatteudvalgets spm. 6 (B 20) om, hvorfor den i L 46 foreslåede kompensationsordning ikke indgår i ministerens svar på spørgsmål 4, til skatteministeren

Kopi af Skatteudvalgets spm. 7 (B 20) om, hvorfor L 46 ikke er i strid med EU-retten, til skatteministeren

Kopi af Skatteudvalgets spm. 8 (B 20) om forskelle mellem momskompensationsordningerne i B 20 og L 46 i relation til EU-retten, til skatteministeren

Kopi af Skatteudvalgets spm. 9 (B 20) om, hvorfor momskompensationsordningen i B 20 efter ministerens vurdering indgår i momssystemet og ikke anses som en tilskudsordning, til skatteministeren

12

Svar på spm. 1 om kommentar til henvendelse af 1/11-02 fra Lærerseminariernes Rektorforsamling m.fl., fra undervisningsministeren

13

Svar på spm. 2 om udskydelse af momsafløftning for nybyggeri, fra undervisningsministeren

14

Svar på spm. 3 om kommentar til henvendelse af 31/10-02 fra Foreningen af Skoleledere ved de tekniske skoler, fra undervisningsministeren

15

Foreløbigt svar på spm. 5 om, hvilke institutioner der stilles henholdsvis bedre og værre ved lovforslagets vedtagelse, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 6 om institutioners bygningstaxametre, fra undervisningsministeren

16

Svar på spm. 7 om ministeriets beregninger af, at institutionernes momsudgifter svarer til den foreslåede reduktion i taxametrene, fra undervisningsministeren

Svar på spm. 8 om tilbageførsel af midler til institutionerne, hvis provenuet for de tilbageholdte taxametre overstiger udgifterne til kompensationsordningen, fra undervisningsministeren

17

Kopi af skatteministerens svar til Skatteudvalget på spm. 6 (B 20) om, hvorfor den i L 46 foreslåede kompensationsordning ikke indgår i ministerens svar på spørgsmål 4, fra skatteministeren

Kopi af skatteministerens svar til Skatteudvalget på spm. 7 (B 20) om, hvorfor L 46 ikke er i strid med EU-retten, fra skatteministeren

Kopi af skatteministerens svar til Skatteudvalget på spm. 8 (B 20) om forskelle mellem momskompensationsordningerne i B 20 og L 46 i relation til EU-retten, fra skatteministeren

Kopi af skatteministerens svar til Skatteudvalget på spm. 9 (B 20) om, hvorfor momskompensationsordningen i B 20 efter ministerens vurdering indgår i momssystemet og ikke anses som en tilskudsordning, fra skatteministeren

18

Svar på spm. 4 om tidsfrister i forbindelse med oplysninger til brug for beregning af eventuelle overgangsordninger fra undervisningsministeren

19

Ændringsforslag, fra undervisningsministeren

20

Ændringsforslag samt betænkningsbidrag, fra undervisningsministeren

21

Spm. 9 om de enkelte skoleinstitutioners holdning til det af ministeren stillede ændringsforslag til lovforslagets § 11, til undervisningsministeren

22

Spm. 10, om lovforslaget relaterer sig til momssystemet, til undervisningsministeren

23

1. udkast til betænkning

24

Svar på spm. 10, om lovforslaget relaterer sig til momssystemet, fra undervisningsministeren

25

Svar på spm. 9 om de enkelte skoleinstitutioners holdning til det af ministeren stillede ændringsforslag til lovforslagets § 11, fra undervisningsministeren

26

Samrådsspm. A om de enkelte skoleinstitutioners holdning til ministerens ændringsforslag til lovforslagets § 11, til undervisningsministeren

Samrådsspm. B om de forskellige institutionsområders tilfredstillelse i forbindelse med udskydelse af indførelse af momskompensationsordningen for tilskud til bygningsudgifter, til undervisningsministeren

Samrådsspm. C om indfasning af bygningsmomsen over en længere periode, til undervisningsministeren

27

2. udkast til betænkning

28

Talepapir fra samrådet d. 3/12-02 om samrådsspørgsmål A-C, fra undervisningsministeren

29

Nyt betænkningsbidrag, som erstatter tidligere fremsendte betænkningsbidrag, fra undervisningsministeren

30

Yderligere betænkningsbidrag fra undervisningsministeren