Sagsforløb 2002/1 BF 100
Den fulde tekst

Fremsat den 25. februar 2003 af Line Barfod (EL) og Pernille Rosenkrantz-Theil (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om fuld statsrefusion af overførselsindkomster

 

Folketinget pålægger regeringen at indføre 100 pct. statsrefusion af alle overførselsindkomster, som kommuner og amter udbetaler.

Bemærkninger til forslaget

De nuværende regler om forskellige refusionstakster for forskellige overførselsindkomster fører til, at mange mennesker kommer i klemme på grund af kommunernes kassetænkning. Borgernes retssikkerhed er truet af det nuværende system, fordi det for kommunen har forskellig økonomisk betydning, hvilken indsats man vælger over for det enkelte menneske.

F.eks. betyder den nye førtidspensionslovgivning:

35 pct. statsrefusion af pension,

65 pct. statsrefusion af fleksjobløn,

35 pct. statsrefusion af ledighedsydelse til personer, der er visiteret til fleksjob og

50 pct. statsrefusion af kontanthjælp, som er forsørgelsesgrundlaget for personer, der er visiteret til fleksjob fra en fortid som kontanthjælpsmodtagere.

Det er altså kommunaløkonomisk gunstigst:

at tildele pension til færrest muligt og

at opprioritere de fleksjobsvisiterede, der er berettiget til ledighedsydelse, på bekostning af dem, der modtager kontanthjælp i ventetiden.

For dagpenge under sygdom og barsel er der følgende regler:

fuld statsrefusion af barselsdagpenge og sygedagpenge de første 4 uger og

50 pct. statsrefusion af sygedagpengeudgiften fra 4. uge til og med 52. uge, herefter fuld kommunal udgift.

Det er altså kommunaløkonomisk gunstigst, at syge mennesker er så kort tid som muligt i sygedagpengesystemet. Det er kommunen, der afgør, om en dagpengeperiode kan forlænges.

Borgeren bør have ret til sygedagpenge, indtil vedkommende er raskmeldt, eller indtil det er afklaret, at vedkommende ikke bliver i stand til at genoptage arbejdet, og der i stedet skal ske revalidering eller visitation til fleksjob eller tilkendes førtidspension. Desværre er der jævnligt eksempler på mennesker, der havner i et hul, i værste fald helt uden forsørgelsesgrundlag.

Hvis der indføres 100 pct. statsrefusion af alle overførselsindkomster, som der allerede er af folkepensionen, vil kommunerne kunne koncentrere sig om at se på, hvad der er bedst for det enkelte menneske, i stedet for at se på, hvad der er bedst for kommunekassen. Ligesom kommunerne vedrørende mennesker på folkepension vil få et økonomisk incitament til forebyggende arbejde for ikke at få øgede udgifter til hjemmehjælp, hjemmepleje osv., vil kommunerne også i forbindelse med personer på andre former for overførselsindkomst have et økonomisk incitament til forebyggende arbejde og til så vidt muligt at få folk i arbejde, så man forebygger sociale problemer og får øgede skatteindtægter.

Skriftlig fremsættelse

Line Barfod (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om fuld statsrefusion af overførselsindkomster.

(Beslutningsforslag nr. B 100).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.