Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle
tilskud til kommuner og amtskommuner, lov om kommunal
indkomstskat og lov om beskatning ved dødsfald

(Udskydelse af tidspunktet for efterregulering af skat og udligning m.v. til kommuner og amtskommuner og ændring vedrørende den kommunale budgetgarantiordning)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 13. juli 2001, som ændret ved § 8 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 254 af 8. maj 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 10, stk. 2, nr. 5, udgår »ungdomsydelse,«.

2. I § 10, stk. 2, nr. 5, indsættes efter »kommunal aktivering«: »udgifter til ledighedsydelse,«

3. I § 33, stk. 11, ændres »to år efter tilskudsåret« til: »3 år efter tilskudsåret«.

4. I § 33 a, stk. 1, ændres »året 3 år efter tilskudsåret« til: »året 4 år efter tilskudsåret«.

§ 2

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 13. oktober 1999, som ændret ved lov nr. 1097 af 29. december 1999, § 1 i lov nr. 289 af 28. april 2000, § 5 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, lov nr. 1086 af 19. december 2001, § 4 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 4 i lov nr. 1062 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 2, ændres »i året 2 år efter dette kalenderår« til: »i året 3 år efter dette kalenderår«.

2. I § 16, stk. 2, ændres »månederne oktober, november og december« til: »månederne januar, februar og marts«.

3. I § 16, stk. 3, ændres »i året 2 år efter det pågældende kalenderår« til: »i året 3 år efter det pågældende kalenderår«.

4. I § 16, stk. 3, ændres »månederne oktober, november og december« til: »månederne januar, februar og marts«.

5. I § 16 a, stk. 2, ændres »året 2 år efter kalenderåret« til: »året 3 år efter kalenderåret«.

6. I § 16 a, stk. 2, ændres »månederne oktober, november og december« til: »månederne januar, februar og marts«.

7. I § 16 b, stk. 2, ændres »månederne oktober, november og december« til: »månederne januar, februar og marts i det følgende år«.

8. I § 16 b, stk. 3, 1. pkt., ændres »afregnes i dette år« til: »afregnes i det fjerde år efter det indkomstår, skatterne vedrører«.

9. I § 16 b, stk. 3, 2. pkt., ændres »månederne oktober, november og december« til: månederne januar, februar og marts«.

10. I § 16 b, stk. 3, 7. og 10. pkt., ændres »månederne oktober, november og december« til: »månederne januar, februar og marts i det følgende år«.

11. I § 16 b, stk. 6, ændres »13 år« til: »14 år«.

§ 3

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 760 af 10. september 2002, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1058 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 92, stk. 4, 2. pkt., ændres »den 1. i månederne oktober, november og december i det pågældende kalenderår« til: »den 1. i månederne januar, februar og marts i det følgende kalenderår«.

2. I § 92, stk. 4, 4. pkt., ændres »månederne oktober, november og december i det pågældende kalenderår« til: »månederne januar, februar og marts i det følgende kalenderår«.

§ 4

Loven træder i kraft den 1. februar 2003, § 3 dog først den 1. januar 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 29. januar 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Lars Løkke Rasmussen