Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. april 2003

Forslag

til

Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond

(Ophør af igangsætningsstipendier)

 

§ 1

I lov om Statens Kunstfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 220 af 17. februar 1998, som ændret ved § 15 i lov nr. 400 af 21. maj 2001 og § 15 i lov nr. 230 af 2. april 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 1, affattes således:

»1)   Ydelser til kunstnere inden for de af § 1, stk. 2, omfattede kunstarter.«

2. § 2, nr. 3, affattes således:

»3)   Afholdelse af udgifter til billedkunst i det offentlige rum i og omkring statens bygninger og anlæg samt ydelse af tilskud til billedkunst i det offentlige rum i og omkring kommunale bygninger eller andre for offentligheden eller videre kredse tilgængelige bygninger og anlæg.«

3. § 4 affattes således:

»§ 4. Til at administrere fondens midler nedsættes 2 udvalg for den bildende kunst, 1 udvalg for den litterære kunst, 2 udvalg for tonekunsten, heraf 1 udvalg for den klassiske musik og 1 udvalg for den rytmiske musik, 1 udvalg for kunsthåndværket og den kunstneriske formgivning, 1 udvalg for arkitekturen og 1 udvalg for film- og teaterkunsten. Af udvalgene for bildende kunst administerer det ene de fondsmidler, der beregnes til anvendelse efter § 2, nr. 3, og det andet de midler, der i øvrigt er beregnet anvendt til den bildende kunst.

Stk. 2. Hvert udvalg består af 3 kunstkyndige medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 2 af medlemmerne udpeges af repræsentantskabet, og det tredje medlem udpeges af ministeren efter indhentet udtalelse fra repræsentantskabet. Medlemmerne vælges for 3 år. Afgår et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode, foretages nybeskikkelse kun for den resterende del af perioden. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Ministeren udpeger udvalgenes formænd blandt medlemmerne. Til hvervene som formand for udvalgene for den bildende kunst udpeges samme person. Til hvervene som formand for udvalgene for tonekunsten udpeges samme person. I udvalget for den klassiske musik skal 2 af medlemmerne være kyndige i at læse partiturer.

Stk. 3. Udvalgene administrerer selvstændigt de fondsmidler, der er tillagt dem.

Stk. 4. Når det udvalg, som administrerer de fondsmidler, der skal anvendes efter § 2, nr. 3, har besluttet at ville imødekomme en ansøgning om gennemførelse af en opgave vedrørende billedkunst i det offentlige rum, skal udvalget i det enkelte tilfælde suppleres med 2 repræsentanter udpeget af den ansøgende kommune eller institution samt bygningens arkitekt, der derefter deltager i forhandlingerne om og afgørelsen vedrørende opgavens udformning.«

4. § 7, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2003.

Stk. 2. For tilsagn om igangsætningsstipendier til yngre kunstnere meddelt efter de hidtil gældende regler finder den hidtil gældende bestemmelse i lov om Statens Kunstfond § 7, stk. 2, og regler fastsat i medfør af § 7, stk. 3, fortsat anvendelse.