Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. marts 2003

Forslag

til

Lov om ændring af lov om offentlige veje

(Brugerfinansiering af skiltning til virksomheder)

 

§ 1

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 19. august 1999, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 156 af 12. marts 2003, foretages følgende ændring:

1. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Trafikministeren kan fastsætte regler om betaling for etablering, administration og drift af vejvisning til virksomheder.

Stk. 2. Hvis den i stk. 1 nævnte betaling ikke erlægges rettidigt, tillægges renter i overensstemmelse med renteloven. Endvidere kan trafikministeren fastsætte regler om betaling for erindringsskrivelser vedrørende de nævnte betalinger.

Stk. 3. Hvis betalingen efter flere erindringsskrivelser ikke erlægges, kan vejbestyrelsen uden yderligere varsel fratage virksomheden retten til vejvisning og nedtage vejvisningen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. maj 2003.