Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 13. marts 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje

(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

trafikministeren (Flemming Hansen)]

 

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 15. januar 2003 og var til 1. behandling den 29. januar 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Trafikudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og trafikministeren sendte den 7. november 2002 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 173. Den 23. januar 2003 sendte trafikministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til trafikministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Spørgsmålet og trafikministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betænkningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialistisk Folkepartis medlem af udvalget har noteret sig, at trafikministeren under førstebehandlingen af lovforslaget har tilkendegivet, at der i gennemførelsen vil blive draget omsorg for, at skiltningen ikke vil blive til gene for trafiksikkerheden eller vil skæmme omgivelserne. Socialistisk Folkeparti tilslutter sig lovforslagets intentioner og vil derfor stemme for lovforslaget, men vil nøje følge implementeringen for at sikre, at der bliver taget behørigt hensyn til både natur og trafiksikkerhed. Såfremt det viser sig ikke at være tilfældet, forventer SF, at trafikministeren vil tage de nødvendige initiativer, herunder eventuelt en lovændring.

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.


 

  Sven Buhrkall (V)   Svend Heiselberg (V)   Erik Larsen (V)   Flemming Damgaard Larsen (V)   Karsten Nonbo (V)   Poul Fischer (DF)   Peter Skaarup (DF)  nfmd.   Kaj Ikast (KF)  fmd.   Helge Adam Møller (KF)   Helge Mortensen (S)   Jytte Wittrock (S)   Niels Sindal (S)   Peder Sass (S)   Poul Andersen (S)   Margrete Auken (SF)   Martin Lidegaard (RV)   Keld Albrechtsen (EL)

Kristeligt Folkeparti, Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 123

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra trafikministeren

2

Tentativ tidsplan for udvalgets behandling af forslaget

3

Spm. 1 om kommentarer til høringssvaret fra Landdistrikternes Fællesråd, til trafikministeren

4

Meddelelse om tidspunkt for betænkningsafgivelse

5

1. udkast til betænkning

6

Svar på spm. 1 om kommentarer til høringssvaret fra Landdistrikternes Fællesråd, fra trafikministeren

 


Bilag 2

Udvalgets spørgsmål til trafikministeren og dennes svar herpå

Spørgsmålet og trafikministerens svar herpå er optrykt efter ønske fra V og KF.

Spørgsmål 1:

Ministeren bedes kommentere høringssvaret fra Landdistrikternes Fællesråd især m.h.t. fællesrådets bemærkninger om brugerbetalingens/gebyrernes størrelse for små virksomheder.

Svar:

Med lovforslaget åbnes mulighed for brugerbetaling for skiltning til virksomheder.

Lovforslaget har baggrund i, at Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg den 26. september 2001 afgav beretning over B 174, Forslag til folketingsbeslutning om lempeligere adgang til skiltning i det åbne land. Udvalget anmodede den daværende regering om at udarbejde et udkast til lempeligere regler for skiltning i det åbne land ud fra et ønske om at styrke udviklingsmulighederne i landdistrikterne. En forudsætning for sådanne lempeligere regler var, at ordningen skulle være udgiftsneutral for det offentlige.

Efter de nugældende regler for servicevejvisning, dvs. den blå/hvide skiltning, er det en betingelse, at vejvisningen er trafikalt begrundet. I de tilfælde hvor vejbestyrelsen vurderer, at der er en trafikal begrundelse for vejvisningen betales udgifterne til skiltningen på offentlige veje af det offentlige.

Det er hensigten, at når der gives virksomhederne øget mulighed for at få etableret vejvisning, så skal omkostningerne hertil bekostes fuldt ud af de virksomheder, som ønsker vejvisning til deres virksomhed. Det har således været en forudsætning, at ordningen blev indrettet, så den vil være udgiftsneutral for det offentlige.

I høringssvaret fra Landdistrikternes Fællesråd nævnes en række konkrete tal for størrelsen af brugerbetalingen. Disse tal er hentet fra lovforslaget i den form, som forud for fremsættelsen i Folketinget blev sendt i høring den 7. november 2002 hos relevante myndigheder og organisationer. Lovforslaget i den form, som blev sendt i høring var udarbejdet ud fra den forudsætning, at brugerbetalingen skulle bestå af faste enhedspriser, som var beregnet ud fra et gennemsnit af vejbestyrelsernes faktiske omkostninger ved ordningen. På baggrund af de indkomne høringssvar og bemærkningerne under 1. behandlingen af lovforslaget har vi imidlertid revurderet denne betalingsmodel.

For at sikre, at brugerbetalingen for vejvisningen ikke bliver dyrere end de reelle omkostninger ved ordningen, har jeg således bedt mine embedsmænd om at udarbejde et udkast til bekendtgørelse, der i stedet for en fast pris fastlægger de kriterier, som vejbestyrelserne kan anvende, når virksomhedens betaling skal fastsættes. Udkastet vil blive sendt i høring hos de relevante myndigheder og organisationer.

For så vidt angår de nærmere regler for vejvisningens udformning og anvendelse, kan jeg i øvrigt oplyse, at en arbejdsgruppe i Vejregelorganisationen under Vejdirektoratet har udarbejdet et forslag til sådanne regler. Forslaget har været i høring, herunder også hos Landdistrikternes Fællesråd, indtil den 15. januar 2003. På baggrund af høringssvarene vil arbejdsgruppen senere fremlægge et færdigt forslag.

Vedrørende spørgsmålet om farverne på skiltet kan jeg oplyse, at de er valgt ud fra ønsket om, at det skal være muligt at kende forskel på de forskellige typer vejskilte.