Sagsforløb 2002/1 BF 4
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 27. februar 2003

Betænkning

over

Forslag til folketingsbeslutning om at opretholde tilskud til takster for den lokale og regionale kollektive trafik

[af Keld Albrechtsen (EL) og Pernille Rosenkrantz -Theil (EL)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 8. oktober 2002 og var til 1. behandling den 8. november 2002. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 3 møder.

Spørgsmål

Udvalget har i behandlingen af beslutningsforslaget inddraget trafikministerens svar på 3 spørgsmål, som udvalget har stillet på alm. del, 3 spørgsmål, som er stillet i henhold til Folketingets forretningsordens § 20, og 1 spørgsmål, som er stillet af Finansudvalget i forbindelse med behandlingen af forslag til finanslov for 2003.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF og KF) indstiller beslutningsforslaget til forkastelse.

Et mindretal i udvalget (S, SF, RV og EL) indstiller beslutningsforslaget til vedtagelse uændret.

Enhedslistens medlem af udvalget bemærker, at da beslutningsforslaget blev fremsat den 8. oktober 2002, stod det endnu ikke klart, hvorledes de »almindelige « takststigninger ville påvirke takstniveauet i mange kommuner og amter landet over. Siden har trafikministeren leveret en række data for takstudviklingen hos amter og trafikselskaber, der understreger de alvorlige konsekvenser ved at fjerne taksttilskuddet. I år har busrejsende set takststigninger på mellem 2,9 og 7,1 pct., og de kan ved årsskiftet næste år forvente en stigning på minimum 10 pct. ud over, hvad selskaberne i øvrigt finder nødvendigt for at opretholde driften. Dette giver nogle yderst vanskelige forhold for den kollektive trafik, fordi passagererne skal betale mere uden at få forbedringer for pengene. Det vil ikke gøre den kollektiv trafik mere attraktiv i brugernes øjne tværtimod.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

 

 

Sven Buhrkall (V) Svend Heiselberg (V) Erik Larsen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Karsten Nonbo (V) Poul Fischer (DF) Peter Skaarup (DF)  nfmd. Kaj Ikast (KF) fmd. Helge Adam Møller (KF) Helge Mortensen (S) Jytte Wittrock (S) Niels Sindal (S) Peder Sass (S) Poul Andersen (S) Margrete Auken (SF) Martin Lidegaard (RV) Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 4

Bilagsnr.

Titel

1

Åbning for spørgsmål

2

Svar på spm. 414 (folketingsåret 2001-02, 2. samling) om oversendelse af talepapir vedrørende samrådsspørgsmål V og X, til trafikministeren

Svar på spm. 415 (folketingsåret 2001-02, 2. samling) om prognose for de samlede takststigninger, fra trafikministeren

Svar på spm. 416 (folketingsåret 2001-02, 2. samling) om en grafisk fremstilling af takstudviklingen inkl. passagerudviklingen, fra trafikministeren

3

Svar på S 338 vedrørende tilskuddet til nedsættelse af taksterne i den lokale og regionale kollektive trafik, fra trafikministeren

4

Svar på S 3118 (folketingsåret 2001-02, 2. samling) vedrørende stigning i billetpriser i bus og tog, hvis det statslige tilskud fjernes i 2004, fra trafikministeren

5

Svar på S 3119 (folketingsåret 2001-02, 2. samling) om, hvorvidt der vil ske passagernedgang i den kollektive transport, såfremt statstilskuddet fjernes, fra trafikministeren

6

Svar på spm. 1 vedrørende FFL03 (FIU, § 28 bilag 1) om takstregulering, bevillingsgrundlag, fra trafikministeren

7

Tentativ tidsplan for udvalgets behandling af beslutningsforslaget

8

Tidspunkt for betænkningsafgivelse

9

1. udkast til betænkning