Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. december 2002

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven

(Gennemførelse af infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.)

[af kulturministeren (Brian Mikkelsen)]

 

1. Ændringsforslag

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. oktober 2002 og var til 1. behandling den 23. oktober 2002. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget. Udvalget afgav betænkning den 21. november 2002. Lovforslaget var til 2. behandling den 28. november 2002, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har, efter at lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 2 møder.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget modtaget skriftlige henvendelser fra:

Danske Dagblades Forening på vegne af Dansk Fagpresse, Den Danske Forlæggerforening, Foreningen af danske lokale Ugeaviser, Dansk Journalistforbund, Dansk Billedautorer, Dansk Forfatterforening,

Brian Borst Hansen, Vojens,

Fritz Henglein, professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet,

Initiativet Digitale Forbrugerrettigheder og

Henrik Lund Kramshøj, Frederiksberg C.

Kulturministeren har over for udvalget skriftligt kommenteret henvendelserne.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 9 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Nogle af udvalgets spørgsmål til kulturministeren og dennes svar herpå er optrykt som bilag 2 til tillægsbetænkningen.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (S, V og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse i den affattelse, hvori det foreligger efter 2. behandling. Flertallet vil stemme imod de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget ønsker at genstille de ændringsforslag, partiet stillede til 2. behandling. Dansk Folkeparti præciserer i den anledning, at ændringsforslagene tager højde for, at der er forskel på formålet med at udvikle en indretning (for eksempel et computerprogram), det formål indretningen bliver distribueret med, og hvad indretningen bliver brugt til.

Rettighedshavere kan fremstille tekniske foranstaltninger med det formål at beskytte værker, der er beskyttede i henhold til denne lov.

Men nogle borgere (Linuxbrugere, handicappede etc.) kan have brug for at omgå den tekniske foranstaltning for at kunne benytte værket. Det er umiddelbart tilladt efter lovforslaget. Software-indretninger udvikles og distribueres typisk i små moduler (især i open source). Borgere, der lovligt bryder tekniske foranstaltninger, vil altså udvikle og distribuere moduler, der ikke har anden anvendelse end at omgå disse tekniske foranstaltninger. De kan hermed falde ind under § 75 c, stk. 2 og 3. Sådanne moduler kan ydermere let blive genstand for økonomiske interesser.

Det betyder, at hvis en borger bliver tiltalt efter § 75 c, stk. 2 og 3, skal vedkommende gøre rede for formålet med at udvikle indretningen. Det vil sige, hvad vedkommende tænkte, mens vedkommende gjorde det. Det er et slag imod retssikkerheden.

Problemet illustreres af retssagerne efter tilsvarende amerikansk lovgivning mod den norske dreng Jon Johansen, der udviklede DeCSS, som omgår den tekniske spærring på dvd-film. Et vigtigt element i retssagerne var, hvorvidt Jon havde udviklet DeCSS for at kunne se dvd under Linux eller for at kopiere dvd-film under Windows.

Ændringsforslagene undgår denne problematik ved at fastslå, at indretninger, der bruges til afspilning af lovligt anskaffede værker, er lovlige.

Dansk Folkeparti har også stillet et ændringsforslag, der handler om forskning og undervisning. Forskningsdelen svarer til det ændringsforslag fra kulturministeren, som blev vedtaget ved 2. behandling. På højere læreanstalter vil ministerens forslag også muliggøre undervisning inden for kryptering, idet grænsen mellem undervisning og publicering af forskningsresultater er flydende.

Men ikke al undervisning er forskning. Dansk Folkepartis ændringsforslag vil i modsætning til lovforslaget tillade, at gymnasie- og folkeskoleelever undervises i den teknologi, som vil blive en del af deres hverdag.

Desuden er »kryptering« ikke dækkende. Der er allerede publiceret amerikanske forskningsresultater omhandlende »tekniske spærringer«, som ikke er baseret på kryptering. Derfor foreslås det bredere begreb »it-sikkerhed« anvendt.

Afslutningsvis ønsker Dansk Folkeparti at tilkendegive, at partiet ved 2. behandling ved en teknisk fejl stemte imod ændringsforslag nr. 7 stillet uden for betænkning, hvor partiet naturligvis ville have stemt for.

Et andet mindretal i udvalget (RV og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (SF) vil ved 3. behandling redegøre for sin stilling til lovforslaget. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1-3 stillede ændringsforslag samt det under nr. 4 uden for tillægsbetænkningen stillede ændringsforslag. Hvis det under nr. 4 stillede ændringsforslag ikke vedtages, vil mindretallet stemme hverken for eller imod lovforslaget.

Socialistisk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer af udvalget finder, at lovforslaget overordnet set skaber øget klarhed om reglerne i relation til brug af ophavsretligt beskyttet materiale på internettet og i relation til brug af tekniske beskyttelsesforanstaltninger, hvilket de to partier er enige i. Men SF og Enhedslisten finder ikke, at det er afklaret, hvorvidt lovforslaget i tilstrækkelig grad sikrer muligheden for at udnytte open source software.

Ligeledes er der fortsat uklarhed om, hvordan skabende og udøvende kunstnere kan blive kompenseret for den åbning for digital kopiering til personligt brug, som Folketinget tidligere har vedtaget.

Lovforslaget er meget teknisk indviklet og indeholder en stor kompleksitet af emner, hvilket de mange høringssvar og henvendelser til udvalget til fulde har bekræftet. Af hensyn til kvaliteten i lovgivningsarbejdet finder SF og Enhedslisten derfor ikke, at det er rimeligt at afslutte behandlingen af lovforslaget inden julen 2002. Folketinget bør i lighed med en række andre EU-medlemslande bruge den fornødne tid til at afklare de mange og omfattende tekniske problemer, lovforslaget indeholder, inden det endeligt vedtages.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (DF), tiltrådt af et mindretal (EL):

1) I den under nr. 45 foreslåede affattelse af § 75 c, stk. 4, indsættes efter »denne lov« ordene: », for så vidt de ikke hindrer eller besværliggør lovlig personlig tilegnelse ved hjælp af det udstyr, brugeren af værket har til rådighed«.

[Undgå hindringer for lovlig personlig tilegnelse af et værk]

2) I den under nr. 45 foreslåede § 75 c indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på indretninger, produkter eller komponenter, der anvendes til afspilning eller omformatering af et lovligt anskaffet værk. «

[Almindelige afspilnings- og omformateringsprodukter er lovlige]

3) I den under nr. 45 foreslåede § 75 c indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 8. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på forskning og undervisning i kryptering og it-sikkerhed.«

[Undtagelse for forskning og undervisning i kryptering og it-sikkerhed]

Bemærkninger

Til nr. 1

Det er i det nuværende forslag ikke klart, at tekniske foranstaltninger, der besværliggør personlig tilegnelse af et værk, ikke er beskyttede. Med kulturministerens ord vil det »fortsat være tilladt at omformatere et værk eller bryde en kode med henblik på at kunne afspille det på den maskine eller med det software, man har til sin rådighed«, jf. L 19 bilag 35. Derfor bør loven understrege, at der ikke er tale om beskyttede tekniske foranstaltninger, i det omfang de besværliggør almindelig brug af værket.

Til nr. 2

Det er i det nuværende forslag ikke klart, at handlinger, der omgår tekniske foranstaltninger, er tilladt, såfremt de sker som led i en almindelig brug. Med kulturministerens ord vil det »fortsat være tilladt at omformatere et værk eller bryde en kode med henblik på at kunne afspille det på den maskine eller med det software, man har til sin rådighed«, jf. L 19 bilag 35 . For at sikre en lovlig adgang til at udføre disse handlinger bør det understreges i lovteksten, at almindelige afspilnings- og omformateringsprodukter ikke ulovliggøres.

Til nr. 3

Ifølge betragtning nr. 48 vedrørende infosoc-direktivet og bemærkningerne til lovforslagets § 75 c, stk. 2, må beskyttelsen af tekniske foranstaltninger ikke være til hinder for forskning inden for kryptering.

Forskning inden for dette område er meget væsentlig i den vidensbaserede økonomi. Det er vigtigt at få fastslået i selve lovteksten, at en sådan forskning ikke må være hæmmet af beskyttelsen af de tekniske foranstaltninger.

 

 

Kim Andersen (V) fmd. Ester Larsen (V) Leif Mikkelsen (V) Preben Rudiengaard (V) Louise Frevert (DF) Poul Nødgaard (DF) Carina Christensen (KF) Charlotte Dyremose (KF) Bodil Kornbek (KRF) Frode Sørensen (S) Jytte Andersen (S) Jytte Wittrock (S) Mette Frederiksen (S) Poul Qvist Jørgensen (S) Ole Sohn (SF) Naser Khader (RV) Søren Søndergaard (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 19 omdelt efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

132

Referat fra ekspertmøde om L 19 den 13/11-02

133

Henvendelse af 21/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse, Den Danske Forlæggerforening, Foreningen af danske lokale Ugeaviser, Dansk Journalistforbund, Dansk Billedautorer og Dansk Forfatterforening

134

Spm. 75 om kommentar til henvendelse af 21/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse, Den Danske Forlæggerforening, Foreningen af danske lokale Ugeaviser, Dansk Journalistforbund, Danske Billedautorer og Dansk Forfatterforening, til kulturministeren

135

Spm. 76 om bestemmelse om aftalelicens, til kulturministeren

136

Svar på spm. 75 om kommentar til henvendelse af 21/11-02 fra Danske Dagblades Forening, Dansk Fagpresse, Den Danske Forlæggerforening, Foreningen af danske lokale Ugeaviser, Dansk Journalistforbund, Danske Billedautorer og Dansk Forfatterforening, fra kulturministeren

137

Betænkning afgivet den 21/11-02

138

Henvendelse af 26/11-02 fra Initiativet Digitale Forbrugerrettigheder

139

Spm. 77 om kommentar til henvendelse af 26/11-02 fra Initiativet Digitale Forbrugerrettigheder, til kulturministeren

140

Ændringsforlag uden for betænkning om international konsumption

141

Svar på spm. 76 om bestemmelse om aftalelicens, fra kulturministeren

Svar på spm. 77 om kommentar til henvendelse af 26/11-02 fra Initiativet Digitale Forbrugerrettigheder, fra kulturministeren

142

Henvendelse af 28/11-02 fra Brian Borst Hansen, Vojens

143

Spm. 78 om kommentar til henvendelse af 28/11-02 fra Brian Borst Hansen, Vojens, til kulturministeren

144

Henvendelse af 28/11-02 fra Henrik Lund Kramshøj, Frederiksberg C

145

Spm. 79 om kommentar til henvendelse af 28/11-02 fra Henrik Lund Kramshøj, Frederiksberg C, til kulturministeren

146

Spm. 80, om intentionerne i de af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag er indeholdt i lovforslaget, til kulturministeren

147

Spm. 81 om begrundelse for, at England har undladt at implementere infosoc-direktivet, til kulturministeren

148

Bilaget tilbagetaget

149

1. udkast til tillægsbetænkning

150

Svar på spm. 78 om kommentar til henvendelse af 28/11-02 fra Brian Borst Hansen, Vojens, fra kulturministeren

Svar på spm. 79 om kommentar til henvendelse af 28/11-02 fra Henrik Lund Kramshøj, Frederiksberg C, fra kulturministeren

Svar på spm. 80, om intentionerne i de af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag er indeholdt i lovforslaget, fra kulturministeren

Svar på spm. 81 om begrundelse for, at England har undladt at implementere infosoc-direktivet, fra kulturministeren

151

2. udkast til tillægsbetænkning

152

Spm. 82, om kunstnerne stilles ringere i forbindelse med de kommende forhandlinger om og fastlæggelse af kompensation til kunstnerne for brug af deres frembringelser, til kulturministeren

153

Svar på spm. 82, om kunstnerne stilles ringere i forbindelse med de kommende forhandlinger om og fastlæggelse af kompensation til kunstnerne for brug af deres frembringelser, fra kulturministeren

154

Henvendelse af 4/12-02 fra Fritz Henglein, professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet

155

Spm. 83 om kommentar til henvendelse af 4/12-02 fra Fritz Henglein, professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, til kulturministeren

156

Svar på spm. 83 om kommentar til henvendelse af 4/12-02 fra Fritz Henglein, professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, fra kulturministeren

 

 


Bilag 2

Nogle af udvalgets spørgsmål til kulturministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 78-80 og kulturministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra S og DF.

Spørgsmål 83 og kulturministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra EL.

Spørgsmål 78:

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 28. november 2002 fra Brian Borst Hansen, Vojens, jf. L 19 bilag 142.

Svar:

Brian Borst Hansen er bekymret for, at de nye regler i L 19 om beskyttelse af tekniske foranstaltninger, jf. forslag nr. 45, vil gøre ham til lovbryder, når han kopierer lovligt indkøbte cd’er til brug i bilen.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget og mine tidligere svar til Kulturudvalget, er forslaget under nr. 45 fremsat for at gennemføre infosoc-direktivets bestemmelser om tekniske foranstaltninger.

Direktivet forpligter os til at forbyde omgåelse af tekniske kopispærringer, uanset om man er omfattet af undtagelsesbestemmelsen om kopiering til privat brug. Således vil det eksempelvis ikke være tilladt at omgå kopispærringer for at kopiere lovligt indkøbte cd’er til brug i bilen.

I direktivets præambelbetragtning nr. 52 er det imidlertid angivet, at medlemsstaterne bør fremme anvendelse af frivillige foranstaltninger, således at der kan ske kopiering til privat brug i et vist omfang. I Kulturudvalgets betænkning af 21. november 2002 over L 19 har udvalgets flertal på baggrund af den nævnte betragtning opfordret mig til at søge at fremme anvendelsen af frivillige foranstaltninger, der gør det muligt for privatpersoner at fremstille kopier til privat eller personlig brug, jf. ophavsretslovens § 12. Kopispærringer bør indrettes på en sådan måde, at de forhindrer eller begrænser ulovlig kopiering m.v., samtidig med at de muliggør lovlig brug i henhold til ophavsretslovens undtagelsesbestemmelser. Jeg vil naturligvis følge denne opfordring.

På nuværende tidspunkt er anvendelsen af tekniske kopispærringer ikke særlig udbredt. Et af de vigtigste områder er netop kopisikring af musik-cd’er. Pladeselskabet EMI er begyndt at indbygge kopisikringer i udgivelser på cd. Den pågældende kopisikring forhindrer, at der kan fremstilles en digital kopi, men forhindrer ikke forbrugeren i at fremstille en analog kopi eller i at foretage afspilning på almindelige cd-afspillere eller på computere. Det vil således fortsat være muligt lovligt at lave en analog kopi til brug i bilen.

Spørgsmål 79:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 28. november 2002 fra Henrik Lund Kramshøj, Frederiksberg C, jf. L 19 bilag 144.

Svar:

I henvendelsen kritiserer Henrik Lund Kramshøj de foreslåede regler om juridisk beskyttelse af tekniske foranstaltninger, idet han bl.a. anfører, at reglerne begrænser forskningen inden for kryptografi.

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget samt mine tidligere svar til Kulturudvalget, er de foreslåede regler om beskyttelse af tekniske foranstaltninger fremsat for at gennemføre infosoc-direktivets bestemmelser om tekniske foranstaltninger. Jeg har i et notat oversendt til Kulturudvalget den 4. november 2002 (L 19 - bilag 35) og i en lang række svar nærmere redegjort for indholdet og konsekvenserne af de foreslåede regler.

For så vidt angår spørgsmålet om forskning inden for kryptering skal jeg henvise til, at et flertal under 2. behandlingen af lovforslaget har vedtaget et ændringsforslag til § 75 c, således at det i et nyt stk. 6 præciseres, at de nye regler om tekniske foranstaltninger ikke er til hinder for forskning inden for kryptering. Denne præcisering er i overensstemmelse med infosoc-direktivets betragtning nr. 48, hvoraf det fremgår, at beskyttelsen af tekniske foranstaltninger »ikke er til hinder for forskningen inden for kryptering«.

Henrik Lund Kramshøj anfører endvidere, at DMCA lovgivningen i USA har øvet stor skade på sikkerhedsområdet.

Som jeg tidligere har anført i en række svar på spørgsmål stillet af Kulturudvalget, er der ikke identitet mellem reglerne i den amerikanske lovgivning og bestemmelserne i infosoc-direktivet. Amerikansk retspraksis kan derfor ikke overføres på danske forhold.

Spørgsmål 80:

Ministeren bedes beskrive, om intentionerne i de af Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag er indeholdt i lovforslaget. Hvis dette ikke er tilfældet, bedes ministeren begrunde dette.

Svar:

Dansk Folkeparti har stillet tre ændringsforslag til L 19 (nr. 1, 3 og 4). Alle blev forkastet ved 2. behandlingen i dag.

M.h.t. ændringsforslag nr. 1 kan jeg oplyse, at intentionen i dette er indeholdt i lovforslaget, som alene indebærer beskyttelse af tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse ophavsretligt relevante handlinger. Den personlige tilegnelse af et værk er ikke en ophavsretligt relevant handling. Dette følger af lovteksten til § 75 c, stk. 4, og det er præciseret i lovbemærkningerne og nu også i Kulturudvalgets betænkning, hvis bemærkninger om forståelsen af lovforslaget vil blive fulgt af domstolene i eventuelle retssager. Det er derfor unnødvendigt at ændre ordlyden af lovteksten på dette punkt. Hertil kommer, at en ændring vil indebære, at lovteksten vil adskille sig fra direktivteksten, hvilket medfører en unødig risiko for en traktatkrænkelsessag rejst af Kommissionen mod Danmark.

M.h.t. ændringsforslag nr. 3 kan jeg oplyse, at intentionen i det store og hele svarer til lovforslaget, jf. også 2. afsnit i betænkningens bemærkninger under »Beskyttelse af tekniske foranstaltninger«. Forslaget fra Dansk Folkeparti går dog et skridt videre end lovforslagets § 75 c, stk. 2, ved kategorisk at nævne, at de pågældende indretninger m.v. ikke omfattes af stk. 1 og 2; derved mister man de nuancer, der følger af lovforslagets § 75 c, stk. 2. Dansk Folkepartis forslag er ikke i overensstemmelse med infosoc-direktivet.

M.h.t. ændringsforslag nr. 4 kan jeg oplyse, at intentionen synes af svare til lovforslaget. Ifølge bemærkningerne til ændringsforslag nr. 4 er intentionen at sikre, at bestemmelserne om tekniske foranstaltninger ikke er til hinder for forskning inden for kryptering. Dette svarer til indholdet af ændringsforslag nr. 5, der blev vedtaget ved 2. behandlingen i dag; dette ændringsforslag er i overensstemmelse med en betragtning i infosoc-direktivet og med bemærkningerne til lovforslaget, hvorefter beskyttelsen af tekniske foranstaltninger ikke er til hinder for forskning inden for kryptering.

Spørgsmål 83:

Der ønskes en uddybende kommentar til de eksempler, som er nævnt i henvendelsen af 4. december 2002 fra Frits Henglein, professor ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet, jf. L 19 bilag 154.

Svar:

Fritz Hengleins kritik retter sig i virkeligheden mod infosoc-direktivets bestemmelser om tekniske foranstaltninger. Lovforslagets nr. 45 (kap 6 a) er en afspejling af direktivets bestemmelser om tekniske foranstaltninger. Jeg må afvise, at der er tale om en overimplementering af direktivet, jf. mit svar på spørgsmål nr. 51.

Generelt tillader jeg mig at bemærke, at Fritz Henglein synes at være af den opfattelse, at det er en logisk konsekvens at afskaffe ophavsretten.

Denne opfattelse deler jeg ikke. Jeg mener, at ophavsretten er et nødvendigt og vigtigt regelsæt til at værne om rettighedshavernes interesser. De tekniske foranstaltninger er kun en beskeden del af den ophavsretlige verden, og i den forbindelse synes jeg, at man skal give de tekniske foranstaltninger en chance. Det er nødvendigt at forsøge dæmme op for den stigende piratkopiering, der er til skade for kunstnere, pladeproducenter, filmproducenter m.fl. Jeg synes derfor, at det er passende, at vi i lovgivningen støtter op om anvendelsen af tekniske foranstaltninger i form af kopispærringer og lignende.

Ad scenarie 1:

I enhver lovgivning vil der være udtryk og begreber, der kan gøres til genstand for fortolkning. Dette gælder allerede mange steder i ophavsretsloven, hvor man har begreber som fx »god skik« og »privat brug«, som ikke er fastlagt præcist i loven, og hvor den nærmere fortolkning er overladt til domstolene.

Jeg kan ikke tage stilling til, om undersøgelse af sandboxing vil være omfattet af undtagelsen om kryptering i forslaget til § 75 c, stk. 6. Jeg er af den opfattelse, at begrebet kryptering i den foreslåede bestemmelse skal forstås bredt.

I ethvert tilfælde, hvor der er tale om gennemførelse af EU-regler, er det imidlertid i sidste ende EF-domstolen, der afgør, hvordan reglerne skal fortolkes.

Med hensyn til forholdet mellem infosoc-direktivet og de amerikanske regler er der som nævnt i en række tidligere svar, senest min besvarelse af spørgsmål nr. 79, ikke identitet reglerne i DMCA og infosoc-direktivet. Amerikansk retspraksis kan derfor ikke overføres på danske forhold.

Ad scenarie 2:

I betænkningen over L 19 er det præciseret, at de foreslåede regler om retlig beskyttelse af tekniske foranstaltninger alene beskytter tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre eller begrænse ophavsretligt relevante handlinger, navnlig kopiering. Foranstaltninger, der forhindrer eller besværliggør den personlige tilegnelse af et værk typisk afspilning og afvikling af cd’er, dvd’er osv. i privatsfæren omfattes dermed ikke af beskyttelsen.

Ad scenarie 3:

Hvis man har mistanke om, at der sker en ulovlig registrering af brugeroplysninger, vil jeg anbefale, at man benytter klagesystemet i loven om behandling af personoplysninger.

Forholdet vil som nævnt i mit svar på spørgsmål nr. 60 ikke lovliggøre en omgåelse i strid med § 75 c.

Ad scenarie 4:

Som nævnt ovenfor i mine kommentarer til scenarie 2, anses tekniske foranstaltninger, der hindrer den personlige tilegnelse af et værk, fx læsning af et dokument, ikke som en teknisk foranstaltning, som beskyttes efter direktivet eller efter de foreslåede regler i ophavsretsloven.

Jeg tillader mig at bemærke, at Fritz Henglein selv omtaler det pågældende system som en hypotetisk mulighed.

Inden for ophavsretten er der ingen tvivl om den juridiske forskel mellem edb-programmer og andre værker. Ved et edb-program forstås efter ophavsretsloven en række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form eller på et hvilket som helst medium, som tilsigter direkte eller indirekte at bringe en datamat til at angive, udføre eller opnå en bestemt funktion, opgave eller et bestemt resultat.

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at forskellen mellem reguleringen af tekniske foranstaltninger i forhold til edb-programmer og andre værker er direktivskabt. Jeg skal tillade mig at henvise til mit svar på spørgsmål nr. 51 for en uddybning af dette.