Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. april 2003

Betænkning

over

  Forslag til lov om ændring af lov om Statens Kunstfond

(Ophør af igangsætningsstipendier)

kulturministeren (Brian Mikkelsen)]

 

1. Ændringsforslag

Kulturministeren har stillet 5 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 19. februar 2003 og var til 1. behandling den 12. marts 2003. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 29. januar 2003 dette udkast til udvalget, jf. alm. del bilag 193. Den 6. marts 2003 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (V, DF, KF og KRF) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (S, SF og EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling og vil stemme hverken for eller imod de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (RV) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling, men vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Det Radikale Venstre er af den opfattelse, at der er behov for en særlig støtteordning rettet mod yngre kunstnere. At overlade yngre kunstnere til at søge midler via de almindelige ordninger, hvortil alle kunstnere har adgang, tager ikke højde for den situation, som yngre, talentfulde kunstnere befinder sig i.

Det tager tid for en ung kunstner at udvikle sit talent, at finde sin metier og at etablere sig som kunstner. Derfor er der behov for en særlig stipendieordning for yngre kunstnere med et lovende potentiale, hvortil der er knyttet en pulje, der er øremærket til dette formål.

Det Radikale Venstre kan i princippet gå med til at nedlægge den nuværende ordning, da den har vist sig ikke at fungere efter hensigten og at være meget besværlig at administrere. Men Det Radikale Venstre kan kun støtte, at man nedlægger den nuværende ordning, hvis den erstattes af en ny, forbedret ordning, der tager højde for de problemer, der har været med den nuværende ordning, og da dette ikke er tilfældet med det foreliggende lovforslag, vil Det Radikale Venstre stemme imod kulturministerens forslag.

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Af   kulturministeren, tiltrådt af et flertal (V, DF, KF, RV og KRF):

Til § 1

  1) Indledningen affattes således:

  » I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 17. februar 1998, som ændret ved § 15 i lov nr. 400 af 21. maj 2001 og ved det af Folketinget den 20. marts 2003 vedtagne forslag til lov om Kunstrådet, foretages følgende ændringer:

af lovforslagets indledning]

  2) Nr. 3-5 udgår, og i stedet indsættes:

» 3. § 4 affattes således :

»§ 4. Til at administrere fondens midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, heraf 1 udvalg for den klassiske musik og 1 udvalg for den rytmiske musik, 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og teaterkunsten. Af udvalgene for bildende kunst administrerer det ene de fondsmidler, der beregnes til anvendelse efter § 2, nr. 3, og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.

Stk. 2 . Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det tredje medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. I udvalget for den klassiske musik skal 2 af medlemmerne være kyndige i at læse partiturer.

Stk. 3 . Udvalgene administrerer selvstændigt de fondsmidler, der er tillagt dem.

Stk. 4 . Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, der skal anvendes efter § 2, nr. 3, har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en opgave vedrørende billedkunst i det offentlige rum, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med 2 repræsentanter udpeget af den ansøgende kommune eller institution samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning.««

af bestemmelsen af overskuelighedsmæssige grunde]

  3) Nr. 6 affattes således:

» 6. § 7, stk. 2 og 3, ophæves.«

ændring]

Til § 2

  4) Stk. 1 affattes således:

»Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. august 2003.«

ændring]

  5) I stk. 2 ændres » § 7, stk. 3 « til: » § 7, stk. 2 «, og » § 7, stk. 4 « ændres til: » § 7, stk. 3 «.

ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1-5

De foreslåede ændringer tjener overskuelighedsmæssige formål, og er udelukkende af teknisk karakter. De foreslåede ændringer skyldes den mellemliggende vedtagelse i Folketinget den 20. marts 2003 af forslag til lov om Kunstrådet.

  Kim Andersen (V)  fmd.   Ester Larsen (V)   Leif Mikkelsen (V)   Preben Rudiengaard (V)   Louise Frevert (DF)  nfmd.   Poul Nødgaard (DF)   Carina Christensen (KF)   Charlotte Dyremose (KF)   Bodil Kornbek (KRF)   Frode Sørensen (S)   Jytte Andersen (S)   Jytte Wittrock (S)   Mette Frederiksen (S)   Poul Qvist Jørgensen (S)   Ole Sohn (SF)   Naser Khader (RV)   Søren Søndergaard (EL)

Tjóðveldisflokkurin, Inuit Ataqatigiit og Siumut havde ikke medlemmer i udvalget.

 

Folketingets sammensætning

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)

55

*

Enhedslisten (EL)

4

Socialdemokratiet (S)

52

 

Kristeligt Folkeparti (KRF)

4

Dansk Folkeparti (DF)

22

 

Tjóðveldisflokkurin (TF)

1

Det Konservative Folkeparti (KF)

16

 

Inuit Ataqatigiit (IA)

1

Socialistisk Folkeparti (SF)

12

 

Siumut (SIU)

1

Det Radikale Venstre (RV)

  9

 

Uden for folketingsgrupperne (UFG)

2

 

*

Heraf 1 medlem valgt på Færøerne

 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 161

Bilagsnr.

Titel

1

Høringssvar og høringsnotat, fra kulturministeren

2

Spm. 1 om yngre kunstneres fremtid, til kulturministeren

3

Forslag til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget

4

1. udkast til betænkning

5

Svar på spm. 1 om yngre kunstneres fremtid, fra kulturministeren

6

Ændringsforslag, fra kulturministeren

7

2. udkast til betænkning