Sagsforløb 2002/1 BF 166
Den fulde tekst

Fremsat den 7. maj 2003 af Villy Søvndal (SF), Anne Baastrup (SF) og Aage Frandsen (SF)

Forslag til folketingsbeslutning

om erstatning til tvangssteriliserede

Folketinget pålægger regeringen snarest muligt at tilvejebringe det fornødne lovgrundlag for erstatning til tvangssteriliserede, så der kan blive sat punktum for det meget ulykkelige historiske forløb med statslige overgreb mod en række borgere i form af tvangssterilisation.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for forslaget er først og fremmest den historiske uretfærdighed, som en række borgere i en lang årrække har været ofre for i perioden 1929-1967 og lidt under siden. Socialistisk Folkeparti ønsker med forslaget én gang for alle at få lukket sagen og dels sikre en officiel anerkendelse af, at staten ubestrideligt begik overgreb mod en række personer, dels sikre de pågældende en erstatning for de menneskelige og fysiske tab, de har lidt.

I Sverige har man nu afsluttet arbejdet med at lokalisere de berørte og sagsbehandlingen og udbetalt erstatninger. Dette eksempel bør Danmark følge snarest.

Hårdest ramt var personer med psykiske lidelser og udviklingshæmmede. Men også kriminelle, prostituerede, vagabonder og andre socialt udsatte, der reelt lå uden for den daværende lovgivnings rammer, fik foretaget tvangssterilisationer.

I 1996 udgav Lene Koch afhandlingen »Racehygiejne i Danmark 1920-1956«.

I oktober 1997 fik Folketinget » Redegørelse om de politiske overvejelser, der dannede det lovmæssige grundlag for tvangssterilisation af åndssvage i Danmark i perioden 1929 til 1967 « fra Socialministeriet.

I 2000 udkom Lene Kochs afhandling »Tvangssterilisation i Danmark 1929-67«.

Hver gang der er blevet fremlagt ny dokumentation, har det affødt diskussion såvel i offentligheden som i Folketinget. Hver gang har hensigtserklæringerne og de gode viljer med hensyn til at beklage og give en erstatning for de historiske overgreb været udtalte. Efter forslagsstillernes vurdering må der imidlertid handles, således at flest muligt af de berørte personer rent faktisk får mulighed for at opleve både den officielle anerkendelse af overgrebenes eksistens og at få en erstatning for deres store og smertelige tab.

Skriftlig fremsættelse

Villy Søvndal (SF):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om erstatning til tvangssteriliserede.

(Beslutningsforslag nr. B 166).

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.